ப்ரமாதா  
வகை :   மாதம் :   நக்ஷத்திரம் :   திதி :   பால் :
  ஆஶ்ரமம் :
  அம்சம் :   சிகை :   பரம்பரை :   குலம் :   யுகம் :
01வது (பொன்னடிக்கால்) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி01வது பட்டம் (ஸ்ரீமத் திருவாய்மொழி முனிவன்) பவிஷ்யதாசார்யன் ஜீயர்
02வது பட்டம் (களமூர் வரதமுநி) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி03வது பட்டம் (செண்டலங்கார) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி
04வது பட்டம் (அனைத்தழ்கும் கண்ட) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி04வது ஸ்வாமி குமார கந்தாடை அப்பன்
05வது பட்டம் (திம்மய்யங்கார்) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி05வது ஸ்வாமி பெரிய கந்தாடை அண்ணன்
06வது பட்டம் (எம்பெருமானார்) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி06வது ஸ்வாமி குமார கந்தாடை அண்ணன்
07வது பட்டம் (பெரிய திருவேங்கட) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி07வது ஸ்வாமி வேடலப்பை அண்ணன்
08வது பட்டம் (கோனப்ப) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி08வது ஸ்வாமி குமார அண்ணன்
09வது பட்டம் (ரங்கப்ப) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி09வது ஸ்வாமி கந்தாடை அப்பன்
10வது பட்டம் (நடு திருவேங்கட) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி10வது ஸ்வாமி கந்தாடை அண்ணன்
10வது ஸ்வாமி கந்தாடை அண்ணன் (எ) வரதாச்சார்யர் ஸ்வாமி11வது பட்டம் (தெய்வநாயக) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி
11வது ஸ்வாமி ஸ்ரீநிவாச வரதாச்சார்யர் ஸ்வாமி11வது ஸ்வாமி ஸ்ரீநிவாஸ வரதாசார்யர்
12வது பட்டம் (சின்ன திருவேங்கட) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி12வது ஸ்வாமி குமார கந்தாடை அண்ணன்
12வது ஸ்வாமி குமார கந்தாடை அண்ணன் (எ) வித்வான் வரதாச்சார்யர் ஸ்வாமி13வது பட்டம் (சின்ன தெய்வநாயக) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி
13வது ஸ்வாமி அண்ணன் ஸ்ரீரங்காசார்யர்13வது ஸ்வாமி அண்ணன் ஸ்ரீரங்காச்சாரியர் ஸ்வாமி
14வது பட்டம் (கூரத்தாழ்வான்) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி14வது ஸ்வாமி பெரிய ஸ்வாமி அண்ணன்
14வது ஸ்வாமி பெரிய ஸ்வாமி அண்ணன் (எ) வரதாச்சார்யர் ஸ்வாமி15வது பட்டம் (ஸ்ரீவத்ஸசின்ஹ) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி
15வது ஸ்வாமி அண்ணன் வரதாசார்யர்15வது ஸ்வாமி அண்ணன் வரதாச்சார்யர் ஸ்வாமி
16வது பட்டம் (திருநகரி திருவேங்கட) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி16வது ஸ்வாமி அண்ணன் ஸ்ரீரங்காசாரியர் ஸ்வாமி
16வது ஸ்வாமி அண்ணன் ஸ்ரீரங்காசார்யர்17வது பட்டம் (கோயில் திருவேங்கட) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி
17வது ஸ்வாமி குமார அண்ணன்17வது ஸ்வாமி குமார அண்ணன் (எ) வரதாச்சார்யர் ஸ்வாமி
18வது பட்டம் (பெரிய சடகோப ராமாநுஜ) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி18வது ஸ்வாமி அண்ணன் ஸ்ரீரங்காசாரியர் ஸ்வாமி
18வது ஸ்வாமி அண்ணன் ஸ்ரீரங்காசார்யர்19வது பட்டம் (பெரிய பட்டர்பிரான்) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி
19வது ஸ்வாமி அண்ணன் வரதாசார்யர்19வது ஸ்வாமி அண்ணன் ஸ்ரீவரதாச்சார்யர் ஸ்வாமி
1ம் பட்டம் (ஸ்ரீமத் திருவாய்மொழி முனிவன் ஜீயர்)20வது பட்டம் (பெரிய கலியன் ராமாநுஜ) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி
20வது ஸ்வாமி அண்ணன் ஸ்ரீரங்காசாரியர் ஸ்வாமி20வது ஸ்வாமி அண்ணன் ஸ்ரீரங்காசார்யர்
21வது பட்டம் (பெரிய மதுரகவி) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி21வது ஸ்வாமி அண்ணன் ஸ்ரீநிவாசாசார்யர்
21வது ஸ்வாமி அண்ணன் ஸ்ரீநிவாசாசார்யர் ஸ்வாமி22வது (வர்தமான) ஸ்வாமி அண்ணன் திருவேங்கடாசார்யர்
22வது (வர்த்தமான) ஸ்வாமி அண்ணன் திருவேங்கடாசாரயர் ஸ்வாமி22வது பட்டம் (யோகி ராமாநுஜ) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி
23வது பட்டம் (சின்ன சடகோப ராமாநுஜ) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி24வது பட்டம் (சின்ன பட்டர்பிரான் ராமாநுஜ) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி
24வது ஸ்வாமி திருவேங்கட ராமாநுஜாசார்ய ஸ்வாமி25வது பட்டம் (சின்ன கலியன் ராமாநுஜ) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி
26வது பட்டம் (சின்ன மதுரகவி ராமாநுஜ) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி27வது பட்டம் (சின்ன ராமாநுஜ) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி
28வது பட்டம் (சின்ன சடகோப ராமாநுஜ) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி29வது பட்டம் (பட்டர்பிரான் ராமாநுஜ) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி
30வது பட்டம் (கலியன் ராமாநுஜ) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி31வது பட்டம் ((மதுரகவி) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ராமாநுஜ) ஸ்வாமி
34ம் பட்டம் (ஸ்ரீமத் ரங்க ராமாநுஜ ஜீயர்)34வது பட்டம் (ஸ்ரீமத் ரங்க ராமாநுஜ) பவிஷ்யதாசார்யன் ஜீயர்
35ம் பட்டம் (ஸ்ரீமத் சடகோப ராமாநுஜ ஜீயர்)35வது பட்டம் (ஸ்ரீமத் சடகோப ராமாநுஜ) பவிஷ்யதாசார்யன் ஜீயர்
36ம் பட்டம் (ஸ்ரீமத் ஆழ்வார் ராமாநுஜ ஜீயர்)36வது பட்டம் (ஸ்ரீமத் ஆழ்வார் ராமாநுஜ) பவிஷ்யதாசார்யன் ஜீயர்
37ம் பட்டம் (ஸ்ரீமத் திருவேங்கட ராமாநுஜ ஜீயர்)37வது பட்டம் (ஸ்ரீமத் திருவேங்கட ராமாநுஜ) பவிஷ்யதாசார்யன் ஜீயர்
38ம் பட்டம் (ஸ்ரீமத் ரங்க ராமாநுஜ ஜீயர்)38வது பட்டம் (ஸ்ரீமத் ரங்க ராமாநுஜ) பவிஷ்யதாசார்யன் ஜீயர்
39ம் பட்டம் (ஸ்ரீமத் வைநதேய ராமாநுஜ ஜீயர்)39வது பட்டம் (ஸ்ரீமத் வைநதேய ராமாநுஜ) பவிஷ்யதாசார்யன் ஜீயர்
3வது ஸ்வாமி40வது பட்டம் (ஸ்ரீமத் தேவராஜ ராமாநுஜ) பவிஷ்யதாசார்யன் ஜீயர்
41ம் பட்டம் (ஸ்ரீமத் ரங்க ராமாநுஜ ஜீயர்)41வது பட்டம் (ஸ்ரீமத் ரங்க ராமாநுஜ) பவிஷ்யதாசார்யன் ஜீயர்
4வது ஸ்வாமி குமார கந்தாடை அப்பன் (எ) ஸ்ரீநிவாசசார்யர் ஸ்வாமி5வது ஸ்வாமி பெரிய கந்தாடை அண்ணன் (எ) வரதாச்சார்யர் ஸ்வாமி
6வது ஸ்வாமி குமார கந்தாடை அண்ணன் (எ) வரதாச்சார்யர் ஸ்வாமி7வது ஸ்வாமி வேடலப்பை அண்ணன் (எ) வரதாச்சார்யர் ஸ்வாமி
8வது ஸ்வாமி குமார கந்தாடை அண்ணன் (எ) குமார வரதாச்சார்யர் ஸ்வாமி9வது ஸ்வாமி கந்தாடை அப்பன் (எ) ஸ்ரீநிவாசசார்யர் ஸ்வாமி
அகல்யைஅக்கச்சி
அங்களநாட்டாழ்வான்அசித்
அசுசுதாத்வரிஅஜன்
அடக்கிஅடியார்
அடியேன்அடியோந்கள்
அணரன்யஅணியரங்கத்தமுதனார்
அணியரங்கத்தமுதனார் பிள்ளைஅணில்
அண்டம்அண்ணனப்பா
அண்ணாவில்லப்பன்அதலலோகம்
அத்துழாயம்மைஅத்ரி
அத்ருஷ்யந்திஅநந்த சூரி
அநந்த தீக்ஷிதர்அநந்தஸூரி
அநந்தாசார்யர்அநிருத்தன்
அந்தணர்அந்நம்பட்டர்
அனசூயைஅனந்தாழ்வான்
அனர்ண்ய 2அன்னம்
அபியுக்தர்அபௌருஷர்
அப்பங்கார் ஸ்ரீநிவாசாசார்யர்அப்பன்
அப்பன் திருவேங்கட ராமாநுஜ ஒன்றான எம்பார் ஜீயர்அப்பாச்சியாரண்ணா
அப்பிள்ளார்அமங்கி பெருமாள்
அமரிற்கடமாஅமலன்
அமிர்தம்அம்பரிஷ்
அம்பரீஷஅம்பு
அம்மங்கிஅம்மங்கி அம்மாள்
அம்மங்கியம்மைஅம்மங்கியாண்டான்
அம்மாள்அம்மி
அம்ஷுமன்அயோத்யா ராமாநுஜ ஐயங்கார்
அயோநிஜர்அரக்கர்கள்
அரசர்கள்அரணபுரத்தாழ்வான்
அரியவர்அருந்ததி
அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமானார்அருள்மாரி
அலங்கார வேங்கடவர்அலர்மேல் மங்கை
அழகப்பங்கார்அழகப்பிரான்
அழகியஅழகிய மணவாள தாஸர்
அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார்அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார்
அழகிய மணவாளா நாயனார்அழகிய ம்ணவாள பட்டர்
அவதாரம்அவையவ சோபை
அஶ்வினி தேவதைகள்அஸமஞ்சன்
அஹங்காரம்ஆகாயம்
ஆசூரிப் பெருமாள்ஆச்சியாச்சான்
ஆடல்மாஆட்
ஆட்கொண்டம்மாள்ஆட்கொண்டவில்லி ஜீயர்
ஆண்டவர்ஆண்டாளம்மை
ஆண்டாள்ஆதிசேஷன்
ஆதித்யர்கள்ஆதிபிராண்
ஆதிவண் சடகோப ஜீயர்ஆத்தாணிச் சேவகம்
ஆத்தான்ஆபரணம்
ஆப்பிள்ளைஆயிரம்
ஆய் ஜனனாசாரியர்ஆய்ச்சி
ஆய்ச்சியார்ஆய்ச்சியார்
ஆரியூரில் ஸ்ரீசடகோப தாஸர்ஆர்காட்டு பிள்ளான்
ஆர்தராஆலமரம்
ஆலிலைஆளவதாராழ்வான்
ஆளவந்தாராண்டான்ஆளவந்தார்
ஆள்கொண்டிஆவரணம்
இடதுஇடையன்
இன்னிளவஞ்சியர்இன்பம்
இன்றுஇரத்தம்
இரத்தினம்இரவு
இராமானுச பிள்ளைஇராமானுச வேளைக்காரர்
இராவணன்இருந்த
இறப்புஇளையவில்லி ஆச்சான்
இளையாற்றுக்குடி நம்பிஇளையாழ்வார்
இளையாழ்வார்இளையாழ்வார்
இளையாழ்வார்இளையாழ்வார் தாஸர்
இஷ்வாகுஈச்சம்பாடி ஜீயர்
ஈச்சாம்பாடியாச்சான்ஈயான் ராமாநுஜாச்சார்யர்
ஈயுண்ணி பத்மநாப பெருமாள்ஈயுண்ணி மாதவப் பெருமாள்
ஈயுண்ணியாண்டான்ஈயுண்ணியாழ்வான்
ஈஸ்வரன்ஈஸ்வரபட்டாழ்வான்
ஈஸ்வரமுநிகள்ஈஸ்வராண்டான்
ஈஸ்வராண்டான்உக்கலம்மாள்
உக்கலாழ்வான்உங்கள்
உஜ்ஜீவனம்உடல்
உடைய நங்கைஉதயநாசார்யர்
உதயனர்உதர பந்தம்
உதரம்உத்தண்ட பட்டர்
உத்தம நம்பிஉத்யோதகரர்
உந்திஉபரிசரிவசு
உயரத் தொங்குவான்உய்யக்கொண்டார்
உய்யக்கொண்டார்உருப்பட்டூர் ஆச்சான் பிள்ளை
உறையூர் நாச்சியார்உலகப்பெருமாள் நங்கை
உள்ளூரில் பெரிய பெருமாள் பட்டர்ஊமை செவிடன்
எக்கம்எங்களாழ்வான்
எச்சான்எடுத்த கை அழகிய நாயனார்
என்னாச்சான்எப்பொழுதும்
எம்பாஎம்பார்
எம்பெருமானார்எம்பெருமானார் செல்வப்பிள்ளை
எருதுஎருமை
எரும்பில் ஐயைகள்எரும்பில் கந்தாடை அண்ணன்
எறும்பியப்பாஎல்லாம்
எள்ளு தாத்தாஏட்டூர் சிங்கராசார்யர்
ஏறு திருவுடையார்ஐந்து
ஐம்பத்திருவர்ஐயப்பிள்ளையாச்சான்
ஒன்றான குமார வேங்கடாசார்யர்ஒன்றும் இல்லாத
ஒலி எழுப்பும்ஒளி பொருந்திய
ஔபகாயனர்கங்கேஶ உபாத்யாயர்
கஜேந்திராழ்வான்கடல்
கடிகாசதகம் அம்மாள்கடினம்
கடுவன்கடைசி வரை
கட்கம்கட்வாங் திலீப
கணாதர்கணியனூர் சிறியாச்சான்
கண்கண் உள் இந்த்ரியம்
கண்டம்கண்டாகர்ணன்
கண்ணாடிகதாதர பட்டாசார்யர்
கநகமாலிககந்தர்வர்கள்
கந்தாடை அண்ணப்பன்கந்தாடை அழைத்து வாழ்வித்த பெருமாள்
கந்தாடை திருகோபுரத்து நாயனார்கந்தாடை தோழப்பர்
கந்தாடை தோழரப்பரப்பைகந்தாடை நாரணப்பை
கந்தாடை போரேற்று நாயன்கந்தாடை ராமாநுஜ ஐயங்கார்
கந்தாடையாண்டான்கனகாங்கி
கனிகண்ணன்கனிகண்ணன்
கபிலர்கமல நயன பட்டர்
கம்பர்கம்ஸன்
கருடக் கொடிகருடன்
கருடர்கள்கருப்பு
கலி யுகம்கல்கி
களிறுகழுத்து
கஷ்யபர்காது
காது உள் இந்த்ரியம்காந்திமதி அம்மங்கார்
காமதேனுகாராஞ்சி சோ,மாஜீயார்
காராஞ்சியாழ்வான்காரியார்
கார்ய வைகுண்டம்காற்று
காலிந்திகாலை
கால்காளிங்கன்
காவேரிகிடாம்பி அப்புள்ளார்
கிடாம்பி நாயனார்கிடாம்பி பெருமாள்
கிடாம்பியாச்சான்கின்னர்கள்
கிருஷ்ணாத்வரிகிழக்கு
கீழேகீழையகத்தாழ்வான்
குசகுணம்
குண்டலம்குன்றத்தூர் அப்பன்
குமதவல்லிகுமாண்டூர் காரிமாறபட்டர் தோழப்பர்
குமார அண்ணாவில்லப்பன்குமார பக்திஸாராசார்யர்
குமார ராமாநுஜாசார்யர்குமார வரதாச்சார்யர்
குமார வேங்கடாசார்யர்குமார வேங்கடாசார்யர்
குமார வேங்கடாசார்யர்குமார வேங்கடாசார்யர்
குமார ஸ்ரீஶைலாசார்யர்கும்பகர்ணன்
குயில்குரவை நம்பி
குருகுருகை காவலப்பன்
குருஞ்சியூர்ச் சிறியாச்சான்குறை
குலசேகர ஆழ்வார்குழல்
குழுகுவலயஷ்வ
குஹதேவர்கூடை
கூனிகூர நாராயண ஜீயர்
கூரகுலோத்தம தாஸர்கூரத்தாண்டாள்
கூரத்தாழ்வான்கூரத்தாழ்வார்
கூர்மகேசவ தீக்ஷிதர்
கேசவன்கேசவாத்வரி
கேசவாத்வரிகை
கைகேயிகைங்கர்யம்
கைலாயம்கைவல்யம்
கொங்கணஸித்தன்கொங்கிலாச்சான்
கொங்கில் பிராட்டியார்கொண்டன் ஐயங்கார்
கொண்டல் வண்ணாகொண்டாட
கொன்றகொன்று
கொப்பனார்யன்கொமாண்டூர்ப் பிள்ளை நம்பி
கொள்ளு தாத்தாகோ. க. வா. அப்பன்
கோ. க. வா. பாவனாசாரியர்கோடி
கோட்டூர் அழகிய மணவாளப் பெருமாள்கோனேரியப்பன் ஐயங்கார்
கோபம்கோமடத்தாழ்வான்
கோமடத்தைய்யன்கோமடம் திருவிண்ணகரப்பன்
கோமடம் ஸ்ரீதரத்வரிகோயிலாயனார்
கோயிலாழ்வான்கோயில் கந்தாடை அண்ணன்
கோயில் கந்தாடை நாயன்கோயில் கந்தாடை ரங்காசார்யர்
கோவிந்த ஜீயர்கோவிந்த தாஸர்
கோவிந்த தீக்ஷிதர்கோவிந்த பட்டர்
கோவிந்தன்கோவிந்தராஜ தீக்ஷிதர்
கோஷ்டிபுரத்தய்யர்கௌசல்யா
கௌதமர்க்ருத யுகம்
க்ருஷஸ்வசக்கரத்தாழ்வார்
சங்க புலவர்கள்சங்கர்ஷனன்
சங்குசடகோப ஜீயர் (பவிஷ்யதாசார்யன் சந்நிதி)
சடகோப தாஸர்சடகோப தாஸர் (நாலூர் சிற்றாத்தான்)
சடகோபாசார்யர்சட்டம் பிள்ளை ஜீயர்
சத்யபாமாசத்யலோகம்
சத்யவதிசந்தனு
சந்திரன்சந்த்ர மண்டலம்
சனகர்சனத்குமாரர்
சனத்சுஜாதியர்சனாநந்தர்
சன்சுசன்டஷ்வ
சப்தம்சமரபுங்கவாசார்யர்
சமஸ்க்ருதம்சமுதாய சோபை
சம்சாரிசயனம்
சரஸ்வதிசர்வகாம 1
சர்வகாம 2சாகர
சாத்வீக அம்மையார்சாரணர்கள்
சார்ங்கம்சாற்றுப்படி
சிங்கராசார்யர்சிங்கரையர்
சிங்கரைய்யர்சித்
சித்தர்கள்சித்த்ண்ணர்
சித்த்ண்ணர்சிந்துத்வீப்
சிறகுசிறந்த
சிறியசிறிய இளையாழ்வார்
சிறிய கோவிந்தப் பெருமாள்சிறிய சிற்றப்பை
சிறிய சுத்த ஸத்வம் அண்ணன்சிறிய திருவாழி ஆழ்வார் பிள்ளை
சிறிய பெருந்தேவையார்சிறியாண்டான்
சிறியாண்டான்சிறுபள்ளி தேவராஜ பட்டர்
சிறுபுள்ளூருதையார் பிள்ளைசிற்றாய்
சிலசிவன்
சிவப்புசீதை
சீயராண்டான்சுக்ராசார்யர்
சுண்டர்சுதலலோகம்
சுத்த சத்வம் அண்ணாசுந்தர பாண்டிய தேவன்
சுந்தராஜாசார்யர்சுந்தராத்வரி
சுமித்திரைசுலபம்
சுவர்லோகம்சூடிக்கொடுத்தாள்
சூரியன்சூர்பணகை
சூர்ய மண்டலம்சூழ்ந்து
செல்வ நம்பிசேட்டலூர் செண்டலங்கார தாஸர்
சேட்டலூர்ச் சிறியாச்சான்சேனை முதலியாண்டான் நாயனார்
சேனை முதலியார்சேமம் ஜீயர்
சேஷத்வம்சொட்டை அம்மாள்
சொட்டை நம்பிசொல்
சோகத்தூராழ்வான்சோமாசியாண்டான்
சோர்வுசோறு
சோலைசோளசிம்மபுரம் தொட்டாச்சாரியர்
சோளசிம்ஹபுரம் தொட்டையாசார்யர்ச்ருதப்ரகாசிகா பட்டர் (ஸுதரசன சூரி)
ஜகதீசர்ஜகதீஶ தர்காலங்காரர்
ஜகந்நாத ப்ரஹ்ம ராயர்ஜனர்லோகம்
ஜமதக்னிஜயந்த பட்டர்
ஜாணகி அம்மாள்ஜாம்பவதி
ஜீயராண்டான்ஜீயர் நாயனார்
ஞானக்கண்ணாத்தான்ஞானத்ருஷ்டி அழகப்பங்கார்
டங்கர்தசரதன்
தஞ்சமாம்பாள்தஞ்சம்
தத்தாத்ரேயர்தத்வேஸ ஜீயர்
தந்தைதன்வந்தரி
தபோலோகம்தமிழ்
தயிர்தர்மவர்மா
தலாதல்லோகம்தலை
தவம்தவிர்த்து
தாத த்ரிவிக்ரமண்ணன்தாத்தா
தாமரைதாமோதரன்
தாம்பூலம்தாயார்
தாய்தாரம்
தாளூதுவான்தாஸரதி அப்பன்
திகழ கிடந்தான் திருநாவீறுடைய பிரான் தாதரண்ணர்திசை
திருகுடந்தை ஜீயர்திருகோபுரத்து நாயனார்
திருக்கச்சிநம்பிகள்திருக்கண்கள்
திருக்கண்ணங்குடி ஜீயர்திருக்கண்ணங்குடி பிள்ளை
திருக்கண்ணபுரத்து அம்மைதிருக்கண்ணபுரத்து அரையர்
திருக்கண்ணமங்கையாண்டான்திருக்குடந்தை துய்யவாயிரம்
திருக்குருகூர் தாஸர்திருக்குருகூர் நம்பி
திருக்குருகைப் பிரான் பிள்ளான்திருக்குருகைப்பிரான் ஜீயர்
திருக்குறுங்குடி அரையர்திருக்குறுங்குடி நம்பி
திருக்கைதிருக்கோட்டியூர் நம்பி
திருக்கோவலூராழ்வான்திருக்கோவலூர் ஒன்றான எம்பெருமானார் ஜீயர்
திருசடைதிருதாழ்வரைதாஸர்
திருத்துழாய்திருத்தோள்
திருநகரி அரையர்திருநகரிப் பிள்ளான்
திருநறையூர் அம்மைதிருநாமங்கள்
திருநாராயணபுர ஜீயர்திருநாராயணபுரத்து ஜீயர்
திருநாராயணபுரம் தொட்ட்யாசார்யர்திருநின்றவூர் ஜீயர்
திருப்பதி ஸ்ரீகார்யம் செய்யும் அம்மைதிருப்பாணாழ்வார்
திருப்பீதாம்பரம்திருப்புட்குழி ஜீயர்
திருப்புளிங்குடி ஜீயர்திருப்புளியாழ்வார்
திருப்புளியாழ்வார்திருமங்கையாழ்வார்
திருமஞ்சனமெடுக்கும் தூயமுனிவேந்தன்திருமஞ்சனம் அப்பா
திருமலை நல்லான்திருமலை நல்லான்
திருமழிசை அண்ணாவப்பங்கார்திருமழிசை ஜீயர்
திருமழிசை தாசர்திருமழிசையாழ்!வார்
திருமார்புதிருமார்பு நாச்சியார்
திருமாலிருஞ்சோலை ஜீயர்திருமாலிருஞ்சோலை தாஸர்
திருமாலைப் பிரசாதம்திருமாலையாண்டான்
திருமால்திருமுகம்
திருமுடிதிருமுட்டான் ஜீயர்
திருமேனிதிருமோகூரப்பன்
திருமோகூராழ்வான்திருமோகூர் நின்றார்
திருவடிதிருவண்பரிசாரத்து அம்மை
திருவனந்தபுரத்து அம்மைதிருவனந்தபுரத்து அரையர்
திருவயிறுதிருவரங்க தாஸர்
திருவரங்க பட்டர்திருவரங்க மாளிகை அரையர்
திருவரங்கத்தமுதனார்திருவரங்கத்தம்மான்
திருவரங்கப் பெருமாள் அரையர்திருவரங்கம் துய்யவாயிரம்
திருவல்லிக்கேணி பாண் பெருமாள் அரையர்திருவழுதி வளநாடு தாஸர்
திருவாட்டாற்று அம்மைதிருவாபரணம்
திருவாய்க்குலமுடையார் பட்டர்திருவாய்மொழி அரையர்
திருவாய்மொழி ஜீயர்திருவாய்மொழிப்பிள்ளை
திருவாளன்திருவாழி அப்பா
திருவெள்ளறை ஜீயர்திருவேங்கட ஜீயர்
திருவேங்கட தாஸர்திருவேங்கட தாஸர்
திருவேங்கடத்து அரையர்திருவேங்கடமுடையான்
திருவோணம்திலீப
தீயதுன்பம்
தும்புருதும்பையூர் கொண்டி
துருவன்துலிது
தூயபிள்ளையாச்சான்தூயபெருந்தேவியார்
தெய்வங்கள் பெருமாள் தோழப்பர்தெய்வத்துக்கரசு நம்பி
தெய்வம்தெய்வவாரியாண்டான்
தெற்காழ்வான்தெற்கு
தேன்தேவ ஆண்டுக் கணக்கு
தேவகிதேவகி பிராட்டி
தேவதேவிதேவப்பெருமாள்
தேவப்பெருமாள்தேவப்பெருமாள் சந்நிதி எம்பா
தேவராஜ தோழப்பர்தேவராஜப் பெருமாள்
தேவர்கள்தொடுணர்ச்சி
தொட்டயங்காரப்பைதொண்டனூர் நம்பி
தொண்டனூர் நம்பிதொண்டரடிப்பொடியாழ்!வார்
தோதாரம்பைதோரா வழக்கன்
தோல்தோல் உள் இந்த்ரியம்
தோள்த்ரவிடர்
த்ரஸதஸ்யுத்ரிசங்கு
த்ரிதன்வத்ரிவிக்ரம
த்ரிவிக்ரமன்த்ருதஷ்வ
த்ரேதா யுகம்த்ரேயருந்யே
த்வாபர யுகம்நக்னஜிசி
நங்கைநஞ்சீயர்
நடந்தநடாதூராம்மாள்
நடாதூராழ்வான்நடுவிலாழ்வான்
நடுவில் திருவீதிப்பிள்ளை பட்டர்நடுவே
நந்தகோபர்நபக்
நமுசிநம்
நம்பிநம்பி கருணாகர தாஸர்
நம்பி கருந்தேவர்நம்பியாரில் ஸ்ரீரங்கராஜ பட்டர்
நம்பிள்ளைநம்பெருமாள்
நம்மாழ்வார்நம்மையன் இராமாநுசாசர்யர்
நரகம்நரசிம்மாசார்யர்
நரசிம்ஹநரன்
நரஸிம்ஹாசார்யர்நரஸிம்ஹாத்வரி
நல்லநல்ல நாள்
நல்லாடைநாக்கு
நாக்கு உள் இந்த்ரியம்நாச்சியாரம்மன்
நாதமுனி தாஸர்நாந்தகம்
நான்குநாயகதேவியார்
நாயனாராச்சான் பிள்ளைநாரதர்
நாராயணன்நாராயணன்
நாராயணன்நாராயணாசார்யர்
நாராயணாத்வரிநாலுகவிப் பெருமாள் நல்லான்
நாலூராச்சான் பிள்ளைநாலூரான்
நாலூர் பிள்ளைநாளை
நிகும்ப்நிக்ன
நித்யசூரிநின்மலன்
நின்றநிமலன்
நிழலில் மறைவான்நிவ்ருத்தி
நீக்கியநீதி வானவன்
நீர்நீர்மேல் நடப்பான்
நீலம்நீளாதேவி
நூறுநெய்
நெய்யுண்டாழ்வான்நெருப்பு
நேற்றுபகல்
பகீரதபகைவில்லி தாஸர்
பக்ஷதர மிஶ்ரர்பங்கயசெல்வியார்
பங்கயச்செல்விபச்சை
பஞ்ச சம்ஸ்காரம்பஞ்சதிருவடி கேசவராஜா
பஞ்சதிருவடி முத்துகிருஷ்ணராஜாபஞ்சதிருவடி வீரப்பராஜா
படம்படுக்கை
பட்டநாதர்பட்டர்பிரான் ஜீயர்
பட்டாரியரில் சடகோபதாஸர்பட்டினப் பெருமாள்
பதிகம்பதிந்து
பத்துபத்மநாபன்
பத்மாக்ஷிபத்மினி
பத்ராபரகால சிஷ்யர்
பரகால தாஸர்பரகால தாஸர்
பரசுராமபரமபதநாதன்
பரமபதம்பரமேஷ்டீ
பரம்பரைபரவஸ்து பட்டர்பிரான் ஜீயர்
பராங்குஶபட்டர்பராங்குஶபட்டர்
பராசர பட்டர்பராஶரர்
பருத்துக்கொல்லை அம்மாள்பர்காலதாஸர்
பலபல ப்ர்ஹம ஆண்டுக் கணக்கு
பலராமபள்ளக்கால் சித்தர்
பழையபவித்ரன்
பாக்குபாசுரம்
பாஞ்சசன்யம்பாட
பாண்டிய பட்டர்பாதாளலோகம்
பானாசுரன்பாம்பு
பாரதந்த்ரியம்பாருசி
பார்கவர்பார்வை
பாலகனாய்பால்
பாவம்பிடி
பிணிபின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர்
பிரசாதம்பிறப்பு
பிள்ளைபிள்ளை அரசு நம்பி
பிள்ளை அழகிய மணவாள தாஸர்பிள்ளை இராமானுசதாஸர்
பிள்ளை உறங்காவில்லி தாஸர்பிள்ளை உறந்தை உடையார்
பிள்ளை கருணாகர தாஸர்பிள்ளை திருக்குலமுடையார்
பிள்ளை திருநறையூர் அரையர்பிள்ளை திருநறையூர் அரையர்
பிள்ளை திருவாய்மொழி தாஸர்பிள்ளை பிள்ளையாழ்வான்
பிள்ளை விழுப்புரத்தரையர்பிள்ளைப் பெருமாள் ஐயங்கார்
பிள்ளையண்ணன்பிள்ளையாண்டான்
பிள்ளைலோகம் ஜீயர்பிள்ளைலோகாசாரியர்
பீஷ்மர்புகுந்து
புண்டரீகர்புண்டரீகாக்ஷர்
புண்ணீயம்புதிய
புமான்புர்ண்ஜயா
புல்லாங்குழல்புவர்லோகம்
பூதத்தாழ்வார்பூமாதேவி
பூமிபூலோகம்
பெரியபெரிய இளையாழ்வார்
பெரிய சிற்றப்பைபெரிய திருமலை நம்பி
பெரிய திருவாழி ஆழ்வார் பிள்ளைபெரிய நம்பிகள்
பெரிய பிராட்டியார்பெரிய பெருந்தேவியார்
பெரிய பெருமாள்பெரியகோயில் வள்ளலார்
பெரியண்ணர்பெரியப்பன்
பெரியவாச்சான் பிள்ளைபெரியாண்டான்
பெரியாய்பெரியாழ்வார்
பெரியாழ்வார் ஐயன்பெருந்தேவி அம்மாள்
பெருமாள் கோயில் பெருமாளரையர்பேயாழ்வார்
பேரருளாள தாஸர்பேரருளாளர்
பொன்னாச்சியார்பொய்கையாழ்வார்
பொற்கிழிபோதயநர்
போர்ப்ரக்ருதி
ப்ரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணன்ப்ரத்யும்னன்
ப்ரபந்தம்ப்ரமாணம்
ப்ரஶஸ்தபாதர்ப்ரஸன்ஜித்
ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வதந்தர ஜீயர்ப்ரஹ்மா
ப்ரஹ்லாதன்ப்ருதயு
ப்ருதுப்ருது மஹராஜர்
ப்ருஷதஸ்வப்ரோமத்
ப்ர்ணதார்த்திஹரசார்யர்ப்ர்ஹம ஆண்டுக் கணக்கு
மகிழலங்கார தாஸர்மடத்துப் பிள்ளை
மட்டும்மணக்கால் நம்பி
மணப்பாகத்து நம்பிமணவாள மாமுனிகள்
மணிவண்ணாமண்டோதரி
மதிள்மதுசூதனன்
மதுரகவி ஆழ்வார்மத்தளம்
மத்ஸ்யமந்தரை
மந்திமனம்
மனித ஆண்டுக் கணக்குமனு
மன்னார்கோயில் போரேற்று அம்மைமயில்
மரீசீமருதூர் நம்பி
மறையோர்மலை
மலை குனிய நின்றார்மலைகுனிய நின்ற பெருமாள்
மல்லர்கள்மழுவூர் நம்பி
மஹத்மஹர்லோகம்
மஹாதலலோகம்மஹாபலி
மஹாபோஜமாடபூசியாழ்வான்
மாதவன்மாதவம்மங்கார்
மாதவாத்வரிமாமனார்
மாயன்மாருதி பெரியாண்டான்
மாறநேர்(ரி) நம்பிமாறொன்றில்லா மாருதி சிறியாண்டான்
மாலாகாரர்மாலை
மித்ரவிந்தாமித்ரா
மித்ர்ஸஷமின்னல்
மிளாகாழ்வான்முக்தர்
முஜுகுந்தமுடும்பை அம்மாள்
முடும்பை நம்பிமுடும்பையாண்டான்
முணிப்பெருமாள்முதலியாண்டான்
முதலியாண்டான்முத்து
முரசுமூக்கு
மூக்கு உள் இந்த்ரியம்மூன்று
மூப்புமூலம்
மேகம்மேரு
மேற்குமேலே
மேலையகத்தாழ்வான்மோர்
மோஹினிமௌஞ்ஜ்யாயன
யக்ஷர்கள்யசோதை
யஞ்யன்யதிராஜ ஜீயர்
யதிராஜ தாஸர்யதிராஜவல்லியார்
யதிவர சூடாமணி தாஸர்யாமுநாசார்யர்
யாழ்யுவனஷ்வ 2
யுவானஷ்வா 1ரகு 1
ரகு 2ரகுநாத ஶிரோமணி
ரக்ஷைரசாதலலோகம்
ராகவாசார்யர்ராஜ மஹேந்திர பெருமாளரையர்
ராஜநாராயண பெருமாள் அரையர்ராமாநுஜ குரு
ராமாநுஜ தாஸர்ராமாநுஜ தாஸர்
ராமாநுஜ நம்பிராமாநுஜம் பிள்ளை
ராமாநுஜாசார்யர்ரிஷப தேவர்
ரிஷிகள்ருக்மிணி
ருசிருசிதத்த மிஶ்ரர்
ருது பர்ணருத்ரர்கள்
ருருக்ரோஹிதாஷ்வ
லக்ஷ்மணாலக்ஷ்மணாசார்யர்
லவலோக சாரங்கர்
லோக ஸாரங்க மஹாமுநீந்த்ரர்லௌகாக்ஷி பாஸ்கரர்
வகுளாபரண சோமயாஜியார்வகுளாபரண பட்டர்
வங்கிபுரத்து ஆய்ச்சிவங்கிபுரத்து நம்பி
வசிஷ்டர்வசுக்கள்
வசுதேவர்வடக்கு
வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளைவடுக நம்பி
வணங்குஜகிறேன்வண்டர்
வண்டுவரதாசார்யர்
வரந்தரும் பெரிய பெருமாள்வரந்தரும் பெருமாள் அப்பன்
வரம் தரும் பெருமாளண்ணன்வரம் தரும் பெருமாள் அப்பை
வராஹவருணன்
வலதுவல்லபாசார்யர்
வஸுமான்வாக்விஜயி பட்டர்
வாசனைவாசஸ்பதி மிஶ்ரர்
வாதிகேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர்வாதூல ஸ்ரீநிவாசார்யர்
வாத்ஸ்யாயனர்வானநாதராயன்
வானமாமலை தாஸர்வானமாமலை தெய்வநாயக ஆண்டான்
வானமாமலையாண்டான்வாமன
வாமனவாய்
வால்மீகிவாஸுதேவர்
விகுக்ஷிவிஜய
விஜயாம்பாள்விஞ்சிமூர் தாதாசார்யர்
விடுதலைவிண்ணவர்கோன்
விதலலோகம்வித்யாதரர்கள்
விபீடணன்விமலன்
வில்விளாஞ்சோலைப்பிள்ளை
விவஸ்வான்விஶ்வ
விஶ்வநாதர்விஶ்வநாதர்
விஷயம்விஷ்ணு
விஷ்வகஷ்வவிஸ்த்ர்ஷ்வ
விஸ்வாமித்ரர்வீணை
வீர சுந்தர ப்ரஹ்ம ராயர்வீர ராகவ ப்ர்ஹம ராயர்
வெண்ணைவெற்றிலை
வெள்ளைவேடலபையண்ணா
வேத விஸாராதர்வேதப்பிரான் பட்டர்
வேதவ்யாஸர்வேதாந்தாசாரியர்
வேதாந்தி ராமாநுஜ ஜீயர்வேதாந்தியாழ்வான்
வேறொன்றும்வைகானசர்
வைத்தமாநிதி சிறியப்பன்வ்யூஹ வாசுதேவன்
வ்யோமோஶிவர்வ்ருக
வ்ருஹதஷ்வஶக்தி
ஶாண்டில்யஶிவாதித்யர்
ஶ்ருதப்ரகாஶிகாசார்யர்ஷ்ரவஷ்ட
ஷ்ருத்ஸம்பூத
ஸர்வஸுக்திஹாரன்
ஸுதர்சனஸூரிஸுதஸ்
ஸுப்ரஹ்மண்யன்ஸூர்ய அஸ்தமம்
ஸூர்யோதயம்ஸேநாநாத ப்ரஹ்ம ராயர்
ஸ்ரீகிருஷ்ணஸ்ரீகுலசேகர ஜீயர்
ஸ்ரீகுலஸேகரப் பெருமாள்ஸ்ரீகோவார்தன தாஸர்
ஸ்ரீசடகோப தாஸர்ஸ்ரீசாளக்ராம ஜீயர்
ஸ்ரீசேனாதிபதி ஜீயர்ஸ்ரீசைலேஶ தயாபாத்ரம்
ஸ்ரீதரன்ஸ்ரீதரர்
ஸ்ரீதராத்வரிஸ்ரீதேவி அம்மாள்
ஸ்ரீநாராயண தாஸர்ஸ்ரீநிவாசாசார்யர்
ஸ்ரீநிவாசாத்வரிஸ்ரீநிவாஸவரதாசார்யர்
ஸ்ரீநிவாஸவரதாசார்யர்ஸ்ரீநிவாஸாசார்யர்
ஸ்ரீபண்டாரங்காவல் திருவரங்கத்து மாளிகையார்ஸ்ரீபராங்குச நம்பி
ஸ்ரீபராங்குச பட்டர்ஸ்ரீபராங்குசதாஸர்
ஸ்ரீபுண்டரீக தாஸர்ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆதி யதிராஜ ஜீயர்
ஸ்ரீபெரும்பூதூர் துய்யவாயிரம்ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள்
ஸ்ரீரங்கநாச்சியார்ஸ்ரீரங்கநாதன்
ஸ்ரீரங்கநாயகிஸ்ரீரங்கராஜ நாயன்
ஸ்ரீரங்கராஜாத்வரிஸ்ரீரங்காசார்யர்
ஸ்ரீரங்காசார்யர்ஸ்ரீரங்காசார்யர்
ஸ்ரீராமஸ்ரீராமப் பிள்ளை பட்டர்
ஸ்ரீராமாநுஜ தாஸர்ஸ்ரீவல்லபதேவன்
ஸ்ரீவல்லபதேவன்ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தாஸர்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நம்பிஸ்ரீஶைலாசார்யர்
ஸ்ரீஶைலாத்வரிஸ்ரீஶைலேச தயாபாத்ரம்
ஸ்வாமிஹயக்ரீவர்
ஹரிஹரிசந்திரன்
ஹரிதஹரித்
ஹர்யஷ்வஹர்யஷ்வ 2
ஹிரண்யகசிபுஹிரண்யாக்ஷன்
ஹ்ருஷீகேசன்
மொத்த ப்ரமாதாக்கள் : 1171
ஆரியூரில் ஸ்ரீசடகோப தாஸர்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : பெரிய நம்பிகள்.
பால் : ஆண்.
யுகம் : கலி.
நம்மாழ்வார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : மாறன், சடகோபன், பராங்குஶன், வகுளாபரணன், வகுளாபிராமன், மகிழ்மாறன், சடஜித், குருகூர் நம்பி, காரிமாறன், பெரியன், வகுள பூஷண பாஸ்கரர், குருகைப்பிரான்
அவதாரம் : வைகாசி விசாகம் . திருக்குருகூர். பாண்டிய நாடு. அருகில் நவ திருப்பதி.. 31 years.. 31 years.. 31 years.. 31 years.
கலி 1 to கலி 32. 31 years.
ப்ரப4வ year வெள்ளிக்கிழமை சுக்ல பக்ஷம் சதுர்தசி

