प्रमाता  
प्रकार :   मासिक :   नक्षत्र :   तिथि :   लिङ्ग :
   :
  amsam :   शिका :   परम्परा :   Kulam :   युग :
24 स्वामि थिरुवेङ्कट रामानुज स्वामि
अत्रिअनसोयै
अप्पङ्कार् श्रिनिवासाचार्यर्अभिराम वर गुरु
अळगप्पङ्कार्आंध्रपूर्ण
आचितआत्तान्
इळैयाळ्वार्ईयान् रामानुजाचार्यर्
ईष्वरमुनिउय्यक्कोण्डार्
ओन्रान कुमार वेङ्कटाचार्यर्कन्दाडै तोळप्पर्
कन्दाडैयाण्डान्कपिल
कलिवैरीदासकल्कि
कान्चिपूर्णकुमार अण्णाविलप्पन्
कुमार भक्तिसाराचार्यर्कुमार रामानुजाचार्यर्
कुमार वेङ्कटाचार्यर्कुमार वेङ्कटाचार्यर्
कुमार वेङ्कटाचार्यर्कुमार वेङ्कटाचार्यर्
कुमार श्रिशैलाचार्यर्कुरुकेश
कुरुकेसकूर कुलोत्तम दासर्
कूर नारायण जीयर्कूरेश
कूर्मकृष्णपाद
कौसल्यागोविन्दाचार्य
गोष्ठीपूर्णग्यानद्रुश्टि अळगप्पाङ्कार्
चक्रचिक्रोड
चित्चित्तण्णर्
तिरुगोपुरत्तु नायनारतिरुनारायणपुरत्तु आय् जनन्याचार्यर्
तिरुनारायणपुरम् डोट्टैयाचार्यर्तिरुवेङ्कट जीयर्
तुलसीतोताद्रि मत् प्रथम स्वामि
त्रिविक्रमदत्तात्रयर्
दर्पणदशरथ
दाशरथिदेवप्पेरुमाळ्
देवप्पेरुमाळ् सन्निदि एम्बादेवराज
देवराज गुरुधनुर्दास
धन्वन्तरिनरन्
नायनाराच्चान्पिळ्ळैनारसिंह
नारायणनारायण
नारायणाचार्यर्निव्रुत्ति
पक्षिराजपरमेष्टि
परशुरामपराशर भट्टर्
पस्चात् सुन्दर देसिकपुण्डरीकाक्शर्
पुण्डरीकाक्षर्पुमान्
पेररुळाळर्पेरियवाच्चान् पिळ्ळै
प्रणतातिहर गुरुप्रणतार्तिहर
प्रणथार्त्तिहरचार्यर्प्रुतु महराज्
बलरामब्रह्म
भट्टनाथ मुनिमत्स्य
मद्यवीदि भट्टर्मधु
मरिचीमाधवाचार्य
माऱनेरि गुरुमालाधर
मालाधरमुडुम्बै नम्बि
मुडुम्बैयाण्डान्मुदलियाण्डान्
यञ्यन्यामुन
रन्गनाथ गुरुरम्यजामत्रु देव
रामानुजरामानुज गुरु
रामानुज गुरुरामानुज नम्बि
रामानुजम् पिळ्ळैरिषब देवर्
लोकार्य मुनिवरद नारायणाचार्य
वरद नारायणाचार्यवरदाचार्य
वरदाचार्यवरदाचार्यर्
वररंगाचार्यवरवरमुनि
वराहवराह
वादिभीकर गुरुविश्व
विष्णुचित्तविष्वक्सेन
वेङ्कट गुरुवेडलप्पैयण्णा
वेद व्यास भट्टर्वेद व्यास भट्टर्
वेदांतीवेदान्ताचार्य
शैलपूर्णश्रिनिवासवरदाचार्यर्
श्रिनिवासवरदाचार्यर्श्रिनिवासाचार्यर्
श्रिरङ्काचार्यर्श्रिशैलाचार्यर्
श्रीःश्रीकासार सूरि
श्रीकुरुकेशश्रीकुलशेख्र सूरि
श्रीकृष्णश्रीगोदा
श्रीनाथमुनिश्रीपरकाल सूरि
श्रीपाणनाथ सूरिश्रीबालधन्वी गुरु
श्रीभक्तिसार सूरिश्रीभूत सूरि
श्रीभूत सूरिश्रीमधुरकवि सूरि
श्रीमन् नारायणश्रीमहदाह्वय सूरि
श्रीमहापूर्णश्रीराम
श्रीरामक्रतुनाथार्यश्रीराममिश्रर्
श्रीविप्रनारायण सूरिश्रीविष्णुचित्त सूरि
श्रीशठकोप सूरिश्रीशैलेश
समुद्रसरस्वती
सर्वसिङ्कराचार्यर्
सित्तण्णर्सीता
सुदर्सन सूरिसुन्दर वरगुर
सुन्दरजामात्रु मुनिसूर्य
सौम्यवरम् गुर०२. कळमूर् वरध मुनि वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
०३ स्वामि०३. सेण्डलङ्गार वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
०४. सौम्योप्यन्त्रु मुनि वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि०५. तिरुवेङ्गड वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
०६. एम्बेरुमानार् वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि०७. पेरिय तिरुवेङ्गड वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
०८. कोणप्प वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि१०. नडुत् तिरुवेङ्कड वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
११. पेरिय देय्वनायग वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि१२. चिन्न तिरुवेङ्कड वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
१३. चिन्न देय्वनायग वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि१४. कूरत्ताळ्वान् वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
१५. श्रीवत्स चिन्ह वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि१६. तिरुनकरि वेङ्गड वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
१७. कोयिल् तिरुवेङ्गड वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि१८. पेरिय सटकोप रामानुज वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
१९. पेरिय पट्टर् पिरान् वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि२०. पेरिय कलियन् रामानुज वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
२१. पेरिय मधुरकवि वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि२२. योगि वानाद्रि रामानुज वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
२३. चिन्न सटकोप रामानुज वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि२४. चिन्न पट्टर् पिरान् वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
२५. चिन्न कलियन् रामानुज वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि२६. चिन्न मधुरकवि रामानुज वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
२८. चिन्न रामानुज वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि२८. शटकोप रामानुज वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
२९. पट्टर् पिरान् रामानुज वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि३०. कलियन् रामानुज वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
३१. मधुरकवि वानाद्रि रामानुज जीयर् स्वामि
सर् प्रमाथा : 1171
श्रीशठकोप सूरि   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : वैशाखः विशाखा. திருக்குருகூர். पाण्दिय राज्य. समीप नव तिरुप्पति.. 31 years.. 31 years.. 31 years.. 31 years.
कलि युग 1 to कलि युग 32. 31 years.
ப்ரப4வ year शुक्रवासरः शुक्ल पक्ष चतुर्दशी

मातरपितरौ : , , .
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : विष्वक्सेन.
.
पौष्पिञ्जिन् : श्रीमधुरकवि सूरि, श्रीनाथमुनि,
कार्य : , , , ,
आश्रमम् : अविवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : सूत्र.
युग : कलि युग.

