Sri: SrimathE rAmAnujAya Nama:

Warning: Undefined array key "LangName" in /home/yaamunan/domains/srimaaninfotech.org/public_html/xms.php on line 48
Entered Time :

Warning: Undefined array key "audiost" in /home/yaamunan/domains/srimaaninfotech.org/public_html/xms.php on line 68
Quiz1

- English/DivyaDesam 001

1. Poigai AzhwAr did how many Divya DhEsams MangaLAsAsanam ?
7
5
6
8

2. Which AzhwAr did MangaLAsAsanam for 19 Divya DhEsams ?
PeyAzhwAr
PeriyAzhwAr
KulasEkarAzhwAr
BhoodhathAzhwAr

3. How many PAsurams for ThiruvallikkEni
10
11
12
13

4. ParmEswara Vinnagaram belongs to ________ NAdu
Chozha
ChEra
PaNdiya
Thondai
None of them

5. ParimaLa Valli is ThAyAr of _______
SoLingar
Thiru Preedhi
Thiru Indaloor
Thiru ArimEya ViNNagaram

6. Thiru ChiRRARu is other name of _______
ThiruvAranviLai
ThiruMooZhikkaLam
ThiruChenkundroor
ThiruvaNparisAram

7. GajEndra CarAdhan is the name of which Divya DhEsa EmberumAn ?
ThiruKabithalam
Tanjai MAmanikkOil
KAnchipuram
Thiru ArimEya ViNNagaram

8. How many PAsurma MangaLAsAsam for Thiru NilA ThingaL Thundam?
10
3
2
1

9. Kabisthalam EmberumAn is in _________ Posture.
Standing
Walking
Reclining
Sitting

10. Sri Madavaral Mangai is ThAyAr of _________ .
ThiruKAvaLampAdi
ThiruAdhanoor
ThiruSempOn Sei KOil
None of these