பெற்றோர் : காரியார், உடைய நங்கை, .
.
ஆசார்யர்கள் : சேனை முதலியார்.
.
சிஷ்யர்கள் : மதுரகவி ஆழ்வார், ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள்,
க்ரந்தங்கள் : அருளிச் செயல் - திருவாய்மொழி, ; இயற்பா - திருவிருத்தம், திருவாசிரியம், பெரிய திருவாந்தாதி,
ஆஸ்ரமம் : ப்ரஹ்மசாரி.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : சதுர்த்த.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : கலியுக தொடக்கத்தில் அவதரித்தவர்.

தனியன் :
மாதா பிதா யுவதயஸ் தநயா விபூ4தி:
ஸர்வம் ய தே3வ நியமேன மத்3 அந்வயாநாம் |
ஆத்3யஸ்யந: குலபதேர் வகுளாபிராமம்
ஸ்ரிமத் தத3ங்க்4ரி யுக3ளம் ப்ரணமாமி மூர்த்4நா ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
வ்ருஶபே4து விஶாகா2யாம் குருகாபுரி காரிஜம் ।
பாண்ட்3யதே3ஶே கலேராதௌ3 ஶடா2ரிம் ஸைந்யபம் ப4ஜே ॥


வாழி திருநாமம் :
திருக்குருகைப் பெருமான்[ள்} தன் திருத்தாள்கள் வாழியே
திருவான திருமுகத்துச் செவ்வி என்றும் வாழியே
இருக்குமொழி யென்னெஞ்சில் தேக்கினான் வாழியே
எந்தை யெதிராசர்க் கிறைவனார் வாழியே
கருக்குழியில் புகாவண்ணம் காத்தருள்வோன் வாழியே
காசினியி லாரியனாய்க் காட்டினான் வாழியே
வருத்தமற வந்தென்னை வாழ்வித்தான் வாழியே
மதுரகவி தம்பிரான் வாழி வாழி வாழியே

ஆன திருவிருத்தம் நூறு மருளினான் வாழியே
ஆசிரிய மேழுபட்டளித்தபிரான் வாழியே
ஈனமற வந்தாதி யெண்பத்தே ழிந்தான் வாழியே
இலகு திருவாய்மொழி யாயிரத்தொருநூற்றிரண்டு வாழியே
வானணியும் மாமாடக் குருகைமன்னன் வாழியே
வைகாசி விசாகத்தில் வந்துதித்தான் வாழியே
சேனையர்கோ னவதாரஞ் செய்தவள்ளல் வாழியே
திருக்குருகைச் சடகோபன் திருவடிகள் வாழியே

மேதினியில் வைகாசி விசாகத்தோன் வாழியே
வேதத்தைச் செந்தமிழால் விரித்துரைத்தான் வாழியே
ஆதிகுருவாய்ப் புவியிலவதரித்தோன் வாழியே
அனவரதம் சேனையர்கோன் அடிதொழுவோன் வாழியே
நாதனுக்கு நாலாயிரம் உரைத்தான் வாழியே
நன்மதுரகவி வணங்கும் நாவீறன் வாழியே
மாதவன்பொற் பாதுகையாய் வளர்ந்தருள்வோன் வாழியே
மகிழ்மாறன் சடகோபன் வையகத்தில் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு - முதலாயிரம்
மாதா பிதா - குரு பரம்பரை
பராங்குஶ அஷ்டகம் - ஸ்தோத்ரம்
ஆசார்ய ஹ்ருதயம் - க்ரந்தம்
நம்மாழ்வாரின் "செத்தத்தின் ..." ஸ்ரீஸூக்தி - வ்யாக்யானம்
தேனறாமலர் - தனிப்பாடல்கள்
மாறன் பராங்கதி - திருவரங்கத்து அந்தாதி
சடகோபர் அந்தாதிகுறிப்பு :-
கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு: 1_கண்ணி நுண், 2_நாவினால் நவிற்று, 3_திரிதந்து ஆகிலும், 4_நன்மையால் மிக்க, 5_நம்பினேன் பிறர், 6_இன்று தொட்டும், 7_கண்டு கொண்டு, 8_அருள் கொண்டாடும், 9_மிக்க வேதியர், 10_பயன் அன்று, 11_அன்பன் தன்னை , -2_அவிதித விஷயா, -1_வேறொன்றும் நானறியேன்,

english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/18/nammazhwar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1c8hMLB098lzg3FU0eivA8ZiyZdOlkHKz.
மணவாள மாமுனிகள்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : அழகிய மணவாள மாமுனிகள், சுந்தர ஜாமாத்ரு முனி, ரம்ய ஜாமாத்ரு முனி, ரம்ய ஜாமாத்ரு யோகி, வரவரமுனி, யதீந்த்ர ப்ரவணர், காந்தோபயந்தா, ராமாநுஜன் பொன்னைடி, சௌம்ய ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ரர், கோயில் செல்வ மணவாள மாமுனிகள், பெரிய ஜீயர், வெள்ளை ஜீயர்
அவதாரம் : ஐப்பசி மூலம் . திருக்குருகூர். பாண்டிய நாடு. அருகில் நவ திருப்பதி.
பரமபதம் : மாசி க்ருஷ்ண பக்ஷம் த்வாதசி . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்..
பெற்றோர் (பூர்வாஶ்ரமம்) : திகழ கிடந்தான் திருநாவீறுடைய பிரான் தாதரண்ணர்,
ஸ்ரீரங்கநாச்சியார், .
குழந்தைகள் (பூர்வாஶ்ரமம்) : நம்மையன் இராமாநுசாசர்யர்,
.
ஆசார்யர்கள் : திருவாய்மொழிப்பிள்ளை.
.
சிஷ்யர்கள் : பெரிய பெருமாள், சேனை முதலியாண்டான் நாயனார், சடகோப தாஸர் (நாலூர் சிற்றாத்தான்), கந்தாடை போரேற்று நாயன், ஏட்டூர் சிங்கராசார்யர், கந்தாடை அண்ணப்பன், கந்தாடை திருகோபுரத்து நாயனார், கந்தாடை நாரணப்பை, கந்தாடை தோழரப்பரப்பை, கந்தாடை அழைத்து வாழ்வித்த பெருமாள், அப்பிள்ளார், திருவேங்கட ஜீயர், ப்ரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணன், எறும்பியப்பா, பரவஸ்து பட்டர்பிரான் ஜீயர், 01வது (பொன்னடிக்கால்) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி, கோயில் கந்தாடை அண்ணன், நம்பெருமாள், ஆப்பிள்ளை, கோ. க. வா. அப்பன், உத்தம நம்பி, கோயில் கந்தாடை நாயன், சுத்த சத்வம் அண்ணா, சிங்கரைய்யர், ஆய்ச்சியார், ஜீயர் நாயனார், பெரியாழ்வார் ஐயன், பெரிய சிற்றப்பை, சடகோப தாஸர், திருவேங்கட தாஸர், அயோத்யா ராமாநுஜ ஐயங்கார், வானநாதராயன், யதிராஜ ஜீயர், ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆதி யதிராஜ ஜீயர்,
க்ரந்தங்கள் : அனுஷ்டானம் - ஜீயர்ப்படி திருவாராதனம், ; கட்டியம் - அனைத்த வேலும் (திருமங்கையாழ்வார் வடிவழகு), ; கோர்வை - இயல்சாற்று, ; க்ரந்தம் - யதிராஜ விம்ஸதி, ஸ்ரீ தேவராஜ மங்களம், ஸ்ரீ தேவப்பெருமாள் ஸ்தோத்ரம், உபதேச ரத்தின மாலை, திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி, ஆர்த்திப் ப்ரபந்தம் (கடைசி க்ரந்தம்), ; சாற்றுமறை - ஸர்வ தேஶ தஶா, நம: ஸ்ரீஶைலநாதார்ய, ; ப்ரமாணத் திரட்டு - ஈடு, ஸ்ரீவசனபூஷணம், தத்வத்ரயம், ; வ்யாக்யானம் - ஸ்ரீவசனபூஷணம், முமுக்ஷுப்படி, தத்வத்ரயம், ஆசார்ய ஹ்ருதயம், ஞான ஸாரம், ப்ரமேய ஸாரம், பெரியாழ்வார் திருமொழி, இராமானுச நூற்றந்தாதி,
ஆஸ்ரமம் : சந்யாசி.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : கோமடம்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஸ்ரீஶைலேஶ த3யா பாத்ரம் தீ44க்த்யாதி3 கு3ணார்ணவம் |
யதீந்த்3ர ப்ரவணம் வந்தே3 ரம்ய ஜாமாதரம் முநிம் ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
துலாயா மதுலே மூலெ பாண்ட்2யே குந்தீஉரிவரே ।
ஸ்ரீஶேஷாம்ஶோத்34வம் வந்தே3 ரம்ய ஜாமாதரம் முநிம் ॥