Know through :-
-
-
-
-
-
-
-
सन्दर्भ :-
: 1_, 2_, 3_, 4_, 5_, 6_, 7_, 8_, 9_, 10_, 11_, -2_, -1_,

english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/18/nammazhwar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1c8hMLB098lzg3FU0eivA8ZiyZdOlkHKz.
वरवरमुनि   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : आश्विनः मूल. திருக்குருகூர். पाण्दिय राज्य. समीप नव तिरुप्पति.
परमपदम् : माघः कृष्ण पक्ष द्वादशी. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य..
मातरपितरौ (पूर्व आश्रम) : सुन्दर वरगुर,
, .
प्रजा (पूर्व आश्रम) : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीशैलेश.
.
पौष्पिञ्जिन् : श्रीमन् नारायण, , , , , , , , , , रामानुज गुरु, तिरुवेङ्कट जीयर्, वादिभीकर गुरु, देवराज गुरु, भट्टनाथ मुनि, तोताद्रि मत् प्रथम स्वामि, वरद नारायणाचार्य, , प्रणतातिहर गुरु, वरद नारायणाचार्य, , , , , , अभिराम वर गुरु, , , , , , , , ,
कार्य : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/23/azhagiya-manavala-mamunigal/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=19xSnYrT73BdR7iniDAXQjCL7h9cKXZv4.
श्रीमन् नारायण   english   தமிழ்  
उत्थित : फाल्गुनः रेवती. वैकुण्ठ. परमपदम् राज्य.
मिथुन : श्रीः.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.
पौष्पिञ्जिन् : श्रीः,
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : सर्वे.

Know through :-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
सन्दर्भ :-
: -2_,

english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/17/divya-dhampathi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=11S0etVGZdev6Rgn7Wepu1JWKSDIuUCYr.
श्रीः   english   தமிழ்  
उत्थित : फाल्गुनः उत्तर फल्गुनी. वैकुण्ठ. परमपदम् राज्य.
मिथुन : श्रीमन् नारायण.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीमन् नारायण.
.
पौष्पिञ्जिन् : विष्वक्सेन,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : स्त्री.
युग : सर्वे.

Know through :-
-
-
-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/17/divya-dhampathi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1l6qWDrTEdeoheIKD9zjLFdoOwavG_sKK.
रामानुज   english   தமிழ்  
उत्थित : चैत्रः आद्रा. ஸ்ரீபெரும்பூதூர். तोण्डै राज्य.. 120 years.. 120 years.. 120 years.. 120 years.
कलि युग 3119 to कलि युग 3239. 120 years. गुरुवासरः शुक्ल पक्ष पंचमी

परमपदम् : माघः शुक्ल पक्ष दशमी. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य..
मिथुन (पूर्व आश्रम) : .
मातरपितरौ (पूर्व आश्रम) : ,
, .
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , यामुन, श्रीमहापूर्ण, शैलपूर्ण, वररंगाचार्य, गोष्ठीपूर्ण, कान्चिपूर्ण.
पौष्पिञ्जिन् : आंध्रपूर्ण,
विष्णुचित्त, दाशरथि, श्रीरामक्रतुनाथार्य, प्रणतार्तिहर, , , देवराज, , धनुर्दास, कन्दाडैयाण्डान्, कूरेश, , , श्रीबालधन्वी गुरु, कुरुकेश, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , मुडुम्बै नम्बि, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , पुण्डरीकाक्शर्, उय्यक्कोण्डार्,
कार्य : , , , , , , , , , , , , ,
आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/06/emperumanar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1WO5N-c-EGuFv664JJRlaBlYQGynJXZS4.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.

Know through :-
- 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : पुण्डरीकाक्षर्.
.
पौष्पिञ्जिन् : सुन्दर वरगुर,
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : पुण्डरीकाक्षर्.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : पुण्डरीकाक्षर्.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : पुण्डरीकाक्षर्.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : पुण्डरीकाक्षर्.
.
लिङ्ग : स्त्री.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.
पौष्पिञ्जिन् : ,
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
उत्थित : आषाढः उत्तरप्रोष्ठपदा
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.
पौष्पिञ्जिन् : ,
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1JyzwlJqCZP5OhJzQeZaA91Y3pvfGRSWw.
आंध्रपूर्ण   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : चैत्रः अश्विनी. சாளக்ராமம். मलै राज्य. समीप कर्नाटका.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
कार्य : , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/01/vaduga-nambi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1W5jgqNFqHpzugoteM0vdgxE1gqEXfQ_K.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1yC0ZL--ZXDxP-WD0AdnHrHYirpUi9sbO.
पुण्डरीकाक्षर्   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : चैत्रः कृत्तिका. स्वेथगिरि. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीनाथमुनि.
.
पौष्पिञ्जिन् : ,
,
, , , वररंगाचार्य, श्रीराममिश्रर्,
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : पूर्व.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/24/uyyakkondar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1HxWSg-SjXwDtIF7ceiIueHwIwvKD61lS.
विष्णुचित्त   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : चैत्रः रोहिणी. स्वेथगिरि. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, कुरुकेश.
पौष्पिञ्जिन् : वरदाचार्य,
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : पूर्व.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/04/engalazhwan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1oGPB3LjY2O6BSYveCTw2qwVyl8xAgRTw.
दाशरथि   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : चैत्रः पुनर्वसु. பேட்டை. तोण्डै राज्य.
मातरपितरौ : ,
, .
प्रजा : कन्दाडैयाण्डान्,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
पौष्पिञ्जिन् : कन्दाडैयाण्डान्,
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/03/29/mudhaliyandan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1obOiWJyLEdsFqwEzFsDPEFalOqrEi-l_.
श्रीरामक्रतुनाथार्य   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : चैत्रः आद्रा. लत्तुवाडि. /कोङ्गु राज्य.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
कार्य : , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1WO5N-c-EGuFv664JJRlaBlYQGynJXZS4.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1h-Zi2r264-q4GzPJTnIlXxzSU_5UAr4P.
प्रणतार्तिहर   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : चैत्रः हस्त. काञ्चिपुरी. तोण्डै राज्य. समीप काञ्चिपुरी.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, कुरुकेश.
कार्य : ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/03/31/kidambi-achan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1vj1XG11KGMETkyq90Nlbw0_dEnKIoWgM.
श्रीमधुरकवि सूरि   english   தமிழ்  
उत्थित : चैत्रः चित्रा. திருக்கோளூர். पाण्दिय राज्य. समीप नव तिरुप्पति.
द्वापर युग 863878
ஈஸ்வர year चैत्रः 15 शुक्रवासरः

मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीशठकोप सूरि.
.
कार्य : ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : पूर्व.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
-
सन्दर्भ :-
: 11_, -2_, -1_,

தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1_DQ_WkDH8VAQkdf9zWZEiRqFrysxaFFc.
 