வாழி திருநாமம் :
இப்புவியில் அரங்கேசர்க்கு ஈடளித்தான் வாழியே
எழில் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை இணையடியோன் வாழியே
ஐப்பசியில் திருமூலத்தவதரித்தான் வாழியே
அரவரசப்பெருஞ்சோதி அனந்தனென்றும் வாழியே
எப்புவியும் ஸ்ரீசைலம் ஏத்தவந்தோன் வாழியே
ஏராரு மெதிராச ரெனவுதித்தான் வாழியே
முப்புரிநூல் மணிவடமும் முக்கோல்தரித்தான் வாழியே
மூதரிய மணவாளமாமுனிவன் வாழியே


திருநாள்பாட்டு

செந்தமிழ்வேதியர் சிந்தைதெளிந்து சிறந்து மகிழ்ந்திடு நாள்
சீருலகாரியர் செய்தருள் நற்கலை தேசுபொலிந்திடு நாள்
மந்த மதிப் புவி மானிடர் தங்களை வானிலுயர்த்திடு நாள்
மாசறு ஞானியர் சேர் எதிராசர் தம் வாழ்வு முளைத்திடு நாள்
கந்த மலர்ப் பொழில் சூழ் குருகாதிபன் கலைகள் விளங்கிடு நாள்
காரமர் மேனி அரங்க நகர்க்கிறை கண்கள் களித்திடு நாள்
அந்தமில் சீர் மணவாளமுனிப் பரன் அவதாரம் செய்திடு நாள்
அழகு திகழ்ந்திடும் ஐப்பசியில் திருமூலமதெனு நாளே

தெரிந்து கொள்ள :-
ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்ரம் தனியன்
மணவாள மாமுனிகள் கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு - க்ரந்தம்
வரவரமுனி அஷ்டகம் - க்ரந்தம்
வரவரமுநி சதகம் - க்ரந்தம்
வரவரமுநி சுப்ரபாதம் மற்றும் ஸ்தோத்ரம் - க்ரந்தம்
ஜீயர் வாழித் திருநாமம் - க்ரந்தம்
பெரிய ஜீயர் பாதாதி கோசந்த மாலை - க்ரந்தம்
பூர்வ தினசர்யா - அனுஷ்டானம்
உத்ர தினசர்யா - அனுஷ்டானம்
வரவரமுநி சதகம் - க்ரந்தம்
மன்னுயிர்காள் இங்கே - உபதேச ரத்தினமாலை
மணவாளமாமுனிகளை பற்றியது - க்ரந்தம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/23/azhagiya-manavala-mamunigal/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=19xSnYrT73BdR7iniDAXQjCL7h9cKXZv4.
பெரிய பெருமாள்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : பங்குனி ரேவதி . பரமபதம். பரமபதம் நாடு.
தம்பதி : பெரிய பிராட்டியார்.
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.
சிஷ்யர்கள் : பெரிய பிராட்டியார்,
க்ரந்தங்கள் : ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்ரம் தனியன், ரஹஸ்யம் - த்வயம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
யுகம் : அனைத்து.

தெரிந்து கொள்ள :-
முதல் திருவந்தாதி - இயற்பா
இரண்டாம் திருவந்தாதி - இயற்பா
மூன்றாம் திருவந்தாதி - இயற்பா
நான்முகன் திருவந்தாதி - இயற்பா
திருசந்தவிருத்தம் - இயற்பா
திருவிருத்தம் - இயற்பா
திருவாசிரியம் - இயற்பா
பெரிய திருவாந்தாதி - இயற்பா
திருவாய்மொழி - அருளிச் செயல்
பெருமாள் திருமொழி - முதலாயிரம்
திருப்பல்லாண்டு - முதலாயிரம்
பெரியாழ்வார் திருமொழி - முதலாயிரம்
திருப்பாவை - முதலாயிரம்
நாச்சியார் திருமொழி - முதலாயிரம்
அமலனாதிபிரான் - முதலாயிரம்
பெரிய திருமொழி - இரண்டாமாயிரம்
திருக்குறுந்தாண்டகம் - இரண்டாமாயிரம்
திருநெடுந்தாண்டகம் - இரண்டாமாயிரம்
கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் - க்ரந்தம்
ஸ்ரீ ஸ்தநாபரணம்குறிப்பு :-
திருப்பள்ளியெழுச்சி: -2_ தமேவ மத்வா,

english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/17/divya-dhampathi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=11S0etVGZdev6Rgn7Wepu1JWKSDIuUCYr.
பெரிய பிராட்டியார்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : பங்குனி உத்ரம் . பரமபதம். பரமபதம் நாடு.
தம்பதி : பெரிய பெருமாள்.
.
ஆசார்யர்கள் : பெரிய பெருமாள்.
.
சிஷ்யர்கள் : சேனை முதலியார்,

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : பெண்.
யுகம் : அனைத்து.

தனியன் :
நமஶ் ஸ்ரீரங்க3 நாயக்யை யத்3 ப்4ரூ விப்4ரம பே43த: |
ஈஶேஶிதவ்ய வைஷம்ய நிம்நோந்நதம் இத3ம் ஜக3த் ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
பா2ல்கு3நோத்தர ப2ல்கு3ந்யாம் ஸம்பூ4தாம் ஶ்ரியமாஶ்ரயே ।
விஷ்ணோர் தி3வ்யதா3ம்போ4ஜ க4டகாம் தத்பத3 ஶ்ரிதாம் ॥


வாழி திருநாமம் :
பங்கயப் பூவிற்பிறந்த பாவை நல்லாள் வாழியே
பங்குனியில் உத்தர நாள் பாருதித்தாள் வாழியே
மங்கையர்கள் திலகமென வந்த செல்வி வாழியே
மாலரங்கர் மணிமார்பை மன்னுமவள் வாழியே
எங்களெழில் சேனைமன்னர்க்கு இதமுரைத்தாள் வாழியே
இருபத்தஞ்சு உட்பொருள் மால் இயம்புமவள் வாழியே
செங்கமலச் செய்யரங்கம் செழிக்கவந்தாள் வாழியே
சீரங்க நாயகியார் திருவடிகள் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
த்வயம் - ரஹஸ்யம்
தனி ப்ரணவம் - அஷ்டாதச ரஹஸ்யம்
ஸ்ரீ ஸ்துதி - ஸ்தோத்ரம்
நம: ஸ்ரீரங்கenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/17/divya-dhampathi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1l6qWDrTEdeoheIKD9zjLFdoOwavG_sKK.
எம்பெருமானார்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : சித்திரை திருவாதிரை . ஸ்ரீபெரும்பூதூர். தொண்டை நாடு.. 120 years.. 120 years.. 120 years.. 120 years.
கலி 3119 to கலி 3239. 120 years. வியாழக்கிழமை சுக்ல பக்ஷம் பஞ்சமி

பரமபதம் : மாசி சுக்ல பக்ஷம் தசமி . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்..
தம்பதி (பூர்வாஶ்ரமம்) : தஞ்சமாம்பாள்.
பெற்றோர் (பூர்வாஶ்ரமம்) : கேசவ தீக்ஷிதர், காந்திமதி அம்மங்கார், .
.
ஆசார்யர்கள் : , ஆளவந்தார், பெரிய நம்பிகள், பெரிய திருமலை நம்பி, திருவரங்கப் பெருமாள் அரையர், திருக்கோட்டியூர் நம்பி, திருக்கச்சிநம்பிகள்.
சிஷ்யர்கள் : வடுக நம்பி, எங்களாழ்வான், முதலியாண்டான், சோமாசியாண்டான், கிடாம்பியாச்சான், எச்சான், தொண்டனூர் நம்பி, அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமானார், சிறிய கோவிந்தப் பெருமாள், பிள்ளை உறங்காவில்லி தாஸர், கந்தாடையாண்டான், கூரத்தாழ்வான், சொட்டை நம்பி, ஆட்கொண்டவில்லி ஜீயர், இளையவில்லி ஆச்சான், திருக்குருகைப் பிரான் பிள்ளான், தெற்காழ்வான், பொன்னாச்சியார், வங்கிபுரத்து நம்பி, மாடபூசியாழ்வான், சேட்டலூர்ச் சிறியாச்சான், நடாதூராழ்வான், அரணபுரத்தாழ்வான், அங்களநாட்டாழ்வான், நெய்யுண்டாழ்வான், உக்கலாழ்வான், கோமடத்தாழ்வான், வேதாந்தியாழ்வான், நடுவிலாழ்வான், பிள்ளை பிள்ளையாழ்வான், மிளாகாழ்வான், காராஞ்சியாழ்வான், ஈயுண்ணியாழ்வான், கோயிலாழ்வான், திருக்கோவலூராழ்வான், திருமோகூராழ்வான், பெரியாண்டான், சிறியாண்டான், அம்மங்கியாண்டான், மாருதி பெரியாண்டான், மாறொன்றில்லா மாருதி சிறியாண்டான், ஈஸ்வராண்டான், ஈயுண்ணியாண்டான், பிள்ளையாண்டான், குருஞ்சியூர்ச் சிறியாச்சான், ஆளவந்தாராண்டான், சீயராண்டான், சிறியாண்டான், கணியனூர் சிறியாச்சான், கொங்கிலாச்சான், ஈச்சாம்பாடியாச்சான், என்னாச்சான், ஐயப்பிள்ளையாச்சான், தூயபிள்ளையாச்சான், ஆச்சியாச்சான், தொண்டனூர் நம்பி, மருதூர் நம்பி, மழுவூர் நம்பி, குரவை நம்பி, திருக்குறுங்குடி நம்பி, முடும்பை நம்பி, ஸ்ரீபராங்குச நம்பி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நம்பி, திருக்குருகூர் நம்பி, கொமாண்டூர்ப் பிள்ளை நம்பி, ஸ்ரீபராங்குச பட்டர், வரந்தரும் பெரிய பெருமாள், அழகிய ம்ணவாள பட்டர், சிறுபள்ளி தேவராஜ பட்டர், கோவிந்த பட்டர், திருவரங்க பட்டர், நம்பியாரில் ஸ்ரீரங்கராஜ பட்டர், உள்ளூரில் பெரிய பெருமாள் பட்டர், சட்டம் பிள்ளை ஜீயர், ஈச்சம்பாடி ஜீயர், ஸ்ரீகுலசேகர ஜீயர், திருவெள்ளறை ஜீயர், திருமழிசை ஜீயர், திருவாய்மொழி ஜீயர், திருநாராயணபுர ஜீயர், ஸ்ரீசாளக்ராம ஜீயர், கோவிந்த ஜீயர், திருமாலிருஞ்சோலை ஜீயர், திருப்புட்குழி ஜீயர், திருகுடந்தை ஜீயர், திருமுட்டான் ஜீயர், திருநின்றவூர் ஜீயர், திருநாராயணபுரத்து ஜீயர், பெருமாள் கோயில் பெருமாளரையர், ராஜநாராயண பெருமாள் அரையர், திருவரங்க மாளிகை அரையர், திருவாய்மொழி அரையர், பிள்ளை திருநறையூர் அரையர், திருக்குறுங்குடி அரையர், திருநகரி அரையர், திருக்கண்ணபுரத்து அரையர், திருவனந்தபுரத்து அரையர், ராஜ மஹேந்திர பெருமாளரையர், பிள்ளை விழுப்புரத்தரையர், திருவேங்கடத்து அரையர், ஆட்கொண்டம்மாள், அம்மங்கி அம்மாள், முடும்பை அம்மாள், பருத்துக்கொல்லை அம்மாள், உக்கலம்மாள், சொட்டை அம்மாள், ஆசூரிப் பெருமாள், கிடாம்பி பெருமாள், அமங்கி பெருமாள், முணிப்பெருமாள், பட்டினப் பெருமாள், திருமலை நல்லான், காராஞ்சி சோ,மாஜீயார், பெரியகோயில் வள்ளலார், அலங்கார வேங்கடவர், ஆர்காட்டு பிள்ளான், இராமானுச பிள்ளை, திருநகரிப் பிள்ளான், கோமடத்தைய்யன், வைத்தமாநிதி சிறியப்பன், பெரியப்பன், அணியரங்கத்தமுதனார், நம்பி கருந்தேவர், ஐம்பத்திருவர், எம்பெருமானார் செல்வப்பிள்ளை, ஸ்ரீகுலஸேகரப் பெருமாள், பட்டர்பிரான் ஜீயர், பகைவில்லி தாஸர், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தாஸர், ஸ்ரீநாராயண தாஸர், ஸ்ரீகோவார்தன தாஸர், திருவழுதி வளநாடு தாஸர், ஸ்ரீராமாநுஜ தாஸர், வண்டர், சுண்டர், இராமானுச வேளைக்காரர், திருவரங்க தாஸர், திருமாலிருஞ்சோலை தாஸர், வானமாமலை தாஸர், அழகிய மணவாள தாஸர், திருவேங்கட தாஸர், பேரருளாள தாஸர், யதிவர சூடாமணி தாஸர், யதிராஜ தாஸர், இளையாழ்வார் தாஸர், ஸ்ரீசடகோப தாஸர், மகிழலங்கார தாஸர், பிள்ளை திருவாய்மொழி தாஸர், ஸேநாநாத ப்ரஹ்ம ராயர், வீர சுந்தர ப்ரஹ்ம ராயர், ஜகந்நாத ப்ரஹ்ம ராயர், வீர ராகவ ப்ர்ஹம ராயர், பிள்ளை உறந்தை உடையார், திருமஞ்சனமெடுக்கும் தூயமுனிவேந்தன், ஸ்ரீபண்டாரங்காவல் திருவரங்கத்து மாளிகையார், ஆண்டவர், அரியவர், திருவனந்தபுரத்து அம்மை, திருவாட்டாற்று அம்மை, திருவண்பரிசாரத்து அம்மை, மன்னார்கோயில் போரேற்று அம்மை, திருநறையூர் அம்மை, திருக்கண்ணபுரத்து அம்மை, திருப்பதி ஸ்ரீகார்யம் செய்யும் அம்மை, ஆண்டாளம்மை, நாயகதேவியார், தூயபெருந்தேவியார், பெரிய பெருந்தேவியார், சிறிய பெருந்தேவையார், ஸ்ரீபெரும்பூதூர் துய்யவாயிரம், திருவரங்கம் துய்யவாயிரம், திருக்குடந்தை துய்யவாயிரம், கொங்கில் பிராட்டியார், அத்துழாயம்மை, அம்மங்கியம்மை, கூரத்தாண்டாள், தேவகி பிராட்டி, யதிராஜவல்லியார், பங்கயசெல்வியார், இன்னிளவஞ்சியர், சூடிக்கொடுத்தாள், தும்பையூர் கொண்டி, ஊமை செவிடன், அலர்மேல் மங்கை, புண்டரீகாக்ஷர், உய்யக்கொண்டார்,
க்ரந்தங்கள் : அநுஷ்டானம் - நித்யம், ; கத்ய த்ரயம் - சரணாகதி கத்யம், ஸ்ரீரங்க கத்யம், வைகுண்ட கத்யம், ; க்ரந்தம் - ஸ்ரீபாஷ்யம், வேதாந்த சாரம், வேதார்த்த ஸங்க்ரஹம், கீதா பாஷ்யம், கத்ய த்ரயம், ; சாற்றுமறை - ஸ்ரீமந் ஸ்ரீரங்க, ; பெரிய திருமொழி - வாழி பரகாலன், ; பெரிய திருவந்தாதி - முந்துற்ற நெஞ்சே, ; பெருமாள் திருமொழி - இன்னமுதம் ஊட்டுகேன்,
ஆஸ்ரமம் : சந்யாசி.
பால் : ஆண்.
திருவம்சம் : ஆஸூரி.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
யோநித்யம் அச்யுத பதா3ம்புஜ யுக்2ம ருக்ம
வ்யாமோஹதஸ் ததி3தராணி த்ருணாய மேநே |
அஸ்மத்2 கு3ரோர் ப43வதோஸ்ய த3யைக ஸிந்தோ4:
ராமாநுஜஸ்ய சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
மேஷ மாஸே ஸரோஜாக்ஷம் க்ருத்திகா ஜாதமாஶ்ரயே ।
மேஷார்த்2ரா ஸம்ப4வம் விஷ்னோர் த3ர்ஶந ஸ்தா2பநோத்ஸுகம் ।
துண்டீ3ரமண்ட3லே ஶேஷ மூர்த்திம் ராமாநுஜம் ப4ஜே ॥


வாழி திருநாமம் :
அத்திகிரி அருளாளர் அடிபணிந்தோன் வாழியே
அருட்கச்சி நம்பியுரை ஆறுபெற்றோன் வாழியே
பத்தியுடன் பாடியத்தைப் பகர்ந்திட்டான் வாழியே
பதின்மர்கலை உட்பொருளைப் பரிந்துகற்றான் வாழியே
சுத்தமகிழ் மாறனடி தொழுதுய்ந்தோன் வாழியே
தொல் பெரிய நம்பி சரண் தோன்றினான் வாழியே
சித்திரையில் ஆதிரை நாள் சிறக்க வந்தோன் வாழியே
சீர் பெரும்பூதூர் முனிவன் திருவடிகள் வாழியே

எண்டிசையெண் இளையாழ்வார் எதிராசன் வாழியே
எழுபத்து நால்வருக்கும் எண்ணான்குரைத்தான் வாழியே
பண்டை மறையைத் தெரிந்த பாடியத்தோன் வாழியே
பரகாலன் அடியிணையைப் பரவுமவன் வாழியே
தண்டமிழ் நூல் நம்மாழ்வார் சரணானான் வாழியே
தாரணியும் விண்ணுலகும் தானுடையோன் வாழியே
தெண்டிரை சூழ்பூதூர் எம்பெருமானார் வாழியே
சித்திரையில் செய்யதிருவாதிரையோன் வாழியே


மாமுனிகள் ஆர்த்தி ப்ரபந்தத்தில் அருளியன:

சீராருமெதிராசர் திருவடிகள் வாழி
திருவரையிற்சாத்திய செந்துவராடை வாழி
ஏராரும் செய்யவடிவெப்பொழுதும் வாழி
இலங்கிய முன்னூல்வாழி இணைத் தோள்கள் வாழி
சோராத துய்யசெய்ய முகச்சோதி வாழி
தூமுறுவல் வாழி துணை மலர்க் கண்கள் வாழி
ஈராறு திருநாமம் அணிந்த எழில் வாழி
இனிதிருப்போடு எழில் ஞானமுத்திரை வாழியே

அறுசமயச் செடியதனை அடியறுத்தான் வாழியே
அடர்ந்து வரும் குதிருட்டிகளை அறத்துறந்தான் வாழியே
செறுகலியைச் சிறிதுமறத் தீர்த்துவிட்டான் வாழியே
தென்னரங்கர் செல்வம் முற்றும் திருத்திவைத்தான் வாழியே
மறை அதனில் பொருளனைத்தும் வாய் மொழிந்தோன் வாழியே
மாறனுரைசெய்த தமிழ்மறை வளர்த்தோன் வாழியே
அறமிகு நற்பெரும்பூதூர் அவதரித்தான் வாழியே
அழகாருமெதிராசர் அடியிணைகள் வாழியே


(திருநாள்பாட்டு – திருநக்ஷத்ர தினங்களில் சேவிக்கப்படுவது)

சங்கர பாற்கர யாதவ பாட்டப் பிரபாகரர் தங்கள்மதம்
சாய்வுற வாதியர் மாய்குவர் என்று சதுமறை வாழ்ந்திடுநாள்
வெங்கலி இங்கினி வீறு நமக்கிலை என்று மிகத் தளர் நாள்
மேதினி நம் சுமை ஆறுமெனத்துயர்விட்டு விளங்கிய நாள்
மங்கையராளி பராங்குச முன்னவர் வாழ்வு முளைத்திடு நாள்
மன்னியதென்னரங்காபுரி மாமலை மற்றும் உவந்திடு நாள்
செங்கயல் வாவிகள் சூழ் வயல் நாளும் சிறந்த பெரும்பூதூர்ச்
சீமானிளையாழ்வார் வந்தருளிய நாள் திருவாதிரை நாளே


எம்பார் அருளிய எம்பெருமானார் வடிவழகு பாசுரம்:

பற்பம் எனத் திகழ் பைங்கழலுந்தண் பல்லவமே விரலும்
பாவனம் ஆகிய பைந்துவர் ஆடையும் பதிந்தநன் மருங்கழகும்
முப்புரி நூலொடு முன்கையில் ஏந்திய முக்கோல் தன்னழகும்
முன்னவர் தந்திடு மொழிகள் நிறைந்திடு முறுவல் நிலாவழகும்
கற்பகமே விழிக் கருணை பொழிந்திடும் கமலக் கண்ணழகும்
காரிசுதன் கழல் சூடிய முடியும் ககனச் சிகை முடியும்
எப்பொழுதும் எதிராசர் வடிவழகு என் இதயத் துளதால்
இல்லை எனக்கெதிர்! இல்லை எனக்கெதிர்! இல்லை எனக்கெதிரே!


தெரிந்து கொள்ள :-
சொல்லின் தொகை - இராமானுச நூற்றந்தாதி
முன்னை வினை அகல - இராமானுச நூற்றந்தாதி
நயந்தரு பேரின்பமெல்லாம் - இராமானுச நூற்றந்தாதி
யோ நித்யமச்சுத - குரு பரம்பரை
தாடீ பஞ்சகம் - ஸ்தோத்ரம்
ராமாநுஜ சதுஸ்லோகீ - ஸ்தோத்ரம்
ராமாநுஜ அஷ்டோத்ர சத நாம ஸ்தோத்ரம் - ஸ்தோத்ரம்
யதிராஜ வைபவம் - ஸ்தோத்ரம்
யதிராஜ மங்களம் - ஸ்தோத்ரம்
பற்பமென திகழ் (எம்பெருமானார் வடிவழகு) - கட்டியம்
தனி த்வயம் - அஷ்டாதச ரஹஸ்யம்
யதிராஜ ஸப்ததி - ஸ்தோத்ரம்
ஆர்த்திப் ப்ரபந்தம் (கடைசி க்ரந்தம்) - க்ரந்தம்
ராமாநுஜார்ய திவ்யாக்யா - க்ரந்தம்
நன்றுந்திருவுடையோம் - இயற்சாற்று
யதிராஜ விஜய பாணம் - க்ரந்தம்
சரமோபாய நிர்ணயம் - க்ரந்தம்
கொசல்யா சுப்ரஜா - சுப்ரபாதம்
விரோதி பரிஹாரம் - க்ரந்தம்
ஸ்ரீராமானுஜ அஷ்டபதி - க்ரந்தம்
உடையவர் திருமஞ்சன கட்டியம் - கட்டியம்
ராமானுஜ அதிமானுஷ வைபவ ஸ்தோத்ரம் - க்ரந்தம்
ப்ரபன்னாம்ருதம் - க்ரந்தம்
ராமாநுஜ திவ்ய சரிதை - க்ரந்தம்
மொழியைக் கடக்கும் - இயற்சாற்று
இராமானுச நூற்றந்தாதி - இயற்பா
எதிராஜ விஜய ஸ்லோகம் - மங்களாசசனம்
ஸ்ரீபாஷ்யகார ஸ்துதி ஸ்லோகம் - மங்களாசசனம்
ப்ரார்த்தநா பஞ்சகம் - மங்களாசசனம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/06/emperumanar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1WO5N-c-EGuFv664JJRlaBlYQGynJXZS4.
இளையாற்றுக்குடி நம்பி   english   संस्कृत்  
.
பால் : ஆண்.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : நம்பெருமாள் ப்ரஹ்மோத்ஸவத்தை தவறாமல் சேவிப்பவர். ஒருமுறை ஆறாம் திருநாளில், ஒரு தீருவீதியை கடக்கும் பொழுது தாமதமாக வர, பரமபதித்தவர்.

தெரிந்து கொள்ள :-
தனி சரமம் - அஷ்டாதச ரஹஸ்யம்திருவல்லிக்கேணி பாண் பெருமாள் அரையர்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : உய்யக்கொண்டார்.
.
சிஷ்யர்கள் : திகழ கிடந்தான் திருநாவீறுடைய பிரான் தாதரண்ணர்,
பால் : ஆண்.
யுகம் : கலி.
சேட்டலூர் செண்டலங்கார தாஸர்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : உய்யக்கொண்டார்.
.
பால் : ஆண்.
யுகம் : கலி.
ஸ்ரீபுண்டரீக தாஸர்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : உய்யக்கொண்டார்.
.
பால் : ஆண்.
யுகம் : கலி.
கோமடம் திருவிண்ணகரப்பன்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : உய்யக்கொண்டார்.
.
பால் : ஆண்.
யுகம் : கலி.
உலகப்பெருமாள் நங்கை   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : உய்யக்கொண்டார்.
.
பால் : பெண்.
யுகம் : கலி.
சேனை முதலியாண்டான் நாயனார்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
சடகோப தாஸர் (நாலூர் சிற்றாத்தான்)   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
கந்தாடை போரேற்று நாயன்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.
சிஷ்யர்கள் : வாதூல ஸ்ரீநிவாசார்யர்,
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
ஏட்டூர் சிங்கராசார்யர்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : ஆடி உத்ரட்டாதி
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.
சிஷ்யர்கள் : திருக்கோவலூர் ஒன்றான எம்பெருமானார் ஜீயர்,
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1JyzwlJqCZP5OhJzQeZaA91Y3pvfGRSWw.
கந்தாடை அண்ணப்பன்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
திருவம்சம் : கந்தாடை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
வடுக நம்பி   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : ஆந்த்ரபூர்ணர்
அவதாரம் : சித்திரை அஸ்வினி . சாளக்ராமம். மேலை நாடு. அருகில் கர்நாடகா.
.
ஆசார்யர்கள் : எம்பெருமானார்.
.
க்ரந்தங்கள் : ஸ்தோத்ரம் - ராமாநுஜ அஷ்டோத்ர சத நாம ஸ்தோத்ரம், யதிராஜ வைபவம், யதிராஜ மங்களம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ராமானுஜார்ய ஸச்சிஷ்யம் ஸாளக்ராம நிவாஸிநம் |
பஞ்சமோபாய ஸம்பந்நம் ஸாளக்ராமார்யம் ஆச்ரயே ||

தெரிந்து கொள்ள :-
ராமானுஜார்ய ஸச்சிஷ்யம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/01/vaduga-nambi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1W5jgqNFqHpzugoteM0vdgxE1gqEXfQ_K.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1yC0ZL--ZXDxP-WD0AdnHrHYirpUi9sbO.
உய்யக்கொண்டார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : புண்டரீகாக்ஷர், பத்மாக்ஷர்
அவதாரம் : சித்திரை கார்த்திகை . திருவெள்ளறை. சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
.
ஆசார்யர்கள் : ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள்.
.
சிஷ்யர்கள் : திருவல்லிக்கேணி பாண் பெருமாள் அரையர், சேட்டலூர் செண்டலங்கார தாஸர், ஸ்ரீபுண்டரீக தாஸர், கோமடம் திருவிண்ணகரப்பன், உலகப்பெருமாள் நங்கை, திருவரங்கப் பெருமாள் அரையர், மணக்கால் நம்பி,
க்ரந்தங்கள் : திருப்பாவை - அன்ன வயற்புதுவை, சூடிக் கொடுத்த,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : பூர்வ.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
நம: பங்கஜ நேத்ராய நாத2: ஸ்ரீ பாத3 பங்கஜே |
ந்யஸ்த ஸர்வ ப4ராய அஸ்மத் குல நாதா2ய தீ4மதே ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
மேஷ மாஸே ஸரோஜாக்ஷம் க்ருத்திகா ஜாதமாஶ்ரயே ।
நாத2யோகி3 பதா3ம்போ4ஜ த்3வந்த்3வ ப்ரவண மாநஸம் ॥

வாழி திருநாமம் :
வாலவெய்யோன்தனை வென்ற வடிவழகன் வாழியே
மால் மணக்கால் நம்பிதொழும் மலர்ப்பதத்தோன் வாழியே
சீலமிகு நாதமுனி சீருரைப்போன் வாழியே
சித்திரையில் கார்த்திகை நாள் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
நாலிரண்டும் ஐயைந்தும் நமக்குரைத்தான் வாழியே
நாலெட்டின் உட்பொருளை நடத்தினான் வாழியே
மால் அரங்க மணவாளர் வளமுரைப்போன் வழியே
வையம் உய்யக்கொண்டவர் தாள் வையகத்தில் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
நம: பங்கஜenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/24/uyyakkondar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1HxWSg-SjXwDtIF7ceiIueHwIwvKD61lS.
எங்களாழ்வான்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தர்
அவதாரம் : சித்திரை ரோஹிணி . திருவெள்ளறை. சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
.
ஆசார்யர்கள் : , எம்பெருமானார், திருக்குருகைப் பிரான் பிள்ளான்.
சிஷ்யர்கள் : நடாதூராம்மாள்,
க்ரந்தங்கள் : க்ரந்தம் - சாரார்த்த சதுஷ்டயம் (வார்த்தாமாலையில் பகுதி), ; வ்யாக்யானம் - விஷ்ணு சித்தியம் (விஷ்ணு புராண வ்யாக்யானம்),
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : பூர்வ.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : எம்பெருமானாரே எங்களாழ்வான் (கூரத்தாழ்வானைப் போலே ஞானம், பக்தி, ஆசார்ய நிஷ்டை இருந்ததால்) என்று அழைத்தார்

தனியன் :
ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்த பத3 பங்கஜ ஸம்ச்ரயாய [ஸங்க3மாய] சேதோ மம ஸ்ப்ருஹயதே கிமத: பரேண |
நோசேந் மமாபி யதிஶேக2ர பா4ரதீனாம் பா4வ: கத2ம் ப4விதுமர்ஹதி வாக்3விதே4ய: ||

வாழி திருநாமம் :
சீராரும்வெள்ளறையில் சிறந்துதித்தோன் வாழியே
சித்திரை உரோஹிணிநாள் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
பார்புகழும் எதிராசன் பதம்பணிந்தோன் வாழியே
பங்கயச்செல்வியின் பதங்கள் பரவுமவன் வாழியே
திருக்குருகைப்பிரான்பிள்ளான் திருவருளோன் வாழியே
தீதிலா பாடியத்தைத் தேர்ந்துரைப்போன் வாழியே
தரணியில்விண்டுமதம் தழைக்கவந்தோன் வாழியே
தண்ணிளியோன் எங்களாழ்வான் தாளிணைகள் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்த பதenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/04/engalazhwan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1oGPB3LjY2O6BSYveCTw2qwVyl8xAgRTw.
முதலியாண்டான்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : தாசரதி, ராமாநுஜன் பொன்னடி, யதிராஜ பாதுகா ஸ்ரீவைஷ்ணவ தாஸர், திருமருமார்பன்
அவதாரம் : சித்திரை புனர்பூசம் . பேட்டை. தொண்டை நாடு.
பெற்றோர் : அநந்த தீக்ஷிதர்,
நாச்சியாரம்மன், .
குழந்தைகள் : கந்தாடையாண்டான்,
.
ஆசார்யர்கள் : எம்பெருமானார்.
.
சிஷ்யர்கள் : கந்தாடையாண்டான்,
க்ரந்தங்கள் : முதல் திருவந்தாதி - கைதை சேர், ; ஸ்தோத்ரம் - தாடீ பஞ்சகம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : கந்தாடை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : எம்பெருமானார் சந்யாசம் பெரும் பொழுது, ஆண்டானை தவிர அனைத்தையும் துறந்ததாக கூறினார்

தனியன் :
பாது3கே யதிராஜஸ்ய கத2யந்தி யதா3க்2யயா |
தஸ்ய தா3ஸரதே2: பாதௌ3 சிரஸா தா4ரயாம்யஹம் ||

அஜஹத்3பா4கி3நேயத்வம் பாது3காத்வம் த்ரித3ண்ட3தாம் ।
ஸம்ப்ராப்தம் யதிராஜஸ்ய வந்தே3 தா3ஶர்தி2ம் கு3ரும் ॥

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஶிரோபூஷா ஸ்ரீராமாநுஜ பாதுகா ।
ஸ்ரீவாதூல குலோத்தம்ஸ: ஸ்ரீதாஶரதி ரேததாம் ॥

ஸ்ரீவைஷ்வானாம் தாஸத்வம் ஸ்வாமித்வம் ப்ரபுதாம் ஸ்வயம் ।
வாதூலகுல தௌரேயம் வந்தே தாஶரதிம் குரும் ॥


திருநக்ஷத்திர தனியன் :
மேஷே புநர்வஸுதி3நே பாஞ்சஜந்யாம்ஶ ஸம்ப4வம் ।
யதீந்த்3ர பாது3காபி4க்2யம் வந்தே தா3ஶரதி2ம் கு3ரும் ॥

வாழி திருநாமம் :
அத்திகிரி யருளாளர் அடிபணிந்தோன் வாழியே
அருட்பச்சை வாரணத்தி லவதரித்தான் வாழியே
சித்திரையில் புனர்பூசம் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
சீபாடிய மீடுமுதல் சீர்பெறுவோன் வாழியே
உத்தமாம் வாதூல முயரவந்தோன் வாழியே
ஊர்திருந்த சீர்பாத மூன்றினான் வாழியே
முத்திரையும் செங்கோலும் முடிபெறுவோன் வாழியே
முதலியாண்டான் பொற்பதங்கள் ஊழிதொறும் வாழியே

சித்திரையில் புனர்பூசம் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
சீரங்கராசரடி சிந்தை செய்வோன் வாழியே
பத்தியுடன் பதின்மர்கலை பரிந்தளிப்போன் வாழியே
பாதுகையாய் யதிபதிதாள் பதிக்குமவன் வாழியே
முத்திதரும் எட்டெழுத்தை பொழிந்தருள்வோன் வாழியே
முக்கோலும் எதிராசர் மொழி பெற்றோன் வாழியே
தத்துவநூல் பாடியத்தை தரித்துரைப்போன் வாழியே
தாசரதி உபயமலர்த் தாளிணைகள் வாழியே

அத்திகிரி யருளாளர் அடிபணிந்தோன் வாழியே
அநவரதம் எதிராசர் அடிதொழுவோன் வாழியே
சித்திரையில் புனர்வசு நாள் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
சீர்பாடியச் செழும் பொருளைச் செப்புமவன் வாழியே
பச்சை வாரணம் விளங்க பார்வை செய்தோன் வாழியே
பரகாலன் அடியிணைகள் பரவுமவன் வாழியே
உத்தம வாதூலகுலம் உகந்துதித்தான் வாழியே
உய்யதுணை முதலியாண்டான் ஒண்பதமிரண்டும் வாழியே

நாள் பாட்டு
எட்டுமிரண்டுடனே தமிழ் வேதமோதியுணர்ந்திடுநாள்
எங்குமிடர்கெட அங்கமுபாங்கமும் ஓங்கியுயர்ந்திடு நாள்
மட்டவிழும் பொழில்மன்னும் அரங்கர்தம் செங்கோல் சிறந்திடுநாள்
மாகுடபாலந்து நாரணனார்பதி வாழ்வு பொலிந்திடுநாள்
இட்டமுயர்ந்தெதிராசருடன் மறைமுப்புரியூட்டிய நாள்
என் மறுமான் என்றிவர் பதமும் தண்டமுமாக்கிக் கொண்டருள் நாள்
சிட்டர்மகிழ்ந்திட தாசர்திக்குரு போந்து பிறந்தருள் நாள்
சித்திரையில் புனர்பூசமதாகிய செல்வம் மகிழ்ந்திடு நாளே

தெரிந்து கொள்ள :-
பாதுகே யதிராஜஸ்யenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/03/29/mudhaliyandan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1obOiWJyLEdsFqwEzFsDPEFalOqrEi-l_.
சோமாசியாண்டான்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : ஸ்ரீராமமிஶ்ரர்
அவதாரம் : சித்திரை திருவாதிரை . காராஞ்சி.
.
ஆசார்யர்கள் : எம்பெருமானார்.
.
க்ரந்தங்கள் : ஷடர்த்தஸம்க்ஷேபம், க்ரந்தம் - ஸ்ரீபாஷ்ய விவரணம், குரு குணவளி, ; பெரிய திருமொழி - மாலைத் தனியே,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
நௌமி லக்ஷ்மண யோகீந்த்ர பாதஸேவைக தாரகம் |
ஸ்ரீராமக்ரதுநாதார்யம் ஸ்ரீபாஷ்யாம்ருத ஸாகரம் ||

தெரிந்து கொள்ள :-
நௌமி லக்ஷ்மணதமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1WO5N-c-EGuFv664JJRlaBlYQGynJXZS4.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1h-Zi2r264-q4GzPJTnIlXxzSU_5UAr4P.
கிடாம்பியாச்சான்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : ப்ரணதார்த்திஹரர்
அவதாரம் : சித்திரை ஹஸ்தம் . அத்தியூர். தொண்டை நாடு. அருகில் காஞ்சிபுரம்.
.
ஆசார்யர்கள் : , எம்பெருமானார், திருக்குருகைப் பிரான் பிள்ளான்.
க்ரந்தங்கள் : திருவிருத்தம் - கருவிருத்தக் குழிநீத்த,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : கிடாம்பி.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : தலைமை தளிகை செய்பவராக திருக்கோட்டியூர் நம்பியால் நியமிக்கப்பட்டார்.

தனியன் :
ராமானுஜ பதாம்போஜயுகளீ யஸ்ய தீமத: |
ப்ராப்யம் ச ப்ராபகம் வந்தே ப்ரணதார்த்திஹரம் குரும் ||

தெரிந்து கொள்ள :-
ராமானுஜ பதாம்போஜயுகளீenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/03/31/kidambi-achan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1vj1XG11KGMETkyq90Nlbw0_dEnKIoWgM.
மதுரகவி ஆழ்வார்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : சித்திரை சித்திரை . திருக்கோளூர். பாண்டிய நாடு. அருகில் நவ திருப்பதி.
த்வாபர 863878
ஈஸ்வர year சித்திரை 15 வெள்ளிக்கிழமை

.
ஆசார்யர்கள் : நம்மாழ்வார்.
.
க்ரந்தங்கள் : முதலாயிரம் - கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : பூர்வ.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : ஆசார்யனின் ப்ரபாவத்தை அனைவரிடமும் உரைத்தவர்.

தனியன் :
அவிதி3த விஷயாந்தரஶ் ஶடா2ரேர்
உபநிஷதா3ம் உபகா3ன மாத்ர போ43: |
அபி ச கு3ண வஶாத் ததே3க ஶேஷி
மத4ுரகவிர் ஹ்ருத3யே மமாவிரஸ்து ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
மேஷே சித்தா ஸமு3பூ4தம் பாண்ட்3ய தே3ஶே க3ணாம்ஶகம் ।
பராங்குஶ ஸ்த்34க்தம் மது4ரம் கவிமாஶ்ரயே ॥


வாழி திருநாமம் :
சித்திரையிற் சித்திரைநாள் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
திருக்கோளூரவதரித்த செல்வனார் வாழியே
உத்தரகங்காதீரத் துயர்தவத்தோன் வாழியே
ஒளிகதிரோன் தெற்குதிக்கவுகந்துவந்தோன் வாழியே
பத்தியொடு பதினொன்றும் பாடினான் வாழியே
பராங்குசனே பரனென்று பற்றினான் வாழியே
மத்திமமாம் பதப்பொருளை வாழ்வித்தான் வாழியே
மதுரகவி திருவடிகள் வாழிவாழி வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
மதுரகவி ஹ்ருதயம் - ரஹஸ்யம்
அவிதித விஷயாந்தரஸ்குறிப்பு :-
கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு: 11_அன்பன் தன்னை , -2_அவிதித விஷயா, -1_வேறொன்றும் நானறியேன்,

தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1_DQ_WkDH8VAQkdf9zWZEiRqFrysxaFFc.
திருதாழ்வரைதாஸர்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : சித்திரை சித்திரை
.
பால் : ஆண்.
யுகம் : கலி.
அனந்தாழ்வான்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் :
அவதாரம் : சித்திரை சித்திரை . சிறுபுத்தூர். மேலை நாடு.
பரமபதம் : ஆடி பூரம் . திருவேங்கடம். வட நாடு..
பெற்றோர் : தேவராஜப் பெருமாள்.
.
.
ஆசார்யர்கள் : அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமானார்.
.
க்ரந்தங்கள் : க்ரந்தம் - ஸ்ரீ வேங்கடேச இதிகாச மாலா, ; திருவாய்மொழி - ஏய்ந்த பெரும், ; ஸ்தோத்ரம் - ராமாநுஜ சதுஸ்லோகீ, கோதா சதுஸ்லோகீ,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
அகி2லாத்ம கு3ணாவாஸம் அஜ்ஞான திமிராபஹம்
ஆச்ரிதாநாம் ஸுஸரணம் வந்தே3 அநந்தார்ய தே3சிகம்

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
மேஷே சித்தா ஸமு3பூ4தம் யதிநாத2 பதா3ஶ்ரிதம் ।
ஸ்ரீவேங்கடேஶ ஸத்34க்தம் அநந்தார்யம் அஹம் ப4ஜே ॥


வாழி திருநாமம் :
மலையில் வேங்கடவர்க்கு மாமனார் வாழியே
மணிச்சுடர் கொள் அனந்தனென இங்குதித்தான் வாழியே
உலகுக்கோர் தஞ்சமென உதித்தருள்வோன் வாழியே
உலமுண்ட மாலடியை உகந்துய்யோன் வாழியே
இலகு சித்திரை தன்னில் சித்திரையோன் வாழியே
எந்தையெதிராசர் இணையடியோன் வாழியே
அலர்மேல்மங்கைதிருவுக்கு அப்பனார் வாழியே
அநந்தாழ்வான் திருவடிகள் அனவரதம் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
அகிலாத்ம குணாவாஸம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/03/31/ananthazhwan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1_DQ_WkDH8VAQkdf9zWZEiRqFrysxaFFc.
நடாதூராம்மாள்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : வரதராஜர்
அவதாரம் : சித்திரை சித்திரை . அத்தியூர். தொண்டை நாடு. அருகில் காஞ்சிபுரம்.
.
ஆசார்யர்கள் : எங்களாழ்வான்.
.
சிஷ்யர்கள் : ச்ருதப்ரகாசிகா பட்டர் (ஸுதரசன சூரி), கிடாம்பி அப்புள்ளார்,
க்ரந்தங்கள் : ப்ராதரநு ஸந்தேய ஸ்லோகமாலா, க்ரந்தம் - தத்வ ஸாரம், ப்ரபன்ன பாரிஜாத, ; ஸ்தோத்ரம் - பரமார்த்த2 ஸ்லோக த்3வயம், 3ஜேந்தி3ர மோக்ஷம், பரத்வாதி3 பஞ்சகம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
வந்தேஹம் வரதார்யம் தம் வத்ஸாபி ஜநபூஷணம் |
பாஷ்யாம்ருத ப்ரதாநாத்ய ஸஞ்ஜீவயதி மாமபி ||

தெரிந்து கொள்ள :-
வந்தேஹம் வரதார்யம்தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1_DQ_WkDH8VAQkdf9zWZEiRqFrysxaFFc.
கந்தாடை திருகோபுரத்து நாயனார்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
திருவம்சம் : கந்தாடை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
பிள்ளைலோகம் ஜீயர்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : வரதாசார்யர், பிள்ளை லோகாசார்ய ஜீயர்
அவதாரம் : சித்திரை திருவோணம் . அத்தியூர். தொண்டை நாடு. அருகில் காஞ்சிபுரம்.
.
ஆசார்யர்கள் : சடகோபாசார்யர்.
.
க்ரந்தங்கள் : வ்யாக்யானம் - ஸப்த காதை வ்யாக்யானம், அர்த்த வ்யாக்யானம், ஆர்த்தி ப்ரபந்தம், பூர்வாசார்ய வ்யாக்யானம், திருமந்த்ரார்த்த வ்யாக்யானம், இரமானுச நூற்றந்தாதி, உபதேச ரத்தினமாலை, திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : ஸ்ரீவத்ஸ/முடும்பை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஸ்ரீசடாரி குரோர்திவ்ய ஸ்ரீபாதாப்ஜ மதுவ்ரதம் |
ஸ்ரீமத்யதீந்த்ரப்ரவணம் ஸ்ரீ லோகார்ய முநிம் பஜே ||

தெரிந்து கொள்ள :-
ஸ்ரீசடாரி குரோர்திவ்யenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/08/pillai-lokam-jiyar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1pS1_BYirESbGKMgrSEB08IHhcuqoZr0v.
நாலுகவிப் பெருமாள் நல்லான்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : வைகாசி பூசம்
.
பால் : ஆண்.
யுகம் : கலி.
பெரிய திருமலை நம்பி   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : ஸ்ரீஶைலபூர்ணர்
அவதாரம் : வைகாசி ஸ்வாதி . திருவேங்கடம். வட நாடு.
குழந்தைகள் : திருக்குருகைப் பிரான் பிள்ளான், அலர்மேல் மங்கை,
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.
சிஷ்யர்கள் : எம்பெருமானார், மலைகுனிய நின்ற பெருமாள், பிள்ளை திருக்குலமுடையார், பட்டாரியரில் சடகோபதாஸர், எம்பார்,
க்ரந்தங்கள் : அமலனாதிபிரான் - காட்டவே கண்ட,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : திருவேங்கடமுடையானால் பிதாமஹர் என்று அழைக்கப்பட்டார்

தனியன் :
பிதாமஹஸ்யாபி பிதாமஹாய ப்ராசேதஸாதேச ப2லப்3ரதாய |
ஸ்ரீபா4ஷ்யகாரோத்தம தே3சிகாய ஸ்ரீசைலபூர்ணாய நமோ நம: ஸ்தாத் ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
ஸ்ரீமல் லக்ஷ்மண யோகி3ந்த்3ர ஸ்ரீராமாயண தே3ஶிகம் ।
ஸ்ரீஶைலபூர்ணம் வ்ருஷப4 ஸ்வாதி ஸஞ்சாத மாஶ்ரயே ॥ ॥


வாழி திருநாமம் :
வைகாசிச் சோதிநாள் வந்துதித்தோன் வாழியே
வண் திருவேங்கடமுடையான் வரபுத்திரன் வாழியே
அய்யன் ஸ்ரீஆளவந்தார் அடிதொழுவோன் வாழியே
அனவரதம் மலைகுனியர்க்கு அடிமை செய்வோன் வாழியே
மெய்யனிராமானுசாரியன் விரும்புவன் வாழியே
மிக்கதிருமலையார்க் கெல்லாம் மேலாவான் வாழியே
செய்யதமிழ் வேதத்தின் சிறப்பறிந்தோன் வாழியே
திருமலைநம்பிகள் உபயதிருவடிகள் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
பிதாமஹஸ்யாபிenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/03/01/periya-thirumalai-nambi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1qi2_2hqMVZGgtUNVy-WItECPDFH9FTvB.
திருவாய்மொழிப்பிள்ளை   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : வைகாசி விசாகம் . குந்தீநகரம். பாண்டிய நாடு.
பெற்றோர் : சாத்வீக அம்மையார்.
.
.
ஆசார்யர்கள் : , பிள்ளைலோகாசாரியர், கூரகுலோத்தம தாஸர்.
சிஷ்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள், சடகோப ஜீயர் (பவிஷ்யதாசார்யன் சந்நிதி), தத்வேஸ ஜீயர்,
க்ரந்தங்கள் : வ்யாக்யானம் - பெரியாழ்வார் திருமொழி ஸ்வாபதேசம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : பூர்வ.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
நம ஸ்ரீஸைலநாதா2ய குந்தீ நக3ர ஜந்மநே
ப்ரஸாத3லப்34 பரம ப்ராப்ய கைங்கர்யஸாலிநே ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
ஸ்ரீஶைலேஶகு3ரும் லோக தே3ஶிகாங்க்4ரி ஸமாஶ்ரிதம் ।
வ்ருஷே விஶாக 2 ஸம்பூ4தம் வந்தே3 வரகு3ணாகரம் ॥


வாழி திருநாமம் :
வையகமெண் சடகோபன் மறைவளர்த்தோன் வாழியே
வைகாசி விசாகத்தில் வந்துதித்தான் வாழியே
ஐயன் அருண்மாரி கலை ஆய்ந்துரைப்போன் வாழியே
அழகாரும் எதிராசர் அடிபணிவோன் வாழியே
துய்யவுலகாரியன் தன் துணைப்பதத்தோன் வாழியே
தொல் குருகாபுரி அதனைத் துலக்கினான் வாழியே
தெய்வநகர் குந்தி தன்னில் சிறக்க வந்தோன் வாழியே
திருவாய்மொழிப்பிள்ளை திருவடிகள் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
நம ஸ்ரீசைலநாதாயenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/19/thiruvaimozhi-pillai/.
தமிழ்: https://drive.google.com/file/d/1c8hMLB098lzg3FU0eivA8ZiyZdOlkHKz/view?usp=sharing.
பராசர பட்டர்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : வைகாசி அனுஷம் . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
தம்பதி : அக்கச்சி.
பெற்றோர் : கூரத்தாழ்வான்,
கூரத்தாண்டாள், .
.
ஆசார்யர்கள் : , கூரத்தாழ்வான், எம்பார்.
சிஷ்யர்கள் : நடுவில் திருவீதிப்பிள்ளை பட்டர், கூர நாராயண ஜீயர், நஞ்சீயர், எடுத்த கை அழகிய நாயனார், திருமழிசை தாசர், பிள்ளைப் பெருமாள் ஐயங்கார்,
க்ரந்தங்கள் : அநுஷ்டானம் - க்ரியா தீபம் - நித்யம், ; கட்டியம் - நம்பெருமாள் திருமஞ்சன கட்டியங்கள், ; திருப்பாவை - நீளாதுங்க, ; திருவாய்மொழி - வான் திகழும் சோலை, மிக்க இறை நிலையும், ; நாடகம் - லக்ஷ்மீ கல்யாணம், ; வ்யாக்யானம் - பகவத் குண தர்ப்பணம், கைசிக புராணம், பூதம் ஸரஸ்ய, ; ஸ்தவம் - ஸ்ரீ ரங்கராஜ ஸ்தவம், ; ஸ்தோத்ரம் - ஸ்ரீ ரங்கநாத ஸ்தோத்ரம், ஸ்ரீ குணரத்னகோசம், அஷ்ட ஸ்லோகீ,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : பெரிய பெருமாள் மற்றும் பெரிய பிராட்டியாரால் மகனாக கருதப்பட்டார்.