उत्थित : चैत्रः चित्रा
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
मालाधर   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : चैत्रः चित्रा. சிறுபுத்தூர். मलै राज्य.
परमपदम् : आषाढः पूर्व फल्गुनी. திருவேங்கடம். वट राज्य..
मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : देवराज.
.
कार्य : , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/03/31/ananthazhwan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1_DQ_WkDH8VAQkdf9zWZEiRqFrysxaFFc.
वरदाचार्य   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : चैत्रः चित्रा. काञ्चिपुरी. तोण्डै राज्य. समीप काञ्चिपुरी.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : विष्णुचित्त.
.
पौष्पिञ्जिन् : सुदर्सन सूरि,
,
कार्य : , , , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1_DQ_WkDH8VAQkdf9zWZEiRqFrysxaFFc.
श्रीभूत सूरि   english   தமிழ்  
इतर नाम : वरदाचार्यर्
उत्थित : चैत्रः श्रवण. काञ्चिपुरी. तोण्डै राज्य. समीप काञ्चिपुरी.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : .
.
कार्य : , , , , , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : श्रिवतस/मुडुम्बै.
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/08/pillai-lokam-jiyar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1pS1_BYirESbGKMgrSEB08IHhcuqoZr0v.
 
उत्थित : वैशाखः पुष्य
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
शैलपूर्ण   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : वैशाखः स्वाती. திருவேங்கடம். वट राज्य.
प्रजा : कुरुकेश,
,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
पौष्पिञ्जिन् : रामानुज,
, , , गोविन्दाचार्य,
कार्य : ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/03/01/periya-thirumalai-nambi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1qi2_2hqMVZGgtUNVy-WItECPDFH9FTvB.
श्रीशैलेश   english   தமிழ்  
उत्थित : वैशाखः विशाखा. குந்தீநகரம். पाण्दिय राज्य.
मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , लोकार्य मुनि, कूर कुलोत्तम दासर्.
पौष्पिञ्जिन् : वरवरमुनि,
, ,
कार्य : ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : पूर्व.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

तनियन् :
नम: श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगर जन्मने|
प्रसाद लब्धपरम प्राप्य कैङ्कर्य शालिने ||

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/19/thiruvaimozhi-pillai/.
தமிழ்: https://drive.google.com/file/d/1c8hMLB098lzg3FU0eivA8ZiyZdOlkHKz/view?usp=sharing.
पराशर भट्टर्   english   தமிழ்  
उत्थित : वैशाखः अनुराधा. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मिथुन : .
मातरपितरौ : कूरेश,
, .
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , कूरेश, गोविन्दाचार्य.
पौष्पिञ्जिन् : मद्यवीदि भट्टर्, कूर नारायण जीयर्, वेदांती, , , ,
कार्य : , , , , , , , , , , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/11/parasara-bhattar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1snNUUY5rQNvXLhZxdh559hypwrhYvgSF.
वेद व्यास भट्टर्   english   தமிழ்  
उत्थित : वैशाखः अनुराधा. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : कूरेश,
, .
प्रजा : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , कूरेश, गोविन्दाचार्य.
पौष्पिञ्जिन् : सुदर्सन सूरि, ,
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
वररंगाचार्य   english   தமிழ்  
उत्थित : वैशाखः ज्येष्ठा. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : यामुन (पूर्व आश्रम).
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , पुण्डरीकाक्षर्, यामुन.
पौष्पिञ्जिन् : रामानुज,
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/01/12/thiruvarangapperumal-arayar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1FQgEYXsl74GW160afyOI3fiT8xPuPeWa.
गोष्ठीपूर्ण   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : वैशाखः रोहिणी. திருக்கோஷ்டியூர். पाण्दिय राज्य.
प्रजा : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
पौष्पिञ्जिन् : रामानुज,
कार्य : ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : पूर्व.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/02/27/thirukkoshtiyur-nambi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1MJ6pwjFZFLXmFFFhWusrwp25oNiNopFp.
कृष्णपाद   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : ज्येष्ठः स्वाती. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : इळैयाळ्वार्,
, .
प्रजा : लोकार्य मुनि,
रम्यजामत्रु देव,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : कलिवैरीदास.
.
पौष्पिञ्जिन् : लोकार्य मुनि, रम्यजामत्रु देव,
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : श्रिवतस/मुडुम्बै.
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
यामुन   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : आषाढः उत्तराषाढा. காட்டுமன்னார் கோயில். चोल| राज्य.
मातरपितरौ (पूर्व आश्रम) : ईष्वरमुनि,
, .
प्रजा (पूर्व आश्रम) : वररंगाचार्य, ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीराममिश्रर्.
.
पौष्पिञ्जिन् : रामानुज, शैलपूर्ण, वररंगाचार्य, गोष्ठीपूर्ण, , , , , , , , , कान्चिपूर्ण, माऱनेरि गुरु, , मालाधर, कूर नारायण जीयर्, श्रीमहापूर्ण, , , , , , , ,
कार्य : , , , , , , , , , , ,
आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/01/alavandhar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1EhF3HkJPNSP0TP6XekoxBaulUXJpVAlF.
रामानुज गुरु   english   தமிழ்  
इतर नाम :
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/10/19/appillar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1e5bqungnhv3XFeuF_cSe6D3cP-ZtU1QC.
तिरुवेङ्कट जीयर्   english   தமிழ்  
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, देवराज.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, देवराज.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
सुदर्सन सूरि   english   தமிழ்  
इतर नाम :
प्रजा : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , वेद व्यास भट्टर्, वरदाचार्य.
पौष्पिञ्जिन् : ,
कार्य : , , , , , , , लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
 
मातरपितरौ : वेदान्ताचार्य.
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वेदान्ताचार्य.
.
पौष्पिञ्जिन् : ,
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
पौष्पिञ्जिन् : श्रीभूत सूरि,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : शैलपूर्ण.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : शैलपूर्ण.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.