தனியன் :
ஸ்ரீ பராஶர ப4ட்டார்ய: ஸ்ரீரங்கே3ஶ புரோஹித: |
ஸ்ரீவத்ஸாங்க ஸுத: ஸ்ரீமான் ஶ்ரேயஸே மே5ஸ்து பூ4யஸே ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
மாத4வே மாஸ் யநுராதா4 ஜாதம் ப4ட்டார்ய தே3ஶிகம் ।
கோ3விந்த3 கு3ருபாதா3ப்3ஜ ப்4ருங்க3ராஜ மஹம் ப4ஜே ॥


வாழி திருநாமம் :
தென்னரங்கர் மைந்தன் எனச் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
திருநெடுந்தாண்டகப் பொருளைச் செப்புமவன் வாழியே
அன்னவயல் பூதூரன் அடி பணிந்தோன் வாழியே
அனவரதம் எம்பாருக்கு ஆட்செய்வோன் வாழியே
மன்னுதிருக்கூரனார் வளமுரைப்போன் வாழியே
வைகாசியனுடத்தில் வந்துதித்தோன் வாழியே
பன்னுகலை நால்வேதப் பயன்தெரிந்தோன் வாழியே
பராசரனாம் சீர் பட்டர் பாருலகில் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
ஸ்ரீ பராஸரenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/11/parasara-bhattar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1snNUUY5rQNvXLhZxdh559hypwrhYvgSF.
ஸ்ரீராமப் பிள்ளை பட்டர்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : வைகாசி அனுஷம் . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
பெற்றோர் : கூரத்தாழ்வான்,
கூரத்தாண்டாள், .
குழந்தைகள் : வாக்விஜயி பட்டர்,
.
ஆசார்யர்கள் : , கூரத்தாழ்வான், எம்பார்.
சிஷ்யர்கள் : ச்ருதப்ரகாசிகா பட்டர் (ஸுதரசன சூரி), வாக்விஜயி பட்டர்,
க்ரந்தங்கள் : நான்முகன் திருவந்தாதி - நாராயணன் படைத்தான், ; ஸ்தோத்ரம் - க்ஷமாஷோடசி,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
பௌத்ரம் ஸ்ரீராமமிச்ரஸ்ய ஸ்ரீவத்ஸாங்கஸ்ய நந்தநம் |
ராமஸூரிம் பஜே பட்டபராஸாரவராநுஜம் ||

தெரிந்து கொள்ள :-
பௌத்ரம் ஸ்ரீராமமிச்ரஸ்யதிருவரங்கப் பெருமாள் அரையர்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : வைகாசி கேட்டை . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
பெற்றோர் : ஆளவந்தார் (பூர்வாஶ்ரமம்).
.
.
ஆசார்யர்கள் : , உய்யக்கொண்டார், ஆளவந்தார்.
சிஷ்யர்கள் : எம்பெருமானார்,
க்ரந்தங்கள் : திருப்பள்ளியெழுச்சி - மண்டங்குடி என்பர், ; திருமாலை - மற்றொன்றும் வேண்டாம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : சொட்டை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஸ்ரீராமமிஶ்ர பத பங்கஜ ஸஞ்சரீகம் ஸ்ரீயாமுனார்ய வர புத்ரம் அஹம் கு3ணாப்யம் |
ஸ்ரீரங்க3ராஜ கருணா பரிணாம த3த்தம் ஸ்ரீபா4ஷ்யகார சரணம் வரரங்க3மீடே5 ||

வாழி திருநாமம் :
நாதமுனி குலந்திகழ நன்குதித்தான் வாழியே
நற்றமிழின் மறைக்கிசையை நவின்றுரைப்போன் வாழியே
காதவரங்கேசரிருகழல் பணிவோன் வாழியே
கானவர நயவிசையால் களிப்பிப்போன் வாழியே
ஏதமில் வண்கச்சியனை ஏத்திசைப்போன் வாழியே
எதிபதியைப் பரிசாகவேற்று வந்தோன் வாழியே
தீதில் யமுனைத்துறைவன் சேவடியோன் வாழியே
திருவரங்கப்பெருமாளரையர் திருவடிகள் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
ஸ்ரீராமமிச்ர பதenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/01/12/thiruvarangapperumal-arayar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1FQgEYXsl74GW160afyOI3fiT8xPuPeWa.
திருக்கோட்டியூர் நம்பி   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : திருக்குருகை பிரான், கோஷ்டி பூர்ணர், கோஷ்டி புரீசர்
அவதாரம் : வைகாசி ரோஹிணி . திருக்கோஷ்டியூர். பாண்டிய நாடு.
குழந்தைகள் : தெற்காழ்வான்,
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.
சிஷ்யர்கள் : எம்பெருமானார்,
க்ரந்தங்கள் : பெரிய திருமொழி - கலயாமி கலித்வம்சம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : பூர்வ.
திருவம்சம் : செல்வநம்பி.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஸ்ரீவல்லப4 பதா3ம்போ4ஜ தீ44க்த்யம்ருத ஸாக3ரம் |
ஸ்ரீமத்3கோ3ஷ்டீ2புரீபூர்ணம் தே3ஶிகேந்த்3ரம் ப4ஜாமஹே ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
வைஶாக 2 ரோஹிண்யதி3தம் கோ3ஷ்டீ2பூர்ணம் ஸமாஶ்ரயே ।
சரமஶ்லோக தாத்பர்யம் யதிராஜாய யோவத3த் ॥


வாழி திருநாமம் :
மன்னியசீராளவந்தார் மலர்ப்பதத்தோன் வாழியே
வைகாசி ரோஹிணி நாள் வந்துதித்தோன் வாழியே
இன்னிள்வஞ்சிக்கினி திரைத்தான் வாழியே
எம்பெருமானாரெனும் பேரியம்புமவன் வாழியே
தென்னணியாம் காசிபகோத்திரத்துதிதோன் வாழியே
திருக்குருகைப்பிரனென்னும் பேர் திகழவந்தோன் வாழியே
முன்னரரும் பெரும்பூதூர் முனிக்குரைத்தோன் வாழியே
மொழிந்த திருக்கோட்டிநம்பி மூதுலகில் வாழியே

காசிபன் தன்கோத்திரத்தைக் கருதிவந்தோன் வாழியே
கலையனைத்தால் முன்னவர்க்குக் கதியளித்தோன் வாழியே
மாசற மெய்ப்பொரு ளெதிக்கு வழங்குமவன் வாழியே
வையக முன் தரிசனத்தால் வாழுமென்றான் வாழியே
ஏசறவேயுகந் தெதியை எடுத்தணைத்தான் வாழியே
எம்பெருமானாரெனும்பேர் இயம்புமவன் வாழியே
தேசுபுகழ்ச்செல்வன் மொழி தேர்ந்துரைப்போன் வாழியே
திருக்கோட்டியூர் நம்பி சகதலத்தில் வாழியே

ஈரேழு மூன்றொன்றில் இதமுரைத்தான் வாழியே
ஏற்றமா மாளவந்தா ரினையடியோன் வாழியே
ஈரெழுவருக்கும் பதம் ஈயுமவன் வாழியே
எம்பெருமானாரெனும் பேர் இயம்புவன் வாழியே
நாலேழில் நாலாநாள் நாடிவந்தான் வாழியே
நம் மதுரகவி நிலையை நண்ணினான் வாழியே
நாலேழு நாலெழுத்தை நன்குரைத்தான் வாழியே
நங்கள் திருக்கோட்டியூர்நம்பி நற்பதங்கள் வாழியே

அல்பகலும் ஆளவந்தார் அடிநினைவோன் வாழியே
அனவரதம் தெற்காழ்வார்க்காட் செய்வோன் வாழியே
வெல்பொருள் வெளியிட எதியை வெறுத்துகந்தான் வாழியே
மேதினியோ ருய்வரென்று மெச்சினான் வாழியே
உள்மந்திர மெதிராசர்க் கொளித்துரைத்தான் வாழியே
உந்துமதத் தெதியை உகந்தனைத்தான் வாழியே
செல்வநம்பிகுலம் தழைக்க செகத்துதித்தான் வாழியே
திருக்கோட்டியூர் நம்பி சகதலத்தில் வாழியே


தெரிந்து கொள்ள :-
ஸ்ரீவல்லப பதாம்போஜenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/02/27/thirukkoshtiyur-nambi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1MJ6pwjFZFLXmFFFhWusrwp25oNiNopFp.
வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : ஸ்ரீக்ருஷ்ணபாதர்
அவதாரம் : ஆனி ஸ்வாதி . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
பெற்றோர் : இளையாழ்வார்,
அம்மி, .
குழந்தைகள் : பிள்ளைலோகாசாரியர், அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார்,
.
ஆசார்யர்கள் : நம்பிள்ளை.
.
சிஷ்யர்கள் : பிள்ளைலோகாசாரியர், அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார்,
க்ரந்தங்கள் : க்ரந்தம் - அஷ்டாக்ஷர தீபிகை, ; வ்யாக்யானம் - நம்பிள்ளையின் 36000 படியை ஒற்றிய திருவாய்மொழி,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : ஸ்ரீவத்ஸ/முடும்பை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஸ்ரீ க்ருஷ்ண பாத3 பாதாப்ஜே நமாமி ஶிரஸா ஸதா |
யத் ப்ரஸாதப் ப்ரபாவேந ஸர்வ ஸித்திரபூந்மம ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
மிது2நே ஸ்வாதிஸம்பூ4தம் கலிவைரி பதா3ஶ்ரிதம் |
உத3க்ப்ரதோளீ நிலயம் க்ருஷ்ணபாத3மஹம் ப4ஜே ||


வாழி திருநாமம் :
ஆனிதனிற் சோதிநன்னா ளவதரித்தான் வாழியே
ஆழ்வார்கள் கலைப்பொருளை ஆய்ந்துரைப்போன் வாழியே
தானுகந்த நம்பிள்ளை தாள்தொழுவோன் வாழியே
சடகோபன் தமிழ்க்கீடு சாற்றினான் வாழியே
நானிலத்தில் பாடியத்தை நடத்தினான் வாழியே
நல்லவுலகாரியனை நமக்களித்தான் வாழியே
ஈனமற எமையாளும் இறைவனார் வாழியே
எங்கள் வடவீதிப்பிள்ளை இணையடிகள் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
ஸ்ரீ க்ருஷ்ண பாதகந்தாடை நாரணப்பை   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
திருவம்சம் : கந்தாடை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
கந்தாடை தோழரப்பரப்பை   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
திருவம்சம் : கந்தாடை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஸ்ரீ ஸ்தநாப4ரணம் தேஜ: ஸ்ரீரங்கே3ஶயம் ஆஶ்ரயே |
சிந்தாமணிம் இவோத்3வாந்தம் உத்ஸங்கே3 அநந்தபோ4கிந: ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
தபஸ்யே மாஸி ரோஹிண்யாம் தடே ஸஹப4வஸ்ஸ்திதம் ।
ஸ்ரீரங்க3ஶாயிநம் வந்தே3 ஸேவிதம் ஸர்வதே3ஶிகை ॥


வாழி திருநாமம் :
திருமகளும் மண்மகளும் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
செய்யவிடைத்தாய்மகளார் சேவிப்போன் வாழியே
இருவிசும்பில்வீற்றிருக்கு மிமையவர்கோன் வாழியே
இடர்கடியப் பாற்கடலை யெய்தினான் வாழியே
அரியதயரதன் மகனாயவதரித்தான் வாழியே
அந்தரியாமித்துவமும் ஆயினான் வாழியே
பெருகிவரும் பொன்னிநடுப் பின்துயின்றான் வாழியே
பெரியபெருமாள் எங்கள் பிரான் அடிகள் வாழியே
கந்தாடை அழைத்து வாழ்வித்த பெருமாள்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
திருவம்சம் : கந்தாடை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
ஸ்ரீரங்கநாயகி   english   संस्कृत்  
.

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : பெண்.
திருவம்சம் : சொட்டை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
ஆளவந்தார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : யமுனைத் துறைவர், யாமுனாசார்யர்
அவதாரம் : ஆடி உத்ராடம் . காட்டுமன்னார் கோயில். சோழ நாடு.
பெற்றோர் (பூர்வாஶ்ரமம்) : ஈஸ்வரமுநிகள், ராமாநுஜ தாஸர், .
குழந்தைகள் (பூர்வாஶ்ரமம்) : திருவரங்கப் பெருமாள் அரையர், சொட்டை நம்பி,
.
ஆசார்யர்கள் : மணக்கால் நம்பி.
.
சிஷ்யர்கள் : எம்பெருமானார், பெரிய திருமலை நம்பி, திருவரங்கப் பெருமாள் அரையர், திருக்கோட்டியூர் நம்பி, தெய்வவாரியாண்டான், வானமாமலையாண்டான், ஈஸ்வராண்டான், ஜீயராண்டான், ஆளவதாராழ்வான், திருமோகூரப்பன், திருமோகூர் நின்றார், தேவப்பெருமாள், திருக்கச்சிநம்பிகள், மாறநேர்(ரி) நம்பி, திருக்குருகூர் தாஸர், திருமாலையாண்டான், கூர நாராயண ஜீயர், பெரிய நம்பிகள், வகுளாபரண சோமயாஜியார், அம்மங்கி, ஆள்கொண்டி, கோவிந்த தாஸர், நாதமுனி தாஸர், திருவரங்கத்தம்மான், திருக்கண்ணமங்கையாண்டான்,
க்ரந்தங்கள் : நம: அசிந்த்ய, குரு பரம்பரை - மாதா பிதா, ; க்ரந்தம் - சித்தி த்ரயம், கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம், ஆகம ப்ராமாண்யம், மஹா புருஷ நிர்ணய்ம், ; சித்தி த்ரயம் - ஆத்ம சித்தி, ஸம்வித் சித்தி, ஈஸ்வர சித்தி, ; ஸ்தோத்ரம் - ஸ்தோத்ர ரத்னம், சது: ஸ்லோகி,
ஆஸ்ரமம் : சந்யாசி.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : சொட்டை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
யத் பதா3ம்போ4ருஹ த்4யாந வித்4வஸ்தாஸேஷ கல்மஷ: |
வஸ்துதாமுபயா தோSஹம் யாமுநேயம் நமாமிதம் ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
ஶுசௌமாஸ் யுத்ராஷாடா2ஜாதம் யாமுநதே3ஶிகம் ।
ஸ்ரீராமமிஶ்ர சரண ஸ்ரோஜாஶ்ரித மாஶ்ரயே ॥


வாழி திருநாமம் :
மச்சணியும் மதிளரங்கம் வாழ்வித்தான் வாழியே
மறை நான்கும் ஓருருவில் மகிழ்ந்துகற்றான் வாழியே
பச்சையிட்ட ராமர்பதம் பகருமவன் வாழியே
பாடியத்தோன் ஈடேறப் பார்வைசெய்தோன் வாழியே
கச்சி நகர் மாயனிரு கழல் பணிந்தோன் வாழியே
கடக உத்தராடத்துக் காலுதித்தான் வாழியே
அச்சமற மனமகிழ்ச்சி அணைந்திட்டான் வாழியே
ஆளவந்தார் தாளிணைகள் அனவரதம் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
யத் பதாம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/01/alavandhar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1EhF3HkJPNSP0TP6XekoxBaulUXJpVAlF.
அப்பிள்ளார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : இராமானுசன்
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.
க்ரந்தங்கள் : வ்யாக்யானம் - திருவந்தாதிகள், யதிராஜ விம்சதி,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
காந்தோபயந்த்ரு யோகீந்த்ர ஸர்வ கைங்கர்யதூர்வஹம் |
ததேக தைவதம் ஸௌம்யம் ராமாநுஜ குரும் பஜே ||

தெரிந்து கொள்ள :-
காந்தோபயந்த்ரு யோகீந்த்ரenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/10/19/appillar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1e5bqungnhv3XFeuF_cSe6D3cP-ZtU1QC.
திருவேங்கட ஜீயர்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.

ஆஸ்ரமம் : சந்யாசி.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
எச்சான்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : , எம்பெருமானார், அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமானார்.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தொண்டனூர் நம்பி   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : , எம்பெருமானார், அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமானார்.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
ச்ருதப்ரகாசிகா பட்டர் (ஸுதரசன சூரி)   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : சுதர்ஸன ஸூரி
குழந்தைகள் : உத்தண்ட பட்டர்,
.
ஆசார்யர்கள் : , ஸ்ரீராமப் பிள்ளை பட்டர், நடாதூராம்மாள்.
சிஷ்யர்கள் : உத்தண்ட பட்டர்,
க்ரந்தங்கள் : க்ரந்தம் - சுக பக்ஷீயம், ; வ்யாக்யானம் - ச்ருத ப்ரகாசிகை, ச்ருத ப்ரதீபிகை, தாத்பர்ய தீபிகை, சரணாகதி கத்ய பாஷ்யம், ஸுபால உபநிஷத்திற்கு, அதிகரண ஸாராவளி, பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
யதீந்த்ர க்ருத பாஷ்யார்த்தா யத் வ்யாக்யாநேந தர்சிதா: |
வரம் ஸுதர்சநார்யம் தம் வந்தே கூர குலாதிபம் ||

தெரிந்து கொள்ள :-
யதீந்த்ர க்ருதகுமார வரதாச்சார்யர்   english   संस्कृत்  
பெற்றோர் : வேதாந்தாசாரியர்.
.
.
ஆசார்யர்கள் : வேதாந்தாசாரியர்.
.
சிஷ்யர்கள் : ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வதந்தர ஜீயர்,
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
சடகோபாசார்யர்   english   संस्कृत்  
.
சிஷ்யர்கள் : பிள்ளைலோகம் ஜீயர்,

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
மலைகுனிய நின்ற பெருமாள்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : பெரிய திருமலை நம்பி.
.
பால் : ஆண்.
யுகம் : கலி.
பிள்ளை திருக்குலமுடையார்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : பெரிய திருமலை நம்பி.
.
பால் : ஆண்.
யுகம் : கலி.

தெரிந்து கொள்ள :-
சதுஸ்லோகீ பாஷ்யம் - வ்யாக்யானம்பட்டாரியரில் சடகோபதாஸர்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : பெரிய திருமலை நம்பி.
.
பால் : ஆண்.
யுகம் : கலி.
சடகோப ஜீயர் (பவிஷ்யதாசார்யன் சந்நிதி)   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : திருவாய்மொழிப்பிள்ளை.
.

ஆஸ்ரமம் : சந்யாசி.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தத்வேஸ ஜீயர்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : திருவாய்மொழிப்பிள்ளை.
.

ஆஸ்ரமம் : சந்யாசி.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தெய்வவாரியாண்டான்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
வானமாமலையாண்டான்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
ஈஸ்வராண்டான்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
ஜீயராண்டான்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
ஆளவதாராழ்வான்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
திருமோகூரப்பன்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
திருமோகூர் நின்றார்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தேவப்பெருமாள்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
திருக்கச்சிநம்பிகள்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : கஜேந்திர தாஸர், காஞ்சிபூர்ணர், பார்கவபிரியர்
அவதாரம் : மாசி மிருகசீர்ஷம் . பூவிருந்தவல்லி. தொண்டை நாடு.
பரமபதம் : கார்த்திகை பரணி . பூவிருந்தவல்லி. தொண்டை நாடு..
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.
சிஷ்யர்கள் : எம்பெருமானார்,
க்ரந்தங்கள் : திருச்சந்த விருத்தம் - தருசந்தப் பொழில், உலகும் மழிசையும், ; ஸ்தோத்ரம் - தேவராஜ அஷ்டகம், தேவபெருமாளின் ஆறு வார்த்தை,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : சாற்றாத.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : காஞ்சி வரதராஜருக்கு திருவாலவட்டம் செய்து வந்தவர்.

தனியன் :
தே3வராஜ த3யாபாத்ரம் ஸ்ரீ காஞ்சி பூர்ணம் உத்தமம் |
ராமாநுஜ முநேர் மாந்யம் வந்தே3ஹம் ஸஜ்ஜநாச்ரயம் ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
கும்பே3 ம்ருக3ஶிரோத்3பூ4தம் யாமுநார்ய பதா3ஶ்ரிதம் ।
தே3வராஜ த3யாபாத்ரம் ஸ்ரீகாஞ்சீபூர்ண மாஶ்ரயே ॥


வாழி திருநாமம் :
மருவாருந் திருமல்லி வாழ வந்தோன் வாழியே
மாசிமிருகசீரிடத்தில் வந்துதித்தான் வாழியே
அருளாளருடன் பொழி சொல் அதிசயித்தோன் வாழியே
ஆறுமொழி பூதூரர்க் களித்த பிரான் வாழியே
திருவாலவட்டம் செய்து சேவிப்போன் வாழியே
தேவரசட்டகத்தைச் செப்புமவன் வாழியே
தெருளாரு மாளவந்தார் திருவடியோன் வாழியே
திருக்கச்சி நம்பி யிருதிருவடிகள் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
தேவராஜ தயாபாத்ரம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/02/15/thirukkachi-nambi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1Z2p--jrVwZTI3yZIeSk8lMIqyjgdi-OP.
தொட்டயங்காரப்பை   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : தை ஸ்வாதி
.

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : கந்தாடை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

வாழி திருநாமம் :
தாரணியில் வேதாந்தம் தழைக்க வந்தோன் வாழியே
கையில் வளர்ச்சோதிதன்னில் தலத்துதித்தோன் வாழியே
சீரணியும் செழுமறைகள் சிறக்க வந்தோன் வாழியே
சினந்து வரும் விதியை சிதைத்துகந்தான் வாழியே
பாரணியும் பல்லுயிர் க்குப் பதமளித்தான் வாழியே
பலகாலும் வரமுனியின் பதம் துதிப்போன் வாழியே
ஏரணியும் கந்தாடைக்குலத்துதித்தான் வாழியே
எழில் தொட்டயங்காரப்பை இணையடிகள் வாழியே
ப்ரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணன்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : ஆடி பூசம்
குழந்தைகள் : அண்ணனப்பா, அநந்தாசார்யர், அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார்,
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.
சிஷ்யர்கள் : அண்ணனப்பா, அநந்தாசார்யர், அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார், அயோத்யா ராமாநுஜ ஐயங்கார்,
க்ரந்தங்கள் : அனுஷ்டானம் - நித்யாராதன விதி, ; க்ரந்தம் - வரவரமுநி சதகம், வரவரமுநி சுப்ரபாதம் மற்றும் ஸ்தோத்ரம், 108 எம்பெருமான் சுப்ரபாதம், ஸ்தோத்ரம், ப்ரபத்தி மற்றும் மங்களம், ஸ்ரீக்ருஷ்ண மங்களம், ப்ரபத்தி யோக காரிகை, ப்ரசார்ய சப்ததி ரத்ன மாலை, விஜய த்வஜம், ஜீயர் வாழித் திருநாமம், இருபது வார்த்தை, பெரிய ஜீயர் பாதாதி கோசந்த மாலை, வ்ருத்தி ஸ்தவம், ; வ்யாக்யானம் - ஸ்ரீபாஷ்யம், ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸுபலோபநிஷத், அஷ்டஸ்லோகீ, யதிராஜ விம்சதி,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
வேதாந்த தேசிக கடாக்ஷ விவ்ருத்தபோதம்
காந்தோபயந்த்ரு யமிந: கருணைக பாத்ரம் |
வத்ஸாந்வவாயமநவத்ய குணைருபேதம்
பக்த்யா பஜாமி பரவாதி பயங்கரார்யம் ||

கர்க்கடே புஷ்யஸஞ்ஜாதம் வாதிபீகரமாஸ்ரயே |
வேதாந்தாசார்ய ஸச்சிஷ்யம் வரயோகி பதாஸ்ரிதம் ||

தெரிந்து கொள்ள :-
வேதாந்த தேசிக`கந்தாடை தோழப்பர்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : ஆடி பூரம் . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
பெற்றோர் : கந்தாடையாண்டான்.
.
குழந்தைகள் : பெரியாய்,
சிற்றாய், ஈயான் ராமாநுஜாச்சார்யர்,
.
ஆசார்யர்கள் : , நம்பிள்ளை, கந்தாடையாண்டான்.
சிஷ்யர்கள் : பெரியாய், சிற்றாய், ஈயான் ராமாநுஜாச்சார்யர், அம்மாள்,

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : கந்தாடை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : நம்பிள்ளைக்கு லோகாசார்யர் என்ற திருநாமம் அருளினார்.

தனியன் :
ராமாநுஜார்ய ஸ்த்புத்ரம் வாரணாதீஶ தேஶிகம் ।
லோகாசார்ய க்ருபாபாத்ரம் வந்தே குணகணார்ணவம் ॥

வாழி திருநாமம் :
பூரமதில் கடகத்தில் புவியுதித்தோன் வாழியே
புகழ்பெரிய நம்பிள்ளை பொற்பதத்தோன் வாழியே
பார்மலி ராமாநுசாசார்யன் பகர்குமாரன் வாழியே
பரமபத்தி மெய்ஞ்ஞானப் பதத்திருப்போன் வாழியே
வாரணாதீச்வரர் நாமம் வாய்ந்திருப்போன் வாழியே
வாச்சலியக் கடலென்ன வாழ்ந்தருள்வோன் வாழியே
காரிமாறன் தமிழ்மறையின் கருத்தறிந்தோன் வாழியே
கந்தாடை தோழப்பர் கழலிணைகள் வாழியே
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1z4mGPzRElsVIbeGBE1NUorS0lxaKES5g.
மாறநேர்(ரி) நம்பி   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : ஆனி ஆயில்யம்
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : சதுர்த்த.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : பெரிய திருமுடி அடைவில் திருநக்ஷத்திரம் ஆடி ஆயில்யம் என்றுள்ளது

தனியன் :
யாமுநாசார்ய ஸச்சிஷ்யம் ரங்கஸ்தலநிவாஸிநம் |
ஜ்ஞாநபக்த்யாதிஜலதிம் மாறனேரிகுரும் பஜே ||

தெரிந்து கொள்ள :-
யாமுநாசார்ய ஸச்சிஷ்யம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/03/02/maraneri-nambi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1Oaz9kqPsNxuZynnRIOerUK6CtYBiYZPd.
ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : ஆனி அனுஷம் . காட்டுமன்னார் கோயில். சோழ நாடு.
பெற்றோர் : இளையாழ்வார்.
.
.
ஆசார்யர்கள் : நம்மாழ்வார்.
.
சிஷ்யர்கள் : உய்யக்கொண்டார், குருகை காவலப்பன், பிள்ளை கருணாகர தாஸர், நம்பி கருணாகர தாஸர், ஏறு திருவுடையார், வானமாமலை தெய்வநாயக ஆண்டான், உருப்பட்டூர் ஆச்சான் பிள்ளை, சோகத்தூராழ்வான், கீழையகத்தாழ்வான், மேலையகத்தாழ்வான்,
க்ரந்தங்கள் : கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு - அவிதித விஷயா, வேறொன்றும் நானறியேன், ; க்ரந்தம் - ந்யாய தத்வம், யோக ரஹஸ்யம், ; திருப்பல்லாண்டு - குருமுக மந தீத்ய, ; திருவாய்மொழி - பக்தாம்ருதம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
நம: அசிந்த்ய அத்3பு4த அக்லிஷ்ட ஜ்ஞான வைராக்3ய ராஸயே |
நாதா2ய முனயே அகா3443வத்34க்தி ஸிந்த4வே ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
ஜ்யேஷ்டா2மாஸே த்வநுராதே4 ஜாதம் நாத2முநிம் ப4ஜே ।
ய: ஸ்ரீஶடா2ரே: ஶ்ருதவாந் ப்ரப3ந்த4 மகி2லம் கு3ரோ ||


வாழி திருநாமம் :
ஆனி தனில் அனுடத்தில் அவதரித்தான் வாழியே
ஆளவந்தார்க்க் உபதேசமருளிவைத்தான் வாழியே
பானு தெற்கிற்கண்டவன் சொல் பலவுரைத்தான் வாழியே
பராங்குசனார் சொல்பிரபந்தம் பரிந்து கற்றான் வாழியே
கானமுறத் தாளத்தில் கண்டிசைத்தான் வாழியே
கருணையினால் உபதேசக் கதியளித்தான் வாழியே
நானிலத்தில் குருவரையை நாட்டினான் வாழியே
நலம்திகழும் நாதமுனி நற்பதங்கள் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
நம: அசிந்த்யenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/22/nathamunigal/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1Sini38_XTHUde5rCbQgWVC32puDIYsI4.
பெரியாழ்வார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : விஷ்ணுசித்தர், பட்டர்பிரான்
அவதாரம் : ஆனி ஸ்வாதி . ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர். பாண்டிய நாடு.
கலி 3149
க்ரோத4ன year ஆனி 9 ஞாயிற்றுக்கிழமை சுக்ல பக்ஷம் ஏகாதசி

குழந்தைகள் : ஆண்டாள்,
.
ஆசார்யர்கள் : சேனை முதலியார்.
.
சிஷ்யர்கள் : ஆண்டாள்,
க்ரந்தங்கள் : முதலாயிரம் - திருப்பல்லாண்டு, பெரியாழ்வார் திருமொழி,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
அம்ஸம் : கருடன்.
சிகை : பூர்வ.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
கு3ருமுக2ம் அநதீ4த்ய ப்ராஹவேதா3ந் அஸேஷாந்
நரபதி பரிக்லுப்தம் ஶுல்கமாதா3து காம: |
ஶ்வஶுரம் அமர வந்த்3யம் ரங்க3நாத2ஸ்ய ஸாக்ஷாத்
த்3விஜ குல திலகம் விஷ்ணுசித்தம் நமாமி ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
மிது2நே ஸ்வாதிஜம் விஷ்ணோ ரதா2ம்ஶம் த4ந்விந: புரே ।
ப்ரபத்3யே ஶ்வஶுரம் விஷ்ணோர் விஷ்ணுசித்தம் புரஶ்ஶிக3ம் ॥


வாழி திருநாமம் :
நல்லதிருப் பல்லாண்டு நான்மூன்றோன் வாழியே
நானூற்றிரு பத்தொன்றும் நமக்குரைத்தான் வாழியே
சொல்லரிய ஆனிதனிற் சோதிவந்தான் வாழியே
தொடைசூடிக் கொடுத்தாள் தான் தொழுந்தமப்பன் வாழியே
செல்வநம்பி தன்னைப்போற் சிறப்புற்றான் வாழியே
சென்றுகிழியறுத்துமால் தெய்வமென்றான் வாழியே
வில்லிபுத்தூர் நகரத்தை விளக்கினான் வாழியே
வேதியர்கோன் பட்டர்பிரான் மேதினியில் வாழியே
குறிப்பு :-
திருப்பல்லாண்டு: 12_பல்லாண்டு என்று , -3_குருமுக மந தீத்ய, -1_பாண்டியன் கொண்டாட,

ஐதிஹங்கள் :-பரத்வ நிர்ணயம்,

english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/01/20/periyazhwar/.
தமிழ்: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/17/divya-dhampathi/.
வாதிகேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : வரதராஜர்
அவதாரம் : ஆனி ஸ்வாதி . மன்னார் கோயில். பாண்டிய நாடு.
.
ஆசார்யர்கள் : , பெரியவாச்சான் பிள்ளை, நாயனாராச்சான் பிள்ளை.
சிஷ்யர்கள் : யாமுநாசார்யர்,
க்ரந்தங்கள் : க்ரந்தம் - த்ரமிடோபநிஷத் சங்கதி – திருவாய்மொழி சங்கதி ஸ்லோகங்கள், அத்யாத்ம சிந்தை, ரஹஸ்யத்ரய விவரணம், தீப சங்ரஹம், தத்வ தீபம், தீப ப்ரகாசிகை, தத்வ நிரூபணம், ; வ்யாக்யானம் - திருவாய்மொழி 12000 படி வ்யாக்யானம் (பத பதார்த்தம்), ; ஸ்வாபதேசம் - திருவிருத்தம்,
ஆஸ்ரமம் : சந்யாசி.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஸுந்தரஜாமாத்ருமுநே: ப்ரபத்யே சரணாம்புஜம் |
ஸம்ஸாரார்ணவ ஸம்மக்ந ஜந்து ஸந்தாரபோதகம் ||

வாழி திருநாமம் :
ஏதமில்பன்னீராயிரம் இயம்பினான் வாழியே
எழில் பெரியவாச்சான் பிள்ளை இன்னருளோன் வாழியே
ஆதுமில் நேர் ஆனிதனில் சோதிவந்தான் வாழியே
அநவரதம் அழகியசிங்கர்க்கு ஆட்செய்வோன் வாழியே
போதமுடன் கீதைவெண்பா புகலுமவன் வாழியே
புண்ணியமாம் ப்ரும்மதேசம் தோன்றினான் வாழியே
வாதுசெய்து குதிர்ட்டிகளை வெருட்டினான் வாழியே
வாதிகேசரி சுந்தரமுனி வையகத்தில் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
ஸுந்தரஜாமாத்ருமுநேபெரியவாச்சான் பிள்ளை   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : ஆவணி ரோஹிணி . சங்கநல்லூர். சோழ நாடு.
குழந்தைகள் : நாயனாராச்சான் பிள்ளை,
.
ஆசார்யர்கள் : நம்பிள்ளை.
.
சிஷ்யர்கள் : வாதிகேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர், நாயனாராச்சான் பிள்ளை, பரகால தாஸர்,
க்ரந்தங்கள் : விஷ்ணு சேஷி, க்ரந்தம் - பாசுரப்படி ராமாயணம், ரஹஸ்ய த்ரய சங்க்ரஹம், பகவத் கீதை வெண்பா – பகவத் கீதை ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களுக்கும் தமிழ் பாசுரங்கள்i, பரந்த ரஹஸ்யம், ஸகல ப்ரமாண தாத்பர்யம், ; ரஹஸ்யம் - மாணிக்க மாலை, ; வ்யாக்யானம் - 4000 திவ்ய ப்ரபந்த பாசுர வ்யாக்யானம், திருவாய்மொழி (24000 படி), ராம சரம ஸ்லோகம், அபய ப்ரதான ஸாரம், பகவத் கீதை, ஸ்தோத்ர ரத்னம், சது ஸ்லோகீ, கத்ய த்ரயம், ஜிதந்தே ஸ்தோத்ரம், நிகமநப்படி, ரஹஸ்யதத்ரய தீபிகை, ரஹஸ்யதத்ரய விவரணம், தத்வத்ரய ஸங்க்ரஹம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : பூர்வ.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஸ்ரீமத் க்ருஷ்ண ஸமாஹ்வாய நமோ யாமுந ஸூநவே |
யத் கடாக்ஷைக லக்ஷ்யாணாம் ஸுலப4: ஸ்ரீத4ரஸ் ஸதா3 ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
ஸகல த்3ராவிடா3ம்நாய ஸாரவ்யாக்2யாந காரிணம் ।
ஶ்ராவணே ரோஹிணிஜாதம் ஸ்ரீக்ருஷ்ண கு3ரு மாஶ்ரயே ॥


தெரிந்து கொள்ள :-
ஸ்ரீமத் க்ருஷ்ணநாயனாராச்சான் பிள்ளை   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் (ஸுந்தர வர ராஜாசார்யர்), ஸ்ரீரங்கராஜ தீக்ஷிதர், சௌம்யவரேஸ்வரர்
அவதாரம் : ஆவணி ரோஹிணி . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
பெற்றோர் : பெரியவாச்சான் பிள்ளை.
.
.
ஆசார்யர்கள் : பெரியவாச்சான் பிள்ளை.
.
சிஷ்யர்கள் : வாதிகேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர், பரகால தாஸர், ஸ்ரீரங்காசார்யர், ஸ்ரீரங்காசார்யர், பரகால தாஸர்,
க்ரந்தங்கள் : க்ரந்தம் - சரமோபாய நிர்ணயம், அணுத்வ புருஷகாரத்வ சமர்த்தனம், ஞானர்ணவம், முக்த போகாவளி, தத்வ த்ரய விவரணம், கைவல்ய நிர்ணயம், ; வ்யாக்யானம் - சது ஸ்லோகீ, பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் விஷ்ணு சேஷி ஸ்லோகம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : பூர்வ.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஸ்ருத்யர்தஸாரஜநகம் ஸ்ம்ருதிபாலமித்ரம்
பத்மோல்லஸத் பகவதங்க்ரி புராணபந்தும் |
ஜ்ஞாநாதிராஜம் அபயப்ரதராஜ ஸூநும்
அஸ்மத் குரும் பரமகாருணிகம் நமாமி ||

தெரிந்து கொள்ள :-
ச்ருத்யர்த்தஸாரஜநகம்விஞ்சிமூர் தாதாசார்யர்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : சித்திரை திருவோணம்
பெற்றோர் : அலங்கார வேங்கடவர்.
.
.
ஆசார்யர்கள் : அலங்கார வேங்கடவர்.
.

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1mE5xYFvBrq7xPIi5vGZLg3RswDfyTeMu.
கூரகுலோத்தம தாஸர்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : ஐப்பசி திருவாதிரை . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
.
ஆசார்யர்கள் : பிள்ளைலோகாசாரியர்.
.
சிஷ்யர்கள் : திருவாய்மொழிப்பிள்ளை,

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : பூர்வ.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
லோகாசார்ய க்ருபாபாத்ரம் கௌண்டி3ந்ய குல பூஷணம் |
ஸமஸ்தாத்ம கு3ணாவாஸம் வந்தே3 கூரகுலோத்தமம் ||

லோககு3ரும் கு3ருபி4ஸ்ஸஹ பூர்வை: கூரகுலோத்தம தா3ஸம் உதா3ரம் ।
ஸ்ரீநக3பத்யபி4ராமவரேஶௌ தீ3ப்ரஶயாந கு3ருஞ்ச ப4ஜேஹம் ॥

தெரிந்து கொள்ள :-
லோகாசார்ய க்ருபாபாத்ரம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/11/02/kura-kulothama-dhasar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=13ajhs-_v-aO2aOd9hQJ653mIWg8o3Shx.
பொய்கையாழ்வார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : காசார யோகி, சரோ முனீந்த்ரர்
அவதாரம் : ஐப்பசி திருவோணம் . வெஃகா. தொண்டை நாடு. அருகில் காஞ்சிபுரம்.
த்வாபர 862901
ஸித்4தா3ர்தி2 year செவ்வாய்க்கிழமை சுக்ல பக்ஷம் அஷ்டமி

பெற்றோர் : அயோநிஜர்.
.
.
ஆசார்யர்கள் : சேனை முதலியார்.
.
க்ரந்தங்கள் : இயற்பா - முதல் திருவந்தாதி, பால் : ஆண்.
அம்ஸம் : பாஞ்சஜந்யம் (சங்கு)।पाञ्ज्न्यम्।पाञ्ज्न.
சிகை : அபர.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
காஞ்ச்யாம் ஸரஸி ஹேமாப்3ஜே ஜாதம் காஸார யோகி3நம் |
கலயே ய: ஶ்ரிய:பதி ரவிம் தீ3பம் அகல்பயத் ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
துலாயாம் ஶ்ரவணே ஜாதம் காஞ்ச்யாம் காஞ்சந வாரிஜாத் ।
த்3வாபரே பாஞ்சஜந்யாம்ஶம் ஸ்ரோயோகி3ந மாஶ்ரயே ॥


வாழி திருநாமம் :
செய்யதுலாவோணத்திற் செகத்துதித்தான் வாழியே
திருக்கச்சி மாநகரஞ் செழிக்கவந்தோன் வாழியே
வையந்தகளி நூறும் வகுத்துரைத்தான் வாழியே
வனசமலர்க் கருவதனில் வந்தமைந்தான் வாழியே
வெய்யகதிரோன் தன்னை விளக்கிட்டான் வாழியே
வேங்கடவர் திருமலையை விரும்புமவன் வாழியே
பொய்கைமுனி வடிவழகும் பொற்பதமும் வாழியே
பொன்முடியுந் திருமுகமும் பூதலத்தில் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
காஞ்ச்யாம் ஸரஸிenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/10/22/mudhalazhwargal/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1Cd-I5F5wZP3kylk0QsxtCsIiNZJgQ0Rm.
பிள்ளைலோகாசாரியர்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : ஐப்பசி திருவோணம் . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
பெற்றோர் : வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை,
ராமாநுஜ தாஸர், .
.
ஆசார்யர்கள் : வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை.
.
சிஷ்யர்கள் : திருவாய்மொழிப்பிள்ளை, கூரகுலோத்தம தாஸர், விளாஞ்சோலைப்பிள்ளை, திருக்கண்ணங்குடி பிள்ளை, கோட்டூர் அழகிய மணவாளப் பெருமாள்,
க்ரந்தங்கள் : அஷ்டாதச ரஹஸ்யம் - முமுக்ஷுப்படி, தத்வ த்ரயம், அர்த்த பஞ்சகம், ஸ்ரீவசன பூஷணம், அர்ச்சிராதி, ப்ரமேய ஶேகரம், ப்ரபந்ந பரித்ராணம், நவரத்ன மாலை, நவவித ஸம்பந்தம், யாத்ருச்சிக்கப்படி, பரந்தபடி, ஶ்ரிய: பதிப்படி, தத்வ ஶேகரம், தனி த்வயம், தனி சரமம், தனி ப்ரணவம், ஸார ஸங்க்ரஹம், ஸம்ஸார ஸாம்ராஜ்யம், ; க்ரந்தம் - தத்வ விவேகம், நாலு வார்த்தை, ; ரஹஸ்யம் - அஷ்டாதச ரஹஸ்யம், ; வ்யாக்யானம் - கத்ய த்ரயம், ; ஸ்தோத்ரம் - ரங்கேச விம்ஶதி,
ஆஸ்ரமம் : ப்ரஹ்மசாரி.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : ஸ்ரீவத்ஸ/முடும்பை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
லோகாசார்யாய கு3ரவே க்ருஷ்ண பாத3ஸ்ய ஸூநவே |
ஸம்ஸார போ4கி3 ஸந்த3ஷ்ட ஜீவ ஜீவாதவே நம: ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
துலாயாம் ஶ்ரவணே ஜாதம் லோகார்ய மஹ மாஶ்ரயே ।
ஶ்ரீக்ருஷணபாத3தநயம் தத்பதா3ம்பு3ஜ ஸம்ஶ்ரிதம் ॥


வாழி திருநாமம் :
அத்திகிரி அருளாளர் அனுமதியோன் வாழியே
ஐப்பசியில் திருவோணத்தவதரித்தான் வாழியே
முத்திநெறி மறைத்தமிழால் மொழிந்தருள்வோன் வாழியே
மூதரிய மணவாளன் முன்புதித்தான் வாழியே
நித்தியம் நம்பிள்ளைபதம் நெஞ்சில் வைப்போன் வாழியே
நீள் வசன பூடணத்தில் நியமித்தான் வாழியே
உத்தமமாம் முடும்பை நகர் உதித்தவள்ளல் வாழியே
உலகாரியன் பதங்கள் ஊழிதொறும் வாழியே

பிள்ளை லோகாசாரியார் மற்றும் அவர் கோஷ்டிக்கு மங்களாசாசனம்
வாழி உலகாசிரியன் வாழி அவன் மன்னுகுலம்
வாழி முடும்பை என்னும் மாநகரம்
வாழி மனம் சூழ்ந்த பேரின்ப மால்மிகு நல்லார்
இனம் சூழ்ந்து இருக்கும் இருப்புதெரிந்து கொள்ள :-
லோகாசார்ய பஞ்சாசத் - ஸ்தோத்ரம்
லோகாசார்யாயenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/18/pillai-lokacharyar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1ruw8OqvFb2_ngngg0lKhMiM93k0RL2_4.
பூதத்தாழ்வார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : பூதஹ்வயர், மல்லபுரவராதீஷர்
அவதாரம் : ஐப்பசி அவிட்டம் . திருக்கடல்மல்லை. தொண்டை நாடு.
த்வாபர 862901
ஸித்4தா3ர்தி2 year புதன்கிழமை சுக்ல பக்ஷம் நவமி

பெற்றோர் : அயோநிஜர்.
.
.
ஆசார்யர்கள் : சேனை முதலியார்.
.
க்ரந்தங்கள் : இயற்பா - இரண்டாம் திருவந்தாதி, பால் : ஆண்.
அம்ஸம் : கௌமோதகீ (கதை)।कौमोदकी।कौमोदकी.
சிகை : அபர.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
மல்லாபுர வராதீ4ஶம் மாத4வீ குஸுமோத்34வம் |
பூ4தம் நமாமி யோ விஷ்ணோர் ஜ்ஞான தீ3பம் அகல்பயத் ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
துலாத4நிஷ்டா2ஸம்பூ4தம் பூ4தம் கல்லோல மாலிந: |
தீரே ப2ுல்லோத்பலே மல்லாபுர்யா மீடே33தா3ம்ஶஜம் ॥


வாழி திருநாமம் :
அன்பே தகளி நூறும் அருளினான் வாழியே
ஐப்பசியில் அவிட்டத்தில் அவதரித்தான் வாழியே
நன்புகழ்சேர் குருக்கத்தி நாண்மலரோன் வாழியே
நல்லதிருக் கடன்மல்லை நாதனார் வாழியே
இன்புருகு சிந்தைதிரியிட்ட பிரான் வாழியே
எழின்ஞானச் சுடர் விளக்கையேற்றினான் வாழியே
பொன்புரையுந் திருவரங்கர் புகழுரைப்போன் வாழியே
பூதத்தார் தாளிணையிப் பூதலத்தில் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
மல்லாபுர வராதீசம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/10/22/mudhalazhwargal/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1EAgmk6xviBioaL8uGAONZuO6jVIBkdiv.
நடுவில் திருவீதிப்பிள்ளை பட்டர்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : உத்தண்ட பட்டர்
அவதாரம் : ஐப்பசி அவிட்டம் . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
.
ஆசார்யர்கள் : , பராசர பட்டர், நம்பிள்ளை.
க்ரந்தங்கள் : க்ரந்தம் - ரஹஸ்ய த்ரயம், ; வ்யாக்யானம் - திருவாய்மொழி 125000 படி,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : பட்டர்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
லோகாசார்ய பதாஸக்தம் மத்யவீதி நிவாஸிநம் |
ஸ்ரீவத்ஸசிஹ்நவம்சாப்திஸோமம் பட்டார்யமாச்ரயே ||

தெரிந்து கொள்ள :-
லோகாசார்ய பதாஸக்தம்பேயாழ்வார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : மஹதாஹ்வயர்ம் மயிலாபுராதீபர்
அவதாரம் : ஐப்பசி சதயம் . மயிலை. தொண்டை நாடு.
த்வாபர 862901
ஸித்4தா3ர்தி2 year வியாழக்கிழமை சுக்ல பக்ஷம் தசமி

பெற்றோர் : அயோநிஜர்.
.
.
ஆசார்யர்கள் : சேனை முதலியார்.
.
சிஷ்யர்கள் : திருமழிசையாழ்!வார்,
க்ரந்தங்கள் : இயற்பா - மூன்றாம் திருவந்தாதி, பால் : ஆண்.
அம்ஸம் : நந்தகம் (வாள்)।नन्दक।नन्दक.
சிகை : அபர.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
த்3ருஷ்ட்வா ஹ்ருஷ்டம் ததா விஷ்ணும் ரமயா மயிலாதி4பம் |
கூபே ரக்தோத்பலே ஜாதம் மஹதா3ஹ்வயம் ஆச்ரயே ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
துலா ஶதபி4ஷக்3 ஜாதம் மயூரபுரி கைரவாத் ।
மஹாந்தம் மஹதா3க்2யாதம் வந்தே3 ஸ்ரீநந்த3காம்ஶஜம் ॥


வாழி திருநாமம் :
திருக்கண்டேனென நூறுஞ் செப்பினான் வாழியே
சிறந்த ஐப்பசியில் சதயம் செனித்தவள்ளல் வாழியே
மருக்கமழும் மயிலைநகர் வாழவந்தோன் வாழியே
மலர்கரிய நெய்தல்தனில் வந்துதித்தான் வாழியே
நெருங்கிடவேயிடைகழியில் நின்ற செல்வன் வாழியே
நேமிசங்கன் வடிவழகை நெஞ்சில் வைப்போன் வாழியே
பெருக்கமுடன் திருமழிசைப் பிரான் தொழுவோன் வாழியே
பேயாழ்வார் தாளிணையிப் பெருநிலத்தில் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
த்ருஷ்ட்வா ஹ்ருஷ்டம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/10/22/mudhalazhwargal/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1J_RR3eUIYoahMKbJKjsDANao-m3liKgC.
பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : பின்பழகராம் பெருமாள் ஜீயர்
அவதாரம் : ஐப்பசி சதயம் . திருப்புட்குழி. தொண்டை நாடு. அருகில் காஞ்சிபுரம்.
.
ஆசார்யர்கள் : நம்பிள்ளை.
.
க்ரந்தங்கள் : இயற்சாற்று - ஊழிதொறும் ஊழி, ; குரு பரம்பரை - ஆறாயிரப்படி குருபரம்பரா ப்ரபாவம், ; க்ரந்தம் - வார்த்தா மாலை,
ஆஸ்ரமம் : சந்யாசி.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளையை நம்பிள்ளையின் சிஷ்யராக ஆக்கியவர்.