Know through :-
- 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : शैलपूर्ण.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीशैलेश.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीशैलेश.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
कान्चिपूर्ण   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : माघः म्रृगशीर्षा. பூவிருந்தவல்லி. तोण्डै राज्य.
परमपदम् : कार्तिकः अश्विनी. பூவிருந்தவல்லி. तोण्डै राज्य..
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
पौष्पिञ्जिन् : रामानुज,
कार्य : , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/02/15/thirukkachi-nambi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1Z2p--jrVwZTI3yZIeSk8lMIqyjgdi-OP.
वादिभीकर गुरु   english   தமிழ்  
उत्थित : आषाढः पुष्य
प्रजा : ,
,
,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.
पौष्पिञ्जिन् : , , , ,
कार्य : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
कन्दाडै तोळप्पर्   english   தமிழ்  
उत्थित : आषाढः पूर्व फल्गुनी. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : कन्दाडैयाण्डान्.
.
प्रजा : ,
, ईयान् रामानुजाचार्यर्,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , कलिवैरीदास, कन्दाडैयाण्डान्.
पौष्पिञ्जिन् : , , ईयान् रामानुजाचार्यर्, ,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1z4mGPzRElsVIbeGBE1NUorS0lxaKES5g.
माऱनेरि गुरु   english   தமிழ்  
उत्थित : ज्येष्ठः आश्लेषा
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : सूत्र.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/03/02/maraneri-nambi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1Oaz9kqPsNxuZynnRIOerUK6CtYBiYZPd.
श्रीनाथमुनि   english   தமிழ்  
उत्थित : ज्येष्ठः अनुराधा. காட்டுமன்னார் கோயில். चोल| राज्य.
मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीशठकोप सूरि.
.
पौष्पिञ्जिन् : पुण्डरीकाक्षर्, श्रीकुरुकेश, , , , , , , , ,
कार्य : , , , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/22/nathamunigal/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1Sini38_XTHUde5rCbQgWVC32puDIYsI4.
श्रीविष्णुचित्त सूरि   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : ज्येष्ठः स्वाती. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர். पाण्दिय राज्य.
कलि युग 3149
க்ரோத4ன year ज्येष्ठः 9 भानुवासरः शुक्ल पक्ष एकादशी

प्रजा : श्रीगोदा,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : विष्वक्सेन.
.
पौष्पिञ्जिन् : श्रीगोदा,
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
amsam : .
शिका : पूर्व.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
सन्दर्भ :-
: 12_, -3_, -1_,

ऐतिह्य :-,

english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/01/20/periyazhwar/.
தமிழ்: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/17/divya-dhampathi/.
सुन्दरजामात्रु मुनि   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : ज्येष्ठः स्वाती. மன்னார் கோயில். पाण्दिय राज्य. समीप '.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , पेरियवाच्चान् पिळ्ळै, नायनाराच्चान्पिळ्ळै.
पौष्पिञ्जिन् : ,
कार्य : , , , , , , , , ,
आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
पेरियवाच्चान् पिळ्ळै   english   தமிழ்  
उत्थित : श्रावणः रोहिणी. சங்கநல்லூர். चोल| राज्य.
प्रजा : नायनाराच्चान्पिळ्ळै,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : कलिवैरीदास.
.
पौष्पिञ्जिन् : सुन्दरजामात्रु मुनि,
नायनाराच्चान्पिळ्ळै,
,
कार्य : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : पूर्व.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
नायनाराच्चान्पिळ्ळै   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : श्रावणः रोहिणी. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : पेरियवाच्चान् पिळ्ळै.
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : पेरियवाच्चान् पिळ्ळै.
.
पौष्पिञ्जिन् : सुन्दरजामात्रु मुनि,
, , , ,
कार्य : , , , , , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : पूर्व.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
कुरुकेस   english   தமிழ்  
उत्थित : चैत्रः श्रवण
मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : .
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1mE5xYFvBrq7xPIi5vGZLg3RswDfyTeMu.
कूर कुलोत्तम दासर्   english   தமிழ்  
उत्थित : आश्विनः आद्रा. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : लोकार्य मुनि.
.
पौष्पिञ्जिन् : श्रीशैलेश,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : पूर्व.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

तनियन् :
लोकाचार्य कृपापात्रुं कौण्डिन्य्स् कुलभूषणम् |
समस्तात्म गुणावासम् वन्दे कूरकुलोत्तमम् ||

लोकगुरुं गुरुभिस्सह पूर्वै: कूरकुलोत्तम दासमुदारम् |
श्रीनगपत्यभिरामवरेशौ दीप्रशयान गुरञ्च भजेहम् ||

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/11/02/kura-kulothama-dhasar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=13ajhs-_v-aO2aOd9hQJ653mIWg8o3Shx.
श्रीकासार सूरि   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : आश्विनः श्रवण. வெஃகா. तोण्डै राज्य. समीप काञ्चिपुरी.
द्वापर युग 862901
ஸித்4தா3ர்தி2 year भौमवासरः शुक्ल पक्ष अष्टमी

मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : विष्वक्सेन.
.
कार्य : , लिङ्ग : पुरुष.
amsam : .
शिका : अपर.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/10/22/mudhalazhwargal/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1Cd-I5F5wZP3kylk0QsxtCsIiNZJgQ0Rm.
लोकार्य मुनि   english   தமிழ்  
उत्थित : आश्विनः श्रवण. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : कृष्णपाद,
, .
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : कृष्णपाद.
.
पौष्पिञ्जिन् : श्रीशैलेश,
कूर कुलोत्तम दासर्, नारायण, , सौम्यवरम् गुर,
कार्य : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
आश्रमम् : अविवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : श्रिवतस/मुडुम्बै.
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/18/pillai-lokacharyar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1ruw8OqvFb2_ngngg0lKhMiM93k0RL2_4.
श्रीभूत सूरि   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : आश्विनः धनिष्ठा. திருக்கடல்மல்லை. तोण्डै राज्य.
द्वापर युग 862901
ஸித்4தா3ர்தி2 year सौम्यवासरः शुक्ल पक्ष नवमी

मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : विष्वक्सेन.
.
कार्य : , लिङ्ग : पुरुष.
amsam : .
शिका : अपर.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/10/22/mudhalazhwargal/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1EAgmk6xviBioaL8uGAONZuO6jVIBkdiv.
मद्यवीदि भट्टर्   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : आश्विनः धनिष्ठा. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , पराशर भट्टर्, कलिवैरीदास.
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
श्रीमहदाह्वय सूरि   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : आश्विनः शतभिषक्. मयूरपुरी. तोण्डै राज्य.
द्वापर युग 862901
ஸித்4தா3ர்தி2 year गुरुवासरः शुक्ल पक्ष दशमी

मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : विष्वक्सेन.
.
पौष्पिञ्जिन् : श्रीभक्तिसार सूरि,
कार्य : , लिङ्ग : पुरुष.
amsam : .
शिका : अपर.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/10/22/mudhalazhwargal/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1J_RR3eUIYoahMKbJKjsDANao-m3liKgC.
पस्चात् सुन्दर देसिक   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : आश्विनः शतभिषक्. திருப்புட்குழி. तोण्डै राज्य. समीप काञ्चिपुरी.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : कलिवैरीदास.
.
कार्य : , , ,
आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
तिरुनारायणपुरत्तु आय् जनन्याचार्यर्   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : आश्विनः पूर्वाषाढा. திருநாராயணபுரம். मलै राज्य.
मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , , .
कार्य : , , , , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/24/thirunarayanapurathu-ay/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1AAa91g94L-JF8A714CpqT20hZle8R9Hi.
देवराज गुरु   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : आश्विनः रेवती. எறும்பி. तोण्डै राज्य. समीप சோளிங்கர்.
मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.
कार्य : , , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : श्रिवतस/मुडुम्बै.
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/10/27/erumbiappa/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=107vLjo8IiVARMZIu_ETh5fkY9dx1OjoE.
नारायण   english   தமிழ்  
उत्थित : आश्विनः उत्तरप्रोष्ठपदा. ஆறநூர். मलैयाळ राज्य. समीप तिरुवनन्तपुरम् (करैमनै समुद्रतट).
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , लोकार्य मुनि, रम्यजामत्रु देव.
कार्य : , लिङ्ग : पुरुष.
शिका : पूर्व.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2015/05/29/vilancholai-pillai/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1OXu7K2VxaUwePtOAaYSpPsF-EM709uew.
देवराज   english   தமிழ்  
इतर नाम : यज्ञमूर्ति
उत्थित : कार्तिकः अश्विनी. விஞ்சிமூர். वट राज्य.
प्रजा (पूर्व आश्रम) : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
पौष्पिञ्जिन् : मालाधर,
,
, ,
कार्य : , , , ,
आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/11/28/arulala-perumal-emperumanar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1djIm8QdmJEXjL9Au22dzKvfD2uMVlIae.
माधवाचार्य   english   தமிழ்  
उत्थित : कार्तिकः अश्विनी. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
प्रजा : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : कलिवैरीदास.
.
पौष्पिञ्जिन् : ,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/21/eeynni-madhava-perumal/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1djIm8QdmJEXjL9Au22dzKvfD2uMVlIae.
कलिवैरीदास   english   தமிழ்  
इतर नाम : वरदाचार्यर्
उत्थित : कार्तिकः कृत्तिका. நம்பூர். चोल| राज्य.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वेदांती.
.
पौष्पिञ्जिन् : कृष्णपाद,
कन्दाडै तोळप्पर्, पेरियवाच्चान् पिळ्ळै, मद्यवीदि भट्टर्, पस्चात् सुन्दर देसिक, माधवाचार्य, ,
कार्य : , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/16/nampillai/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1jQo_s7VW6HRKgSscYuAnpGj-R5NkfGYr.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
भट्टनाथ मुनि   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : कार्तिकः पुनर्वसु. काञ्चिपुरी. तोण्डै राज्य. समीप काञ्चिपुरी.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.
कार्य : ,
आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/06/01/paravasthu-pattarpiran-jiyar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1Zlqvz7ThLCO8cLGWasUw7ewtJHI7fX4M.
 
उत्थित : माघः अश्विनी. மதுரமங்கலம். तोण्डै राज्य.
मातरपितरौ : ,
, .
प्रजा : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=13D7SZXoa7IzYdlEZ5mRe8GzkcRA0s9v-.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1GcmzMeGxzTglYn8xbSES4igMsT83Sj77.
धनुर्दास   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : माघः आश्लेषा. निचुलापुरी. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मिथुन : .
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
कार्य : ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/02/22/pillai-uranga-villi-dhasar.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1yZeiYotDkETbP1nTA1Ug-OPE7n9vItUG.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=17cijGubYDwGrC4j-bkW0z_Fom0cvZDJJ.
कन्दाडैयाण्डान्   english   தமிழ்  
उत्थित : माघः पुनर्वसु. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : दाशरथि.
.
प्रजा : कन्दाडै तोळप्पर्,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, दाशरथि, .
पौष्पिञ्जिन् : कन्दाडै तोळप्पर्,
,
, , , ,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1IKZmNOMJ0ltHw6OAn5pi5S9j8HUA5waz.
श्रीकुलशेख्र सूरि   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : माघः पुनर्वसु. திருவஞ்சிகளம். मलैयाळ राज्य.
कलि युग 3130
பரபா4வ year गुरुवासरः शुक्ल पक्ष द्वादशी

मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : विष्वक्सेन.
.
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
amsam : .
Kulam : क्षत्रिय.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/01/18/kulasekara-azhwar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1IKZmNOMJ0ltHw6OAn5pi5S9j8HUA5waz.
श्रीराममिश्रर्   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : माघः मघा. மணக்கால். चोल| राज्य.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : पुण्डरीकाक्षर्.
.
पौष्पिञ्जिन् : यामुन,
, , , , ,
कार्य : ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/25/manakkal-nambi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1gIyrbtyEaIWhin-TvK6B8qVnRcXieiMX.
मालाधर   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : माघः मघा. திருமாலிருஞ்சோலை. पाण्दिय राज्य. समीप मदुरै.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
कार्य : ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
रन्गनाथ गुरु   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : फाल्गुनः हस्त. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : कूरेश.
.
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/03/26/thiruvarangathu-amudhanar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1BJNkgjVNGlbrhqKCKwObj4RMSNWM6dcV.
तोताद्रि मत् प्रथम स्वामि   english   தமிழ்  
इतर नाम : पोन्नडिक्काल् जीयर्, वानान्द्रीयोगी
उत्थित : भाद्रपदः पुनर्वसु. வானமாமலை. पाण्दिय राज्य.
परमपदम् : आषाढः शुक्ल पक्ष त्रयोदशी. வானமாமலை. पाण्दिय राज्य..
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.
पौष्पिञ्जिन् : वरदाचार्य,
,
, , , रामानुजम् पिळ्ळै, , ,
कार्य : , ,
आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-

-
-english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/30/ponnadikkal-jiyar/.
https://drive.google.com/open?id=1vHB4Gj3HC_OM6H63m7Ja8CJQUj266BpS
.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=18aT5-oDmXJfraJOD5wOCmA5E6cZstzh5.
தமிழ்: http://www.kaarimaaran.com/downloads/PrapathiMangalasasanam.pdf.
श्रीपाणनाथ सूरि   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : कार्तिकः रोहिणी. निचुलापुरी. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
कलि युग 3445
துர்மதி2 year कार्तिकः 5 सौम्यवासरः कृष्ण पक्ष द्वितीया

मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : विष्वक्सेन.
.
कार्य : , लिङ्ग : पुरुष.
amsam : .
शिका : अपर.
Kulam : Panchama.
युग : कलि युग.
सन्दर्भ :-
: -1_,

english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/01/21/thiruppanazhwar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1oyzcfDFnimbKMHVLx3zbBJif5LMpa89d.
वरद नारायणाचार्य   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : भाद्रपदः पूर्वप्रोष्ठपदा. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मिथुन : .
मातरपितरौ : .
.
प्रजा : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.
पौष्पिञ्जिन् : ,
,
कार्य : , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/10/16/koil-kandhadai-annan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1vj1XG11KGMETkyq90Nlbw0_dEnKIoWgM.
कूर नारायण जीयर्   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : मार्गशीर्षः ज्येष्ठा. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ (पूर्व आश्रम) : .
.
प्रजा (पूर्व आश्रम) : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , यामुन, पराशर भट्टर्.
पौष्पिञ्जिन् : ,
,
,
कार्य : , , , , ,
आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/12/30/kura-narayana-jiyar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/file/d/1_4ssv1Qqh3jP_wRjL8r--NNlU3CdgPKL/view?usp=sharing.
 