தனியன் :
ஜ்ஞாந வைராக்ய ஸம்பூர்ணம் பச்சாத் ஸுந்தர தேஸிகம் |
த்ரவிடோபநிஷத் பாஷ்யதாயிநம் மத் குரும் பஜே ||

தெரிந்து கொள்ள :-
ஜ்ஞாந வைராக்யஆய் ஜனனாசாரியர்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : தேவராஜர், தேவபெருமாள், ஆஸூரி தேவராயர், திருத்தாழ்வரை தாஸர், ஸ்ரீஸானு தாஸர், மாத்ரு குரு, தேவராஜ முநீந்த்ரர், ஜநந்யாசார்யர்
அவதாரம் : ஐப்பசி பூராடம் . திருநாராயணபுரம். மேலை நாடு.
பெற்றோர் : லக்ஷ்மணாசார்யர்.
.
.
ஆசார்யர்கள் : , லக்ஷ்மணாசார்யர், நம்பெருமாள்.
க்ரந்தங்கள் : க்ரந்தம் - மணவாளமாமுனிகளை பற்றியது, ; வ்யாக்யானம் - திருப்பாவை 2000 படி, திருப்பாவை 4000 படி, திருப்பாவை ஸ்வாபதேச அர்த்தம், திருமாலை, ஆசார்ய ஹ்ருதயம், ஸ்ரீவசன பூஷணம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : திருநாரணப் பெருமாளுக்கு பாலமுது காய்ச்சி, நற்சூட்டில் அமுது செய்து வந்தவர்.

தனியன் :
ஆசார்ய ஹ்ருதயஸ்யார்த்தா: ஸகலா யேந தர்சிதா: |
ஸ்ரீஸாநுதாஸம் அமலம் தேவராஜம் தமாச்ரயே ||

தெரிந்து கொள்ள :-
ஆசார்ய ஹ்ருதயஸ்யார்த்தா:english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/24/thirunarayanapurathu-ay/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1AAa91g94L-JF8A714CpqT20hZle8R9Hi.
சேனை முதலியார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : விஷ்வக்ஷேனர், சேனை முதல்வர், சேனாதிபதி, வேத்ரதரர், வேத்ரஹஸ்தர், சேஷாஸனர்
அவதாரம் : ஐப்பசி பூராடம் . பரமபதம். பரமபதம் நாடு.
.
ஆசார்யர்கள் : பெரிய பிராட்டியார்.
.
சிஷ்யர்கள் : நம்மாழ்வார், பெரியாழ்வார், பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், குலசேகர ஆழ்வார், திருப்பாணாழ்வார், தொண்டரடிப்பொடியாழ்!வார், திருமழிசையாழ்!வார், திருமங்கையாழ்வார்,
க்ரந்தங்கள் : விஷ்வக்சேன சம்ஹிதை,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
யுகம் : க்ருத.

தனியன் :
ஸ்ரீரங்கசந்த்ரமஸம் இந்திரயா விஹர்தும்
விந்யஸ்ய விஸ்வசித சிந்நயநாதிகாரம் |
யோ நிர்வஹத்ய நிஸமங்குளி முத்ரயைவ
ஸேநாந்யம் அந்ய விமுகாஸ்தமஶிஶ்ரியாம ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
துலாக3தே தி3நகரே பூர்வாஷாடா4 ஸமுத்34வம் ।
பத்3மாபதா3ம்பு3ஜாஸக்தம் ஸேநாதி4பமஹம் ப4ஜே ॥


வாழி திருநாமம் :
ஓங்கு துலாப் பூராடத்துதித்த செல்வன் வாழியே
ஒண்டொடியாள் சூத்ரவதி உறை மார்பன் வாழியே
ஈங்குலகில் சடகோபற்கிதமுரைத்தான் வாழியே
எழிற் பிரம்பின் செங்கோலை ஏந்துமவன் வாழியே
பாங்குடன் முப்பத்துமூவர் பணியுமவன் வாழியே
பங்கயத்தாள் திருவடியைப் பற்றினான் வாழியே
தேங்குபுகழ் அரங்கரையே சிந்தை செய்வோன் வாழியே
சேனையர்கோன் செங்கமலத் திருவடிகள் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
ஸ்ரீரங்கசந்த்ரமஸம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/18/senai-mudhaliar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1AAa91g94L-JF8A714CpqT20hZle8R9Hi.
எறும்பியப்பா   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : தேவராஜன்
அவதாரம் : ஐப்பசி ரேவதி . எறும்பி. தொண்டை நாடு. அருகில் சோளிங்கர்.
பெற்றோர் : எரும்பில் ஐயைகள்.
.
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.
க்ரந்தங்கள் : அனுஷ்டானம் - பூர்வ தினசர்யா, உத்ர தினசர்யா, ; உபதேச ரத்தினமாலை - மன்னுயிர்காள் இங்கே, ; க்ரந்தம் - வரவரமுநி சதகம், விலக்ஷண மோக்ஷ அதிகாரி நிர்ணயம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : ஸ்ரீவத்ஸ/முடும்பை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஸௌம்ய ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ர சரணாம்புஜ ஷட்பதம் |
தேவராஜ குரும் வந்தே திவ்ய ஜ்ஞான ப்ரதம் சுபம் ||

தெரிந்து கொள்ள :-
ஸௌம்ய ஜாமாத்ருenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/10/27/erumbiappa/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=107vLjo8IiVARMZIu_ETh5fkY9dx1OjoE.
விளாஞ்சோலைப்பிள்ளை   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : ஐப்பசி உத்ரட்டாதி . ஆறநூர். மலையாள நாடு. அருகில் திருவனந்தபுரம் (கரைமனை கடற்கரை).
.
ஆசார்யர்கள் : , பிள்ளைலோகாசாரியர், அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார்.
க்ரந்தங்கள் : வ்யாக்யானம் - ஸப்த காதை, பால் : ஆண்.
சிகை : பூர்வ.
குலம் : சாற்றாத.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
துலாSஹிர்பு3த்4ந்யஸம்பூ4தம் ஸ்ரீலோகார்ய பதா3ஸ்ரிதம் |
ஸப்தகா3தா2 ப்ரவக்தாரம் நாராயணமஹம் ப4ஜே ||

ஸ்ரீலோகார்ய பதா3ரவிந்த3மகி2லம் ஸ்ருத்யர்த்த2 கோஸாம்ஸ்ததா2
கோ3ஷ்டீ2ஞ்சாபி ததே3கலீநமநஸா ஸஞ்சிதயந்தம் முதா3 |

ஸ்ரீநாராயண தா3ஸமார்யமமலம் ஸேவே ஸதாம் ஸேவதி4ம்
ஸ்ரீவாக்3பூ4ஷண கூ34பா4வவிவ்ருதிம் யஸ்ஸப்தகா3தா2ம் வ்யதா4த் ||

வாழி திருநாமம் :
திருவாய்மொழிப் பிள்ளை அருளிச் செய்த வாழித்திருநாமம்:
வாழி நலம் திகழ் நாரண தாதன் அருள்
வாழி அவன் அமுத வாய்மொழிகள் – வாழியவே
ஏறு திருவுடையான் எந்தை உலகாரியன் சொல்
தேறு திருவுடையான் சீர்

திருவாய்மொழிப் பிள்ளையின் சிஷ்யர்கள் அருளிச் செய்தது
பற்றாதவெங்கள் மணவாளயோகி பதம்பணிந்தோன்
நற்றேவராசனலந்திகழ் நாரண தாதருடன்
கற்றாரெங்கூரகுலோத்தமதாதன் கழல் பணிவோன்
மற்றாருமொவ்வாத் திருவாய்மொழிப் பிள்ளை வாழியவே


தெரிந்து கொள்ள :-
துலாSஹிர்புத்ந்யஸம்பூதம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2015/05/29/vilancholai-pillai/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1OXu7K2VxaUwePtOAaYSpPsF-EM709uew.
அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமானார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : யஜ்யமூர்த்தி
அவதாரம் : கார்த்திகை பரணி . விஞ்சிமூர். வட நாடு.
குழந்தைகள் (பூர்வாஶ்ரமம்) : அலங்கார வேங்கடவர்,
.
ஆசார்யர்கள் : எம்பெருமானார்.
.
சிஷ்யர்கள் : அனந்தாழ்வான், எச்சான், தொண்டனூர் நம்பி, மருதூர் நம்பி,
க்ரந்தங்கள் : சுப்ரபாதம் - கொசல்யா சுப்ரஜா, ; திருவாசிரியம் - காசினியோர் தாம், ; ரஹஸ்யம் - ஞான சாரம், ப்ரமேய சாரம்,
ஆஸ்ரமம் : சந்யாசி.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : விஞ்சிமூர்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : உடையவருடன் பதினெட்டு நாள்கள் வாதம் செய்தார்.

தனியன் :
ராமாநுஜார்ய ஸச்சிஷ்யம் வேதசாஸ்த்ரார்த்த ஸம்பதம் |
சதுர்த்தாச்ரம ஸம்பந்தம் தே3வராஜ முநிம் பஜே ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
கார்த்திகே ப4ரணீ ஜாதம் யதீந்த்3ராஶ்ரிதம் ஆஶ்ரயே ।
ஜ்ஞாநப்ரமேய ஸாராபி4வக்தாரம் வரத3ம் முநிம் ॥


தெரிந்து கொள்ள :-
ராமானுஜார்ய ஸச்சிஷ்யம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/11/28/arulala-perumal-emperumanar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1djIm8QdmJEXjL9Au22dzKvfD2uMVlIae.
ஈயுண்ணி மாதவப் பெருமாள்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : கார்த்திகை பரணி . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
குழந்தைகள் : ஈயுண்ணி பத்மநாப பெருமாள்,
.
ஆசார்யர்கள் : நம்பிள்ளை.
.
சிஷ்யர்கள் : ஈயுண்ணி பத்மநாப பெருமாள்,

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : யதீந்த்ர ப்ரவண ப்ரபாவத்தில் திருநக்ஷத்திரம் ஹஸ்தம் என்றுள்ளது,

தனியன் :
லோகாசார்ய பதாம்போஜ ஸம்ச்ரயம் கருணாம்புதிம் |
வேதாந்த த்வய ஸம்பந்நம் மாதவார்யம் அஹம் பஜே ||

தெரிந்து கொள்ள :-
லோகாசார்ய பதாம்போஜenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/21/eeynni-madhava-perumal/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1djIm8QdmJEXjL9Au22dzKvfD2uMVlIae.
நம்பிள்ளை   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : வரதாசார்யர், திருக்கலிகன்றி தாஸர், கலிவைரிதாஸர், லோகாசர்யர், ஸூக்தி மஹார்ணவர், ஜகதாசார்யர், உலகாசிரியர்
அவதாரம் : கார்த்திகை கார்த்திகை . நம்பூர். சோழ நாடு.
.
ஆசார்யர்கள் : நஞ்சீயர்.
.
சிஷ்யர்கள் : வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை, கந்தாடை தோழப்பர், பெரியவாச்சான் பிள்ளை, நடுவில் திருவீதிப்பிள்ளை பட்டர், பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர், ஈயுண்ணி மாதவப் பெருமாள், அம்மி,
க்ரந்தங்கள் : வ்யாக்யானம் - ஈடு (36000 படி), கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு, திருவந்தாதிகள், திருவிருத்தம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
வேதா3ந்த வேத்3ய அம்ருத வாரிராஸேர்
வேதா3ர்த்த2 ஸார அம்ருத பூரமக்3ர்யம் |
ஆதா3ய வர்ஷந்தம் அஹம் ப்ரபத்3யே
காருண்ய பூர்ணம் கலிவைரி தா3ஸம் ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
வ்ருஶ்சிகே க்ருத்திகா ஜாதம் கலிவைரி கு3ரும் ப4ஜே ।
வேதா3ந்திமுநி பாதா3ப்3ஜ ஶ்ரிதம் ஸூக்தி மஹார்ணவம் ॥


வாழி திருநாமம் :
தேமருவும் செங்கமலத் திருத்தாள்கள் வாழியே
திருவரையில் பட்டாடை சேர்மருங்கும் வாழியே
தாமமணி வடமார்வும் புரிநூலும் வாழியே
தாமரைக் கை இணையழகும் தடம் புயமும் வாழியே
பாமருவும் தமிழ்வேதம் பயில் பவளம் வாழியே
பாடியத்தின் பொருள்தன்னைப் பகர்நாவும் வாழியே
நாமநுதல் மதிமுகமும் திருமுடியும் வாழியே
நம்பிள்ளை வடிவழகும் நாடோறும் வாழியே

காதலுடன் நஞ்சீயர் கழல்தொழுவோன் வாழியே
கார்த்திகைக் கார்த்திகை யுதித்த கலிகன்றி வாழியே
போதமுடன் ஆழ்வார் சொல் பொருளுரைப்போன் வாழியே
பூதூரான் பாடியத்தைப் புகழுமவன் வாழியே
மாதகவா லெவ்வுயிர்க்கும் வாழ்வளித்தான் வாழியே
மதிளரங்கர் ஓலக்கம் வளர்த்திட்டான் வாழியே
நாதமுனி ஆளவந்தார் நலம்புகழ்வோன் வாழியே
நம்பிள்ளை திருவடிகள் நாடோறும் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
வேதாந்த வேத்யenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/16/nampillai/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1jQo_s7VW6HRKgSscYuAnpGj-R5NkfGYr.
திருக்குருகூர் தாஸர்   english   संस्कृत்  
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.
பால் : ஆண்.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
பரவஸ்து பட்டர்பிரான் ஜீயர்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : கோவிந்தர், கோவிந்ததாஸரப்பன், பட்டநாதர்
அவதாரம் : கார்த்திகை புனர்பூசம் . அத்தியூர். தொண்டை நாடு. அருகில் காஞ்சிபுரம்.
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.
க்ரந்தங்கள் : க்ரந்தம் - அந்திமோபாய நிஷ்டை,
ஆஸ்ரமம் : சந்யாசி.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : பரவஸ்து.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : பெரிய திருமுடியடைவில் திருமலையில் அவதாரித்தார் என்றுள்ளது/

தனியன் :
ரம்யஜாமாத்ருயோகீந்த்ர பாதஸேவைக தாரகம் |
பட்டநாத முநிம் வந்தே வாத்ஸல்யாதி குணார்ணவம் ||

தெரிந்து கொள்ள :-
ரம்ய ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ரenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/06/01/paravasthu-pattarpiran-jiyar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1Zlqvz7ThLCO8cLGWasUw7ewtJHI7fX4M.
சிறிய கோவிந்தப் பெருமாள்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : மாசி அஸ்வினி . மதுரமங்கலம். தொண்டை நாடு.
பெற்றோர் : கமல நயன பட்டர்,
ஸ்ரீதேவி அம்மாள், .
குழந்தைகள் : ஸ்ரீபராங்குச நம்பி,
.
ஆசார்யர்கள் : எம்பெருமானார்.
.

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தகவல்கள் : பூர்வாஸ்ரமத்தில் எம்பாரின் சகோதரர்/
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=13D7SZXoa7IzYdlEZ5mRe8GzkcRA0s9v-.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1GcmzMeGxzTglYn8xbSES4igMsT83Sj77.
பிள்ளை உறங்காவில்லி தாஸர்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : மஹாமதி
அவதாரம் : மாசி ஆயில்யம் . கோழி. சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
தம்பதி : பொன்னாச்சியார்.
.
ஆசார்யர்கள் : எம்பெருமானார்.
.
க்ரந்தங்கள் : இயற்சாற்று - நன்றுந்திருவுடையோம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : சாற்றாத.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஜாகரூக தநுஷ்பாணிம் பாணௌ கட்கஸமந்விதம்
ராமானுஜஸ்பர்ஸவேதிம் ராத்தாந்தார்த்த ப்ரகாஸகம் |
பாகிநேயத்வயயுதம் பாஷ்யகார பரம்வஹம்
ரங்கேஸமங்களகரம் தநுர்தாஸம் அஹம் பஜே ||

தெரிந்து கொள்ள :-
ஜாகரூக தநுஷ்பாணிம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/02/22/pillai-uranga-villi-dhasar.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1yZeiYotDkETbP1nTA1Ug-OPE7n9vItUG.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=17cijGubYDwGrC4j-bkW0z_Fom0cvZDJJ.
கந்தாடையாண்டான்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : மாசி புனர்பூசம் . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
பெற்றோர் : முதலியாண்டான்.
.
குழந்தைகள் : கந்தாடை தோழப்பர்,
.
ஆசார்யர்கள் : , எம்பெருமானார், முதலியாண்டான், ஆட்கொண்டவில்லி ஜீயர்.
சிஷ்யர்கள் : கந்தாடை தோழப்பர், சேட்டலூர்ச் சிறியாச்சான், உக்கலாழ்வான், கோமடத்தாழ்வான், வேதாந்தியாழ்வான், பிள்ளை பிள்ளையாழ்வான்,

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : கந்தாடை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
வாதூலாந்வய வார்தீந்தும் ஸ்ரீமத்தாஶரதேஸ்ஸுதம் ।
வேதாந்தத்வய நிஷ்ணாதம் வந்தே ராமாநுஜம் குரும் ॥

ஸ்வாவதாரஸ்தலோர்ச்சாபூத் ஸ்ரீரங்கேஶ யதீஶ்வர: ।
யந்முதே தம் குணாவாஸம் ராமாநுஜகுரும் பஜே ॥

வாழி திருநாமம் :
மாசிதனில் புனர்பூசம் வந்துதித்தோன் வாழியே
மண்ணுலகில் எதிராசர் மலரடியோன் வாழியே
தேசுடைய முதலியாண்டான் திருமகனார் வாழியே
செழுமாலை நன்றார் துயரம்தீர்த்துவிட்டான் வாழியே
வாய்சிறந்த தைவத்தை மனதில்வைப்போன் வாழியே
வண்மை பெரும்பூதூரில் வந்தருள்வோன் வாழியே
காசினியோர்க்கிதப் பொருளைக் காட்டுமவன் வாழியே
கந்தாடையாண்டான் தன் கழலிணைகள் வாழியே
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1IKZmNOMJ0ltHw6OAn5pi5S9j8HUA5waz.
குலசேகர ஆழ்வார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : குலசேகரப் பெருமாள்
அவதாரம் : மாசி புனர்பூசம் . திருவஞ்சிகளம். மலையாள நாடு.
கலி 3130
பரபா4வ year வியாழக்கிழமை சுக்ல பக்ஷம் த்வாதசி

.
ஆசார்யர்கள் : சேனை முதலியார்.
.
க்ரந்தங்கள் : முதலாயிரம் - பெருமாள் திருமொழி, ; ஸ்தோத்ரம் - முகுந்த மாலை,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
அம்ஸம் : கௌஸ்துபம்.
குலம் : க்ஷத்ரிய.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
கு4ஷ்யதே யஸ்ய நக3ரே ரங்க3 யாத்ரா தி3னே தி3னே |
தமஹம் ஶிரஸா வந்தே3 ராஜாநம் குலசேக2ரம் ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
கும்பே4 புநர்வஸௌ ஜாதம் கேரளே வஞ்சிமண்ட3லே ।
கௌஸ்துப4ாம்ஸம் த4ராதீ4ஶம் குலஶேக2ரமாஶ்ரயே ॥


வாழி திருநாமம் :
அஞ்சனமா மலைப்பிறவியாதரித்தோன் வாழியே
அணியரங்கர் மணத்தூணையடைந்துய்ந்தோன் வாழியே
வஞ்சிநகரந் தன்னில் வாழவந்தோன் வாழியே
மாசிதனிற் புனர்பூசம் வந்துதித்தான் வாழியே
அஞ்சலெனக் குடப்பாம்பிலங்கையிட்டான் வாழியே
அநவரதமிராமகதை அருளுமவன் வாழியே
செஞ்சொல்மொழி நூற்றஞ்சுஞ் செப்பினான் வாழியே
சேரலர்கோன் செங்கமலத் திருவடிகள் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
குஷ்யதே யஸ்யenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/01/18/kulasekara-azhwar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1IKZmNOMJ0ltHw6OAn5pi5S9j8HUA5waz.
மணக்கால் நம்பி   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : ஸ்ரீராமமிஶ்ரர்
அவதாரம் : மாசி மகம் . மணக்கால். சோழ நாடு.
.
ஆசார்யர்கள் : உய்யக்கொண்டார்.
.
சிஷ்யர்கள் : ஆளவந்தார், தெய்வத்துக்கரசு நம்பி, பிள்ளை அரசு நம்பி, சிறுபுள்ளூருதையார் பிள்ளை, அழகப்பிரான், வங்கிபுரத்து ஆய்ச்சி,
க்ரந்தங்கள் : பெருமாள் திருமொழி - ஆரம்கெடப்பரன் அன்பர்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
அயத்நதோ யாமுநம் ஆத்ம தா3ஸம் அலர்க்க பத்ரார்ப்பண நிஷ்க்ரயேண |
ய: க்ரீதவான் ஆஸ்தி2த யௌவராஜ்யம் நமாமிதம் ராமமேய ஸத்வம் ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
கும்ப4மாஸே மகோ2த்3பூ4தம் ராமிஶ்ர முபாஸ்மஹே ।
புண்ட3ரீகாக்க்ஷ பாதா3ப்3ஜ ஸமாஶ்ரயண ஶாலிநம் ॥


வாழி திருநாமம் :
தேசமுய்யக் கொண்டவர்தாள் சென்னிவைப்போன் வாழியே
தென்னரங்கர் சீரருளைச் சேர்ந்திருப்போன் வாழியே
தாசரதி திருநாமம் தழைக்க வந்தோன் வாழியே
தமிழ் நாதமுனியுகப்பைத் தாபித்தான் வாழியே
நேசமூட னாரியனை நியமித்தான் வாழியே
நீணிலத்தில் பதின்மர்கலை நிறுத்தினான் வாழியே
மாசிமகந்தனில் விளங்க வந்துதித்தான் வாழியே
மால்மணக்கால் நம்பி பதம் வையகத்தில் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
அயத்நதோ யாமுநம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/25/manakkal-nambi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1gIyrbtyEaIWhin-TvK6B8qVnRcXieiMX.
திருமாலையாண்டான்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : மாலாதாரர், ஸ்ரீஞானபூர்ணர்
அவதாரம் : மாசி மகம் . திருமாலிருஞ்சோலை. பாண்டிய நாடு. அருகில் மதுரை.
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.
க்ரந்தங்கள் : திருப்பள்ளியெழுச்சி - தமேவ மத்வா,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ராமாநுஜ முநீந்த்ராய த்ராமிடீ ஸம்ஹிதார்த்ததம்
மாலாதர குரும் வந்தே வாவதூகம் விபஸ்சிதம்

4க்தாம்ருதம் வாஞ்சி2த பாரிஜாதம்
மாலாத4ரம் யாமுந பாத34க்தம் ।
ஸ்ரீபா4ஷ்யகா ரார்த்த2 ஹிதோபதே3ஶம்
ஸ்ரீஜ்ஞாந பூர்ணம் ஶிரஸா நமாமி ॥

வாழி திருநாமம் :
அம்புவியி லாளவந்தா ரடியிணையோன் வாழியே
ஆரியனா மவர்பதத்தை யன்புசெய்தோன் வாழியே
வெம்பிவரும் வாதியரை வேர்களைந்தோன் வாழியே
மேதினியில் நாலூர் விளங்கவந்தோன் வாழியே
எம்பெருமானெதிராசற் கீடுரைத்தான் வாழியே
ஏற்றமுள்ள மாசிமக மிலங்கவந்தோன் வாழியே
மாலா தராரியன்தாள் மாநிலத்தில் வாழியே

வீசுபுகழ்ச் சங்காழி விளங்குபுயம் வாழியே
விண்ணுயர்ந்த மலையழகர் விரும்புமவன் வாழியே
மாசிமகமிப்புவியில் வந்துதித்தோன் வாழியே
மறைப்பொருளாஇ உடையவர்க்கு வகுத்துரைத்தான் வாழியே
காசிபநற்குலத்துதித்த கருணைநிதி வாழியே
கையாழி சங்கதினால் கதிதருவோன் வாழியே
தேசுபுகழாளவந்தார் திருவடியோன் வாழியே
திருமாலையாண்டான்தாள் செகதலத்தில் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
ராமாநுஜ முநீந்த்ராயதிருவரங்கத்தமுதனார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : பெரிய கோயில் நம்பி
அவதாரம் : பங்குனி ஹஸ்தம் . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
.
ஆசார்யர்கள் : கூரத்தாழ்வான்.
.
க்ரந்தங்கள் : இயற்சாற்று - மொழியைக் கடக்கும், ; இயற்பா - இராமானுச நூற்றந்தாதி,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஸ்ரீரங்கே3 மீநஹஸ்தே ச ஜாதம் ரங்கா3ர்ய நந்த3நம் |
ராமாநுஜ பதா3ஸ்கந்தம் ரங்க3நாத2கு3ரும் பrஜே ||
[ரங்க3நாத2 கு3ரும் வந்தே3 ராமாநுஜ பதா3ஶ்ரிதம்]

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
மீநே ஹஸ்த ஸமுத்3பூ4தம் ஸ்ரீரங்கா3ம்ருத மாஶ்ரயே ।
கவிம் ப்ரபந்ந கா3யத்ர்யா: கூரேஶபத3 ஸம்ஶ்ரிதம் ॥ ॥


வாழி திருநாமம் :
எந்தாதை கூரேச ரிணையடியோன் வாழியே
எழில் மூங்கிற் குடிவிளங்க விங்குவந்தோன் வாழியே
நந்தாம லெதிராசர் நலம்புகழ்வோன் வாழியே
நம் மதுரகவி நிலையை நண்ணினான் வாழியே
பைந்தாம வரங்கர்பதம் பற்றினான் வாழியே
பங்குனியி லத்தநாள் பாருதித்தான் வாழியே
அந்தாதி நூற்றெட்டு மருளினான் வாழியே
அணியரங்கத் தமுதனார் அடியிணைகள் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
ஸ்ரீரங்கே மீநஹஸ்தேenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/03/26/thiruvarangathu-amudhanar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1BJNkgjVNGlbrhqKCKwObj4RMSNWM6dcV.
01வது (பொன்னடிக்கால்) வானமாமலை ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமி   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : அழகிய வரதர், வானமாமலை ஜீயர், வாநாத்ரி யோகி, ராமாநுஜ ஜீயர், ராமாநுஜ முநி
அவதாரம் : புரட்டாசி புனர்பூசம் . வானமாமலை. பாண்டிய நாடு.
பரமபதம் : ஆடி சுக்ல பக்ஷம் த்ரயோதசி . வானமாமலை. பாண்டிய நாடு..
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.
சிஷ்யர்கள் : அப்பாச்சியாரண்ணா, சோளசிம்மபுரம் தொட்டாச்சாரியர், சமரபுங்கவாசார்யர், சுத்த சத்வம் அண்ணா, ஞானக்கண்ணாத்தான், ராமாநுஜம் பிள்ளை, பள்ளக்கால் சித்தர், கோஷ்டிபுரத்தய்யர்,
க்ரந்தங்கள் : நாச்சியார் திருமொழி - கோலச் சுரி, ; ஸ்வாபதேசம் - திருப்பாவை,
ஆஸ்ரமம் : சந்யாசி.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : வானமாமலை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ரம்ய ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ர பாதரேகா மயம் ஸதா |
ததா யத்தாத்ம ஸத்தாதிம் ராமானுஜ முநிம் பஜே ||

வாழி திருநாமம் :
திருவிருந்த மலர்த் தாள்கள் வாழியே
சிறந்த செந்துவராடையும் வாழியே
தருவிருந்தகை முக்கோலும் வாழியே
தடம் புயத்தினில் சங்காழி வாழியே
மருவு கொண்டல் மணவாள யோகியை
வாழ்த்தி வாய்ந்தருள் வாய் மலர் வாழியே
கருணை மேவு இராமானுச முனி
கனக மௌலி கலந்தூழி வாழியே

அடியவர் தம் துயர் அனைத்தும் அறுத்தருள்வோன் வாழியே
அணிபொழில் சிரிவரமங்கை அவதரித்தோன் வாழியே
கடிபொழில் சூழ் பூதூர் மன் கழல் பணிந்தோன் வாழியே
கருத்தை அடர் புலன்கள் ஐந்தும் கடிந்து விட்டோன் வாழியே
வடமொழி தென்மொழி மறைகள் வகுத்துரைப்போன் வாழியே
மணவாள மாமுனியை வாழ்த்துமவன் வாழியே
இடருததி முழுகும் எனை எடுத்தளிப்போன் வாழியே
என் அப்பன் இராமானுச முனிவன் வாழியே

பணவாளரவில் துயில் அரண்கேசர் பதம் பணியும்
மணவாளா மாமுனி மாமலர்த் தாள்களை வாழ்த்து நல்ல
குணவாளன் எந்தை இராமானுச முனி கோதில் பதம்
தணவா நிதி நமக்கு என்றென்றும் நாடோறும் சாற்று நெஞ்சே

சீர்
வாழி இரமானுச முனிவன் மாமலர்த் தாள்
வாழியவன் கருணை மா நோக்கம் - வாழியே
எந்தை மணவாள முனி இன்னருளால் மாறன் இசைச்
செந்தமிழ்த் தேர்ந்துரைக்கும் சீர்

தெரிந்து கொள்ள :-
ரம்ய ஜாமாத்ரு
மங்களாசாசனம் - அனுஷ்டானம்
ப்ரபத்தி - அனுஷ்டானம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/30/ponnadikkal-jiyar/.
https://drive.google.com/open?id=1vHB4Gj3HC_OM6H63m7Ja8CJQUj266BpS
.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=18aT5-oDmXJfraJOD5wOCmA5E6cZstzh5.
தமிழ்: http://www.kaarimaaran.com/downloads/PrapathiMangalasasanam.pdf.
திருப்பாணாழ்வார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : முனி வாஹனர்
அவதாரம் : கார்த்திகை ரோஹிணி . கோழி. சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
கலி 3445
துர்மதி2 year கார்த்திகை 5 புதன்கிழமை க்ருஷ்ண பக்ஷம் த்விதீயை

.
ஆசார்யர்கள் : சேனை முதலியார்.
.
க்ரந்தங்கள் : முதலாயிரம் - அமலனாதிபிரான், பால் : ஆண்.
அம்ஸம் : ஸ்ரீவத்ஸம்.
சிகை : அபர.
குலம் : பஞ்சம.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஆபாத3 சூட4ம் அனுப4ூய ஹரிம் ஶயாநம்
மத்4யே கவேர து3ஹிதுர் முதி3தாந்தராத்மா |
அத்3ரஷ்ட்ருதாம் நயநயோர் விஷயாந்தராணாம்
யோ நிஶ்சிகாய மனவை முநிவாஹநம் தம் ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
வ்ருஶ்சிகே ரோஹிணீ ஜாதம் ஸ்ரீபாணம் நிகளாபுரே ।
ஸ்ரீவத்ஸாங்கம் கா3யகேந்த்3ரம் முனிவாஹந மாஶ்ரயே ॥


வாழி திருநாமம் :
உம்பர்தொழும் மெய்ஞ்ஞானமுறையூரான் வாழியே
உரோகிணிநாள் கார்த்திகையிலுதித்தவள்ளல் வாழியே
வம்பவிழ்தார் முனிதோளில் வகுத்தபிரான் வாழியே
மலர்க்கண்ணில் வேறொன்றும் வையாதான் வாழியே
அம்புவியில் மதிளரங்கரகம்புகுந்தான் வாழியே
அமலனாதி பிரான் பத்துமருளினான் வாழியே
செம்பொன் அடி முடி அளவும் சேவிப்போன் வாழியே
திருப்பாணன் பொற்பதங்கள் செகதலத்தில் வாழியே
குறிப்பு :-
அமலனாதிபிரான்: -1_காட்டவே கண்ட,

english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/01/21/thiruppanazhwar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1oyzcfDFnimbKMHVLx3zbBJif5LMpa89d.
கோயில் கந்தாடை அண்ணன்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : வரத நாராயணன்
அவதாரம் : புரட்டாசி பூரட்டாதி . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
தம்பதி : ஆய்ச்சி.
பெற்றோர் : தேவராஜ தோழப்பர்.
.
குழந்தைகள் : கோயில் கந்தாடை நாயன்,
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.
சிஷ்யர்கள் : சுத்த சத்வம் அண்ணா, கந்தாடை ராமாநுஜ ஐயங்கார்,
க்ரந்தங்கள் : உபதேச ரத்தினமாலை - முன்னந்திருவாய்மொழிப்பிள்ளை, ; க்ரந்தம் - மணவாள மாமுனிகள் கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு, வரவரமுனி அஷ்டகம், ராமாநுஜார்ய திவ்யாக்யா,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : கந்தாடை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஸகல வேதாந்த ஸாரார்த்த பூர்ணாசயம்
விபுல வாதூல கோத்ரோத்பவாநாம் வரம் |
ருசிர ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ர பாதாச்ரயம்
வரத நாராயணம் மத் குரும் ஸம்ச்ரயே ||

தெரிந்து கொள்ள :-
ஸகல வேதாந்தenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/10/16/koil-kandhadai-annan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1vj1XG11KGMETkyq90Nlbw0_dEnKIoWgM.
கூர நாராயண ஜீயர்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : மலம் திகழ் நாராயண ஜீயர், நாராயணமுநி, பெரிய ஜீயர், ஸ்ரீரங்க நாராயண ஜீயர், சுத்த ஸம்ப்ரதாய நிஷ்டர்
அவதாரம் : மார்கழி கேட்டை . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
பெற்றோர் (பூர்வாஶ்ரமம்) : ஸ்ரீபராங்குச நம்பி.
.
குழந்தைகள் (பூர்வாஶ்ரமம்) : எடுத்த கை அழகிய நாயனார்,
.
ஆசார்யர்கள் : , ஆளவந்தார், பராசர பட்டர்.
சிஷ்யர்கள் : சேமம் ஜீயர், திருக்குருகைப்பிரான் ஜீயர், சுந்தர பாண்டிய தேவன்,
க்ரந்தங்கள் : அநுஷ்டானம் - நித்ய கிரந்தம், ; க்ரந்தம் - சுதர்சன சதகம், ; வ்யாக்யானம் - ஸ்தோத்ர ரத்னம், ஸ்ரீ சூக்த பாஷ்யம், உபநிஷத் பாஷ்யம்,
ஆஸ்ரமம் : சந்யாசி.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
ஸ்ரீபராஶர பட்டார்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீரங்கபாலகம் |
நாராயண முநிம் வந்தே ஜ்ஞாநாதி குணஸாகரம் ||

வாழி திருநாமம் :
மன்னியசீர் மதிளரங்கம் மகிழவந்தோன் வாழியே
மார்கழியில் அவிட்டத்தில் வந்த வள்ளல் வாழியே
மின்னுபுகழ் ஆரியமனம் மொழிந்தருள்வோன் வாழியே
மேன்மைமிகு திருப்பாவை விரித்துரைத்தான் வாழியே
தென்னுரையில் உலகாரியன் திருவடியோன் வாழியே
ஸ்ரீக்ருஷ்ணபாதகுரு செல்வமைந்தன் வாழியே
அன்னபுகழ் முடும்பை நம்பிக் கன்புடையோன் வாழியே
அழகியமணவாளன்தன் அடியினைகள் வாழியே

ஆசார்ய ஹ்ருதயம் சேவித்த பிறகு சேவிக்கப்படுவதாகும்
தந்தருளவேணும் தவத்தோர் தவப்பயனாய்
வந்த முடும்பை மணவாள – சிந்தையினால்
நீயுரைத்த மாறன் நினைவின் பொருளனைத்தின்
வாயுரைத்து வாழும் வகை


தெரிந்து கொள்ள :-
ஸ்ரீபராசரபட்டார்ய சிஷ்யம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/12/30/kura-narayana-jiyar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/file/d/1_4ssv1Qqh3jP_wRjL8r--NNlU3CdgPKL/view?usp=sharing.
நம்பெருமாள்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : சித்திரை ரேவதி
.
ஆசார்யர்கள் : மணவாள மாமுனிகள்.
.
சிஷ்யர்கள் : ஆய் ஜனனாசாரியர்,

ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
யுகம் : அனைத்து.

தனியன் :
லக்ஷ்மீ கல்பலதோதுங்3க ஸ்தநஸ்தப3க சஞ்சல ।
ஸ்ரீரங்க3ராஜ ப்4ருங்கோ3 மே ரமதாம் மாநஸாம்பு3ஜே ॥

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
சைத்ரே ரேவதீ ஸஞ்ஜாதம் ஸௌம்ய ஜாமாதரம் ப்ரபு4ம் ।
வந்தே3 வாத்ஸல்ய நிலயம் கல்யணகு3ண ஸாக3ரம் ॥


வாழி திருநாமம் :
திருமகளும் மண்மகளும் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
செய்யவிடைத்தாய்மகளார் சேவிப்போன் வாழியே
இருவிசும்பில்வீற்றிருக்கு மிமையவர்கோன் வாழியே
இடர்கடியப் பாற்கடலை யெய்தினான் வாழியே
அரியதயரதன் மகனாயவதரித்தான் வாழியே
அந்தரியாமித்துவமும் ஆயினான் வாழியே
பெருகிவரும் பொன்னிநடுப் பின்துயின்றான் வாழியே
பெரியபெருமாள் எங்கள் பிரான் அடிகள் வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
ரங்கேச விம்ஶதி - ஸ்தோத்ரம்பெரிய நம்பிகள்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : மார்கழி கேட்டை . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
தம்பதி : விஜயாம்பாள்.
குழந்தைகள் : புண்டரீகாக்ஷர்,
.
ஆசார்யர்கள் : ஆளவந்தார்.
.
சிஷ்யர்கள் : எம்பெருமானார், மலை குனிய நின்றார், ஆரியூரில் ஸ்ரீசடகோப தாஸர், அணியரங்கத்தமுதனார் பிள்ளை, திருவாய்க்குலமுடையார் பட்டர்,
க்ரந்தங்கள் : அமலனாதிபிரான் - ஆபாதசூடம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
கமலாபதி கல்யாண கு3ணாம்ருத நிஷேவயா
பூர்ண காமாய ஸததம் பூர்ணாய மஹதே நம: ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
4நுர் ஜ்யேஷ்டா2 ஸமுத்3பூ4தம் யாமுநாங்க்4ரி ஸமாஶ்ரிதம் ।
மஹபூர்ணம் யதீந்த்2ராய மந்த்ர ரத்ந ப்ரத3ம் ப4ஜே ॥


வாழி திருநாமம் :
அம்புவியில் பதின்மர்கலை ஆய்ந்துரைப்போன் வாழியே
ஆளவந்தார் தாளிணையை அடைந்துய்ந்தோன் வாழியே
உம்பர் தொழும் அரங்கேசர்க்கு உகப்புடையோன் வாழியே
ஓங்கு தனுக் கேட்டைதனில் உதித்த பிரான் வாழியே
வம்பவிழ்தார் வரதருரை வாழி செய்தான் வாழியே
மாறனேர் நம்பிக்கு வாழ்வளித்தான் வாழியே
எம்பெருமானார் முனிவர்க்கு இதமுரைத்தான் வாழியே
எழில் பெரிய நம்பி சரண் இனிதூழி வாழியே

தெரிந்து கொள்ள :-
கமலாபதிenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/01/periya-nambi/.
தமிழ்: https://drive.google.com/file/d/1_4ssv1Qqh3jP_wRjL8r--NNlU3CdgPKL/view?usp=sharing.
தொண்டரடிப்பொடியாழ்!வார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : விப்ரநாராயணர், துளஸீப்ருத்யர், பக்தாங்க்ரிரேணு
அவதாரம் : மார்கழி கேட்டை . திருமண்டங்குடி. சோழ நாடு.
கலி 3391
ப்ரப4வ year செவ்வாய்க்கிழமை க்ருஷ்ண பக்ஷம் த்ரயோதசி

தம்பதி : தேவதேவி.
பெற்றோர் : வேத விஸாராதர்.
.
.
ஆசார்யர்கள் : சேனை முதலியார்.
.
சிஷ்யர்கள் : அருள்மாரி,
க்ரந்தங்கள் : முதலாயிரம் - திருமாலை, திருப்பள்ளியெழுச்சி,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
அம்ஸம் : வைஜயந்தி (வனமாலை).
சிகை : பூர்வ.
திருவம்சம் : விப்ர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
தமேவ மத்வா பரவாஸுதே3வம் ரங்கே3ஶயம் ராஜவ த3ர்ஹணியம் |
ப்ராபோதிகீம் யோSக்ருத ஸூக்திமாலாம் ப4க்தாங்க்ரிரேணும் ப4கவந்தமீடே ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
கோத3ண்டே3ஜ்யேஷ்ட2 நக்ஷத்ரே மண்ட3ங்குடி புரோத்34வம் ।
சோளோர்வ்யாம் வநமாலாம்ஶம் ப4க்தபத்3 ரேணுமாஶ்ரயே ॥


வாழி திருநாமம் :
மண்டங்குடியதனை வாழ்வித்தான் வாழியே
மார்கழியிற் கேட்டைதனில் வந்துதித்தான் வாழியே
தெண்டிரை சூழரங்கரையே தெய்வமென்றான் வாழியே
திருமாலையொன்பதஞ்சுஞ் செப்பினான் வாழியே
பண்டு திருப்பள்ளியெழுச்சிப் பத்துரைத்தான் வாழியே
பாவையர்கள் கலவிதனைப் பழித்தசெல்வன் வாழியே
தொண்டுசெய்து துளபத்தால் துலங்கினான் வாழியே
தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் துணைப்பதங்கள் வாழியே
குறிப்பு :-
திருப்பள்ளியெழுச்சி: 10_கடிமலர்க் கமலங்கள், -2_ தமேவ மத்வா, -1_மண்டங்குடி என்பர்,

english: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/01/08/thondaradippodi-azhwar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/file/d/1_4ssv1Qqh3jP_wRjL8r--NNlU3CdgPKL/view?usp=sharing.
அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : மார்கழி அவிட்டம் . திருவரங்கம். சோழ நாடு. அருகில் ஸ்ரீரங்கம்.
பெற்றோர் : வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை,
ராமாநுஜ தாஸர், .
.
ஆசார்யர்கள் : வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை.
.
சிஷ்யர்கள் : விளாஞ்சோலைப்பிள்ளை,
க்ரந்தங்கள் : க்ரந்தம் - ஆசார்ய ஹ்ருதயம், அருளிச்செயல் ரஹஸ்யம், ; வ்யாக்யானம் - திருப்பாவை (6000 படி), அமலனாதிபிரான், கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு, பட்டோலை (ஆசார்ய ஹ்ருதயம்),
ஆஸ்ரமம் : ப்ரஹ்மசாரி.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : ஸ்ரீவத்ஸ/முடும்பை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
த்3ராவிடா3ம்நாய ஹ்ருத3யம் கு3ருபர்வக்ரமாக3தம்
ரம்யஜாமாத்ருதேவேந தர்ஸிதம் க்ருஷ்ணஸூநுநா ||

திருநக்ஷத்திர தனியன் :
4நுர் த4நிஷ்டா ஸம்பூ3தம் ஸ்ரீலோகார்ய பதா3ஶ்ரிதம் ।
வந்தே3 வரகு3ணவாஸம் வரஜாமாத்ருதே3ஶிகம் ॥


தெரிந்து கொள்ள :-
த்ராவிடாம்நாய ஹ்ருதயம்english: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/12/15/azhagiya-manavala-perumal-nayanar/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=16ECmHM_HhsQ5Woovud3TDBAifdJLsaF2.
கூரத்தாழ்வான்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : ஸ்ரீவத்ஸாங்கன்
அவதாரம் : தை ஹஸ்தம் . கூரம். தொண்டை நாடு.
பெற்றோர் : ஸ்ரீநிவாஸாசார்யர்,
பெருந்தேவி அம்மாள், .
குழந்தைகள் : பராசர பட்டர், ஸ்ரீராமப் பிள்ளை பட்டர்,
.
ஆசார்யர்கள் : எம்பெருமானார்.
.
சிஷ்யர்கள் : பராசர பட்டர், ஸ்ரீராமப் பிள்ளை பட்டர், திருவரங்கத்தமுதனார், நாலூரான், எடுத்த கை அழகிய நாயனார்,
க்ரந்தங்கள் : கூரேச விஜயம், அநுஷ்டானம் - நித்யம், ; குரு பரம்பரை - லக்ஷ்மி நாத, யோ நித்யமச்சுத, ; க்ரந்தம் - யமகரத்நாகரம், ; பஞ்ச ஸ்தவம் - ஸ்ரீ ஸ்தவம், வைகுண்ட ஸ்தவம், சுந்தரபாகு ஸ்தவம், அதிமானுஷ ஸ்தவம், வரதராஜ ஸ்தவம், ; பெரிய திருமொழி - நெஞ்சுக்கு இருள் கடி, ; வ்யாக்யானம் - ரஹஸ்ய வ்யாக்யானம், ; ஸ்தவம் - பஞ்ச ஸ்தவம்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

வாழி திருநாமம் :
சீராருந் திருப்பதிகள் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
தென்னரங்கர் சீரருளைச் சேருமவன் வாழியே
பாராரு மெதிராசர் பதம்பணிந்தோன் வாழியே
பாடியத்தி னுட்பொருளைப் பகருமவன் வாழியே
நாராயணன் சமயம் நாட்டினான் வாழியே
நாலூரான் தனக்கு முக்தி நல்கினான் வாழியே
ஏராருந் தையிலத்தத் திங்கு வந்தான் வாழியே
எழில்கூரத் தாழ்வான்தன் னிணையடிகள் வாழியே

பொருள் விரிக்கும் எதிராசன் பொன்னடியோன் வாழியே
பொன்வட்டில் பறித்தெறிந்த புகழுடையோன் வாழியே
மருள்விரிக்கும் முக்குறும்பை மாற்றவந்தோன் வாழியே
மயர்வறவே மெய்ஞ்ஞானம் வளர்த்திட்டான் வாழியே
இருள்விரிக்கும் சிவமில்லையென்றெழுதிட்டான் வாழியே
ஏதமற எவ்வுயிர்க்கும் இதமளிப்போன் வாழியே
அருள்விரிக்கும் அரங்கேசர் அடிதொழுவோன் வாழியே
ஆனபுகழ் கூரத்தாழ்வான்தன் அடியிணைகள் வாழியே


நாள் பாட்டு
மட்டவிழும் பொழில்சூள்! கூரேசர் மறைப்பொருள் வாழ்ந்திடு நாள்
மண்ணுலகில் சீர்பாடியம் விளங்கிட வந்து பிறந்தவர் நாள்
எட்டுமிரண்டும் இசைந்த தவங்கள் ஈந்திட வந்தவர் நாள்
இல்லையினிச் சிவமென் றெதிரிட்டெழுத்திட வந்து பிறந்தவர் நாள்
துட்ட குதிட்டிகள் மாயர்கள் வரவு துணித்திட வந்தவர் நாள்
சூரிய பூமியில் ஆரியர் என்று உதித்திட வந்தவர் நாள்
அட்டதிசைக்கும் நிறைந்த பெரும்புகழ் (அந்தணர் வாழ்)
கூரத்தாழ்வான் வந்தருளிய நாள் தையில் விளங்கிடும் அத்தத் திருநாளே


தெரிந்து கொள்ள :-
ஸ்ரீவத்ஸ சிந்நenglish: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/10/05/kurathazhwan/.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=1fqVkW9Jw-cA31mKBFrE3ujwZiZ1u74fr.
குருகை காவலப்பன்   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : தை விசாகம் . திருக்குருகூர். பாண்டிய நாடு. அருகில் நவ திருப்பதி.
.
ஆசார்யர்கள் : ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள்.
.
க்ரந்தங்கள் : மூன்றாம் திருவந்தாதி - சீராரும் மாட, பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.

தனியன் :
நாதமௌநி பதாஸக்தம் ஜ்ஞானயோகாதி ஸம்பதம் |
குருகாதிப யோகீந்த்ரம் நமாமி ஶிரஸா ஸதா ||

தெரிந்து கொள்ள :-
நாதமௌநிசொட்டை நம்பி   english   संस्कृत்  
அவதாரம் : தை பூரட்டாதி
பெற்றோர் : ஆளவந்தார் (பூர்வாஶ்ரமம்).
.
.
ஆசார்யர்கள் : எம்பெருமானார்.
.
க்ரந்தங்கள் : திருவாய்மொழி - மனத்தாலும்,
ஆஸ்ரமம் : க்ருஹஸ்தர்.
பால் : ஆண்.
சிகை : அபர.
திருவம்சம் : சொட்டை.
குலம் : ப்ராமண.
யுகம் : கலி.
தமிழ்: https://drive.google.com/open?id=120kLkvqL6pr6V7SBqe_AFFwjeQzAK6yt.
எம்பார்   english   संस्कृत்  
வேறு திருநாமங்கள் : கோவிந்த பட்டர், கோவிந்த தாஸர், ராமாநுஜ பத சாயையார்
அவதாரம் : தை புனர்பூசம் . மதுரமங்கலம். தொண்டை நாடு.
கலி 3121 திங்கட்கிழமை பௌர்ணமி

பெற்றோர் (பூர்வாஶ்ரமம்) : கமல நய