उत्थित : चैत्रः रेवती
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.
पौष्पिञ्जिन् : तिरुनारायणपुरत्तु आय् जनन्याचार्यर्,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : सर्वे.

Know through :-
-श्रीमहापूर्ण   english   தமிழ்  
उत्थित : मार्गशीर्षः ज्येष्ठा. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मिथुन : .
प्रजा : पुण्डरीकाक्शर्,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
पौष्पिञ्जिन् : रामानुज,
, , , ,
कार्य : ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/01/periya-nambi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/file/d/1_4ssv1Qqh3jP_wRjL8r--NNlU3CdgPKL/view?usp=sharing.
श्रीविप्रनारायण सूरि   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : मार्गशीर्षः ज्येष्ठा. திருமண்டங்குடி. चोल| राज्य.
कलि युग 3391
ப்ரப4வ year भौमवासरः कृष्ण पक्ष त्रयोदशी

मिथुन : .
मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : विष्वक्सेन.
.
पौष्पिञ्जिन् : ,
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
amsam : .
शिका : पूर्व.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
सन्दर्भ :-
: 10_, -2_, -1_,

english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/01/08/thondaradippodi-azhwar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/file/d/1_4ssv1Qqh3jP_wRjL8r--NNlU3CdgPKL/view?usp=sharing.
रम्यजामत्रु देव   english   தமிழ்  
उत्थित : मार्गशीर्षः धनिष्ठा. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : कृष्णपाद,
, .
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : कृष्णपाद.
.
पौष्पिञ्जिन् : नारायण,
कार्य : , , , , , ,
आश्रमम् : अविवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : श्रिवतस/मुडुम्बै.
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/12/15/azhagiya-manavala-perumal-nayanar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=16ECmHM_HhsQ5Woovud3TDBAifdJLsaF2.
कूरेश   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : पौषः हस्त. கூரம். तोण्डै राज्य.
मातरपितरौ : ,
, .
प्रजा : पराशर भट्टर्,
वेद व्यास भट्टर्,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
पौष्पिञ्जिन् : पराशर भट्टर्, वेद व्यास भट्टर्, रन्गनाथ गुरु, , ,
कार्य : , , , , , , , , , , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/10/05/kurathazhwan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1fqVkW9Jw-cA31mKBFrE3ujwZiZ1u74fr.
श्रीकुरुकेश   english   தமிழ்  
उत्थित : पौषः विशाखा. திருக்குருகூர். पाण्दिय राज्य. समीप नव तिरुप्पति.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीनाथमुनि.
.
कार्य : , लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
गोविन्दाचार्य   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : पौषः पुनर्वसु. மதுரமங்கலம். तोण्डै राज्य.
कलि युग 3121 इन्दुवासरः पूर्णिमा

मातरपितरौ (पूर्व आश्रम) : ,
, .
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : शैलपूर्ण.
.
पौष्पिञ्जिन् : पराशर भट्टर्,
वेद व्यास भट्टर्, , , , ,
कार्य : , , ,
आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/07/embar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1ac-94g8_m5aJUMoxD_g8w7VnK4cmpRON.
श्रीभक्तिसार सूरि   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : पौषः मघा. महिसारपुरी. तोण्डै राज्य.. 4300 years.. 4300 years.. 4300 years.
द्वापर युग 862901. 4300 years.. 4300 years.
ஸித்4தா3ர்தி2 year पौषः 28 भानुवासरः कृष्ण पक्ष प्रतिपदा

मातरपितरौ : ,
, , , .
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , श्रीमहदाह्वय सूरि, विष्वक्सेन.
पौष्पिञ्जिन् : , ,
कार्य : , , लिङ्ग : पुरुष.
amsam : .
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/01/16/thirumazhisai-azhwar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1cpXAHR25tT0pNzQDGATWcYIa-FtJdMZM.
प्रणतातिहर गुरु   english   தமிழ்  
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/10/19/appillai/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1e5bqungnhv3XFeuF_cSe6D3cP-ZtU1QC.
वेदान्ताचार्य   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : भाद्रपदः श्रवण. திருதண்கா. तोण्डै राज्य. समीप काञ्चिपुरी.. 100 years.. 100 years.. 100 years.. 100 years.
कलि युग 4370 to कलि युग 4470. 100 years.

मातरपितरौ : ,
, .
प्रजा : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : .
.
पौष्पिञ्जिन् : ,
कार्य : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
लिङ्ग : स्त्री.
युग : कलि युग.
 
मातरपितरौ : वादिभीकर गुरु.
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वादिभीकर गुरु.
.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : श्रिवतस/मुडुम्बै.
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/08/06/prathivadhi-bhayankaram-annan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1UazzgoJlQAm2w7Mf31EOehQA9re1Kl3d.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1ACCGHa6-_oAv4tVlMLc5J27v_xcQWbhI.
वेदांती   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : फाल्गुनः उत्तर फल्गुनी. திருநாராயணபுரம். मलै राज्य.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : पराशर भट्टर्.
.
पौष्पिञ्जिन् : कलिवैरीदास,
,
कार्य : , , , , , , , , ,
आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/14/nanjiyar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1l6qWDrTEdeoheIKD9zjLFdoOwavG_sKK.
 
इतर नाम :
मातरपितरौ : वेद व्यास भट्टर्.
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वेद व्यास भट्टर्.
.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीनाथमुनि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीनाथमुनि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीनाथमुनि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीनाथमुनि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
सन्दर्भ :-
: -1_,

 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीनाथमुनि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीनाथमुनि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीनाथमुनि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीनाथमुनि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
श्रीपरकाल सूरि   english   தமிழ்  
उत्थित : कार्तिकः कृत्तिका
कलि युग 3500
நள year गुरुवासरः पूर्णिमा

मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : विष्वक्सेन.
.
पौष्पिञ्जिन् : ,
, , , , , , , ,
कार्य : , , , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.

Know through :-
-
-
-english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/01/23/thirumangai-azhwar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1jQo_s7VW6HRKgSscYuAnpGj-R5NkfGYr.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , पेरियवाच्चान् पिळ्ळै, नायनाराच्चान्पिळ्ळै.
कार्य : , , लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : नायनाराच्चान्पिळ्ळै.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : लोकार्य मुनि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
प्रजा : तिरुनारायणपुरत्तु आय् जनन्याचार्यर्,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
पौष्पिञ्जिन् : तिरुनारायणपुरत्तु आय् जनन्याचार्यर्,
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
उत्थित : स्वाती
मातरपितरौ : माधवाचार्य.
.
प्रजा : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : माधवाचार्य.
.
पौष्पिञ्जिन् : ,
,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : कूरेश.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=120kLkvqL6pr6V7SBqe_AFFwjeQzAK6yt.
 
उत्थित : चैत्रः आद्रा
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
पौष्पिञ्जिन् : कन्दाडैयाण्डान्,

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
श्रीबालधन्वी गुरु   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : चैत्रः आश्लेषा. கொமாண்டூர். / राज्य.
मातरपितरौ : .
.
प्रजा : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
पौष्पिञ्जिन् : ,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/03/koil-komandur-ilayavilli-achan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=18Dxo3Nj8O-HH-ywbwOS_WvAIN8B-JkIz.
वरदाचार्य   english   தமிழ்  
उत्थित : श्रावणः हस्त. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : सित्तण्णर्, , .
प्रजा : वेङ्कट गुरु,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : तोताद्रि मत् प्रथम स्वामि.
.
पौष्पिञ्जिन् : वेङ्कट गुरु,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/09/07/appachiyaranna/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1SCKLHAxyCW6LOUjeXBV4gP4J2Gd7pk9G.
वरद नारायणाचार्य   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : भाद्रपदः मघा. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/09/30/koil-kandhadai-appan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1Z1kjHVqXHmh1dXnL1Gw4fFrs2B7b99Ku.
 
उत्थित : भाद्रपदः ज्येष्ठा
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
उत्थित : आश्विनः मूल. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1sHbiLpa-oD84k2JrRlSOZDihtGi4NPL6.
कुरुकेश   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : आश्विनः पूर्वाषाढा. திருக்குருகூர். पाण्दिय राज्य. समीप नव तिरुप्पति.
मातरपितरौ : शैलपूर्ण.
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
पौष्पिञ्जिन् : विष्णुचित्त, प्रणतार्तिहर, , ,
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
 
उत्थित : कार्तिकः ज्येष्ठा
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
श्रीगोदा   english   தமிழ்  
उत्थित : आषाढः पूर्व फल्गुनी. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர். पाण्दिय राज्य.
कलि युग 3149
நள year आषाढः 6 भौमवासरः शुक्ल पक्ष चतुर्थी

मातरपितरौ : ,
श्रीविष्णुचित्त सूरि, .
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीविष्णुचित्त सूरि.
.
कार्य : , , लिङ्ग : स्त्री.
amsam : .
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
-
-
-
-english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/12/16/andal/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1z4mGPzRElsVIbeGBE1NUorS0lxaKES5g.
 
उत्थित : चैत्रः हस्त
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
वेङ्कट गुरु   english   தமிழ்  
उत्थित : माघः ज्येष्ठा
मातरपितरौ : वरदाचार्य.
.
प्रजा : अप्पङ्कार् श्रिनिवासाचार्यर्,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरदाचार्य.
.
पौष्पिञ्जिन् : ,
, , अप्पङ्कार् श्रिनिवासाचार्यर्,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
उत्थित : माघः उत्तराषाढा. கடிகை. तोण्डै राज्य.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : तोताद्रि मत् प्रथम स्वामि.
.
पौष्पिञ्जिन् : ,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1Z1kjHVqXHmh1dXnL1Gw4fFrs2B7b99Ku.
आत्तान्   english   தமிழ்  
इतर नाम : वरदाचार्यर्
उत्थित : श्रावणः चित्रा. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : रामानुजम् पिळ्ळै.
.
प्रजा : ग्यानद्रुश्टि अळगप्पाङ्कार्,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुजम् पिळ्ळै.
.
पौष्पिञ्जिन् : , , ग्यानद्रुश्टि अळगप्पाङ्कार्,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : श्रिवतस/मुडुम्बै.
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1_AK8O_E6MXkXxWRzelsvv2vmr5SHuCG0.
 
इतर नाम :
उत्थित : मार्गशीर्षः उत्तरप्रोष्ठपदा. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : वरद नारायणाचार्य.
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1Vt2HNQr6RcU6LUUfWrZqqi0jSU63E_Pp.
 
इतर नाम :
उत्थित : आषाढः श्रवण
मातरपितरौ : गोष्ठीपूर्ण.
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : पूर्व.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1LT-xQ1b5i3ES1c9rZJqL9iSdqAHYpsTh.
 
उत्थित : श्रावणः पुष्य. பெருங்கருணை. पाण्दिय राज्य.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : पूर्व.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
सन्दर्भ :-
: 11_,

தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1TKDeFZm1VggM4hrN1EdV2-kDI1FZ39gU.
 
उत्थित : ज्येष्ठः श्रवण
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : यामुन.
.
कार्य : ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2014/07/13/thirukkannamangai-andan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1DpKPtgA50ZnAtCQNtFwon63VKzlkXFlq.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : .
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : .
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : धनुर्दास.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीराममिश्रर्.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीराममिश्रर्.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीराममिश्रर्.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
इतर नाम :
उत्थित : भाद्रपदः स्वाती. ஈச்சம்பாடி. / राज्य.
मातरपितरौ : .
.
प्रजा : ,
,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीराममिश्रर्.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1QXswnDYbVBwBl7mpcdbnn0P_rK-5N2jS.
 
प्रजा : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीराममिश्रर्.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : तोताद्रि मत् प्रथम स्वामि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
इतर नाम :
उत्थित : माघः स्वाती. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : .
.
प्रजा : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , तोताद्रि मत् प्रथम स्वामि, वरद नारायणाचार्य, वरवरमुनि.
पौष्पिञ्जिन् : ,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1uArje2rGQpolYSH60vDhGRU-_N2uO3gq.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : तोताद्रि मत् प्रथम स्वामि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
रामानुजम् पिळ्ळै   english   தமிழ்  
उत्थित : फाल्गुनः पुनर्वसु. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : पेररुळाळर्.
.
प्रजा : आत्तान्,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : तोताद्रि मत् प्रथम स्वामि.
.
पौष्पिञ्जिन् : आत्तान्,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : श्रिवतस/मुडुम्बै.
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : तोताद्रि मत् प्रथम स्वामि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : तोताद्रि मत् प्रथम स्वामि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : .
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मातरपितरौ : कूर नारायण जीयर् (पूर्व आश्रम).
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , कूरेश, पराशर भट्टर्.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : कूर नारायण जीयर्.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : कूर नारायण जीयर्.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : कूर नारायण जीयर्.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : क्षत्रिय.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीमहापूर्ण.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीमहापूर्ण.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीमहापूर्ण.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीमहापूर्ण.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : श्रीविप्रनारायण सूरि.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : स्त्री.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीभक्तिसार सूरि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : .
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
लिङ्ग : स्त्री.
युग : त्रेता युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वेदांती.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
लिङ्ग : स्त्री.
युग : द्वापर युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : .
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीपरकाल सूरि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : .
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीपरकाल सूरि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : .
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीपरकाल सूरि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : .
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीपरकाल सूरि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : .
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीपरकाल सूरि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : .
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीपरकाल सूरि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : .
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : श्रीपरकाल सूरि.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : .
युग : कलि युग.
 
मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
कार्य : , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: http://acharyas.koyil.org/index.php/vangi-puraththu-nambi/.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, कन्दाडैयाण्डान्.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
प्रजा : ,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, कुरुकेश.
पौष्पिञ्जिन् : ,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, .

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, कन्दाडैयाण्डान्.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, कन्दाडैयाण्डान्.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
इतर नाम :
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
पौष्पिञ्जिन् : ,
,
, , , ,
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1idnDLCvUkcP7xB0eukXqR9y1WQTyJh68.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, कन्दाडैयाण्डान्.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, गोविन्दाचार्य.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, गोविन्दाचार्य.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, .
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, .
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1x1glQ7IgHY6V9YyXyG1pT3DOyf9cRTUC.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, गोविन्दाचार्य.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
उत्थित : श्रावणः ज्येष्ठा. कोङ्गु. /कोङ्गु राज्य.
मिथुन : .
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, देवराज.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
मुडुम्बै नम्बि   english   தமிழ்  
उत्थित : पौषः हस्त. मुडुम्बै. /कान्चि - चेय्यारु, तिरुवण्णामलै राज्य.. 120 years.. 120 years.. 120 years.. 120 years.
कलि युग 3119 to कलि युग 3239. 120 years.

प्रजा : रामानुज नम्बि,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
पौष्पिञ्जिन् : रामानुज नम्बि,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
परम्परा : श्रिवतस/मुडुम्बै.
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1FvqorXMLOGA07TIr0tLx3UhqU_CJebU7.
 
उत्थित : वैशाखः विशाखा. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : .
.
प्रजा : कूर नारायण जीयर्,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, गोविन्दाचार्य.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
उत्थित : पौषः हस्त
मातरपितरौ (पूर्व आश्रम) : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1m8sS2GW8w9vWlx0M5Q_ydTUL9pHgfXYk.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
इतर नाम :
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
कार्य : ,
आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
कार्य : , , लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, कुरुकेश.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, .
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : , रामानुज, .
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
उत्थित : मार्गशीर्षः आद्रा. விஞ்சிமூர். वट राज्य.
मिथुन : .
मातरपितरौ : देवराज (पूर्व आश्रम).
.
प्रजा : कुरुकेस,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
पौष्पिञ्जिन् : कुरुकेस,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1ZpFXYML_U1_JuPZKqqBpFEb7XQ7lgQJn.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : .
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : sARRAdha.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
इतर नाम :
मिथुन : .
मातरपितरौ : ,
, .
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1bhtPxmJJhyGj0sFdY7jzc_Yj_3XNF1EW.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : कूरेश.
प्रजा : पराशर भट्टर्,
वेद व्यास भट्टर्,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : रामानुज.
.
लिङ्ग : स्त्री.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
ईयान् रामानुजाचार्यर्   english   தமிழ்  
उत्थित : भाद्रपदः श्रवण. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : कन्दाडै तोळप्पर्.
.
प्रजा : तिरुगोपुरत्तु नायनार,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : कन्दाडै तोळप्पर्.
.
पौष्पिञ्जिन् : तिरुगोपुरत्तु नायनार, ,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : कन्दाडै तोळप्पर्.
.
लिङ्ग : पुरुष.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वेङ्कट गुरु.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वेङ्कट गुरु.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वेङ्कट गुरु.
.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : आत्तान्.
.
कार्य : , लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : आत्तान्.
.
कार्य : ,
आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
अभिराम वर गुरु   english   தமிழ்  
इतर नाम :
उत्थित : चैत्रः कृत्तिका. திருக்குருகூர். पाण्दिय राज्य. समीप नव तिरुप्पति.
मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : वरवरमुनि.
.
कार्य : नक्षत्र मालिका,
आश्रमम् : अविवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1d7sWrex_imsT2C51mJhhksu6oPFaAgwW.
 
इतर नाम :
उत्थित : श्रावणः रोहिणी. மதுரமங்கலம். तोण्डै राज्य.
मातरपितरौ (पूर्व आश्रम) : ,
, .
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : .
.
कार्य : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
आश्रमम् : सन्यासिनी.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
 
इतर नाम :
उत्थित : ज्येष्ठः धनिष्ठा. महिसारपुरी. तोण्डै राज्य.
मातरपितरौ : .
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : .
.
कार्य : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.

Know through :-
english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/06/26/thirumazhisai-annavappangar/.
தமிழ்: https://guruparamparaitamil.wordpress.com/2017/01/31/thirumazhisai-annavappangar/.
तिरुगोपुरत्तु नायनार   english   தமிழ்  
उत्थित : आषाढः पूर्व फल्गुनी. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : ईयान् रामानुजाचार्यर्.
.
प्रजा : ,
चित्तण्णर्,
,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : ईयान् रामानुजाचार्यर्.
.
पौष्पिञ्जिन् : , चित्तण्णर्, ,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1WxUs1EF_dsWuCtS_9a2mlA1E6QOl-fly.
चित्तण्णर्   english   தமிழ்  
उत्थित : चैत्रः हस्त. श्रीरङ्गम्. चोल|श्रीरङ्गम् राज्य.
मातरपितरौ : तिरुगोपुरत्तु नायनार.
.
प्रजा : , देवप्पेरुमाळ् सन्निदि एम्बा,
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : तिरुगोपुरत्तु नायनार.
.
पौष्पिञ्जिन् : , , देवप्पेरुमाळ् सन्निदि एम्बा,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .
परम्परा : .

Kulam : ब्राह्मण.
युग : कलि युग.
 
मातरपितरौ : चित्तण्णर्.
.
मिथुन : . अभिराम वर गुरु.
गुरु : चित्तण्णर्.
.
पौष्पिञ्जिन् : ,

आश्रमम् : विवाहित.
लिङ्ग : पुरुष.
शिका : अपर.
परम्परा : .