PramANam
  PramANam :   Grammar :   Type :   Language :
  Work On :   Work By :
"cheththaththin ..." srIsUkthi (of nammAzhwAr) Vyak"sailOgnischa" slOka Vyak
"svAnthE mE madhanasthithim parihara" ithyAdhi slOka VyAk108 perumAL suprabAtham, sthOthram, prapathi and mangaLAsAsanam gran
4000 DhivyaPrabhandha VyAkyAnam VyAkabhaya PradhAna sAram VyAk
abhaya pradhAna sAram rahaabheedhi Sthavam SthO
abIshta dhaNdakam GranAchArya Hrudhayam Gran
AchArya Hrudhayam VyAkAchArya Hrudhayam VyAk
AchArya hrudhayasyArththA: achutha Sadhakam SthO
adharva vEdhadhyAthma chinthai Gran
Agama PrAmANyam Granagni PurA
ahikaraNa dharppaNam VyAkaitharEya - rig upan
akilAthma guNAvAsam alankArarkku azha
allinAL thAmarai mEl nAchAlOka NavI
amalanAdhipirAn MudhamalanAdhipirAn VyAk
anaitha vElum (ThirumangaiyAzhwAr Vadivazhagu) KattaNDapaNdhariR Thir
andhimOpAya nishtai granangaththamizh azha
anjali vaibhavam rahaanna vayaRpudhuvai Thir
anupravEsa sruthi vivaraNam GranaNuthva purushakArathva samarthanam Gran
ApAdhasUdam amalAramkedapparan anbar Peru
ARAyirappadi GuruparamparA prabhAvam GuruarchirAthi asht
artha VyAkartha Panchangam asht
Arthi prabhadham granArthi prabhadham VyAk
aruLicheyal 4000aruLicheyal rahaSyam Gran
AruNEya - sAma upanashta BhujAshtakam SthO
ashta SlOkI SthOashta slOkI VyAk
ashtAdhasa rahaSyam rahaashtAkshara dhIpikai Gran
asthAkshara Dheepikai GranathikaraNa sArAvaLi vEdh
athikaraNa sArAvaLi VyAkathimAnusha Sthavam Panc
Athma sidhi sidhAthma Thathva VivEka prAc
avidhitha vishayA KaNNavidhitha vishayAntharas
ayathnathO yAmunam azhagar andhAdhi asht
AzhwArmun pinavarkku ThirAzhwArs and ANdAL vAzh
bAshA parichEtha PrakbAshA parichEtham Vais
Bhagavath dhyAna SowbAnam SthOBhagavath gIthA
bhagavath gIthai veNbA - thamizh pAsurams for each slOkam in Sri bhagavath gIthai GranBhagavath GuNa DharpaNam VyAk
bhAgavatha PurAbhagavathArAdhana vidhi anus
BhakthAmrutham ThirbhArathvAja kulOdhbhUtham
Bhavishya PurABhOdhAyana Vruthu Grantham
Bhoo Suktham SookBhU Sthuthi SthO
bhUkOLa nirNayam GranBrahma PurA
Brahma - krishNa yajur upanBrahma sUthram vEdh
BrahmANd PurAbrahmapadhashakthi vAdham Gran
Brahmavaivartha PurAbrahmavathvatangam Gran
bruhadhAraNyaka - sukla yajur upanbUtham SaraSya VyAk
Chandha: vEdhchAndhOgya - sAma upan
Charama Guru NirNayam GranCharamaslOkA raha
charamOpAya nirNayam GrancharamOpAya sangraham Gran
Chathu SlOki SthOchathu slOki VyAk
chathu: slOki VyAkchathurgrAma kulOdhbhUtham
chathuslOkI bhAsyam VyAkdharma sAsthram Smru
dharmagyA prAmANya prakAchikai GranDhasAvathAra SthOthram SthO
DhAtI Panchakam SthODhayA Sadhakam SthO
dhEhaleesa Sthuthi SthODhEvanAyaka PanchAsath SthO
dhEvapperumALin Aru vArthai SthOdhEvarAja ashtakam SthO
dhEvarAja dhayApAthram dhEvarAjaguru virachitha varavaramunisathaka VyAk
dhinacharyA GrandhIpa prakAsikai Gran
dhIpa sangraham GranDhiththi PrakAchikA NavI
dhivyasoori Charithai Gurudhivyasoori prabhAvadheepikai Guru
dhramidOpansishadh sangathi - thiruvAimozhi sangathi slOkams GrandhramitOpanishath sAram vEdh
dhramitOpanishath thAthparyarnAvaLi vEdhdhrAvidAgama sAragyam
dhrAvidAmnAya hrudhayam dhrushtvA hrushtam
dhudhdharisana karisanam GrandhurupadhEsadhikkAram Gran
dhushkaraslOka tippaNi Grandhvaya pItakkattu Gran
Dhvayam rahaEadu (36000 padi) VyAk
Eadu 36000 pramEaswara Sidhi sidh
eerirupadhAnchOzha nURRen PiRavi thIra iraN
engaL gadhiyE PeriEsAvAsyOpanishath bhAsyam VyAk
Gadhya thrayam GranGadhya thrayam VyAk
gadhya thryayam VyAkGajEndra mOksham SthO
Garuda PurAGaruda PanchAsath SthO
Garuda Thandakam SthOGeethA bhAsyam Gran
GeethArtha Sangraham GrangIthArtha sangraharakshai VyAk
gIthArththa tippaNi GranGlorifying mAmunigal Gran
GnyAna sAram rahagOdhA chadhuSlOkI SthO
gOdhA Sthuthi SthOgOpAla Vimsathi SthO
Guru GuNavaLi Grangurumukam anadhIthya Thir
gushyathE yasya gyAna vairAgya
Hamsa - sukla yajur upanhamsa sahdhEsam kAvy
hasthigiri mAhAthmyam rahaHayagreeva SthOthram SthO
hEmalathAshtakam Granikkaraiyanthiraththu Thir
innamudham oottukEn PeruirAmAnusa nURRandhAdhi VyAk
irAmAnusa nURRandhAdhi VyAkirAmAnusa nURRandhathi iyaR
iraNdAm ThiruvandhAdhi iyaRiraNdAmamiyram aruL
irupadhu vArthai granisha - sukla yajur upan
iyalsARRu grouiyaRpA aruL
jAgadhIchI NavIjAgarUga dhanushpANim
jApAla - sukla yajur upanjeeyar vAzhi thirunAmam gran
Jeeyarpadi ThiruvArAdhanam anusjithanthE sthOthram VyAk
JithanthE SthOthram vEdhjnAna sAram VyAk
jnAnArNavam GranjyOthisha purANangaLukku aika kantya samarththanam Gran
jyOthisham vEdhKaidhai sEr Mudh
Kaisika PurANam VyAkKaivalya - krishNa yajur upan
kaivalya nirNayam Grankaivalya sathadhUshaNi Gran
KalayAmi kalidhvamsam PeriKalpam vEdh
kamalA kalyANa nAtakam GrankamalApathi
kAmAsikashtakam SthOKamba rAmAyaNam rAmA
kAnchyAm sarasi kaNNiinuNsiRuthAmbu VyAk
KaNNinuNchiRuthAmbu MudhKaNNinuNchiRuthAmbu VyAk
KaNNinuNchiRuthAmbu VyAkkAnthOpayanthru yOgIndhra
kAnthOpayanthru yOgIndhra Karpa - krishNa yajur upan
Karuvitutha Kuzhineetha ThirkAsiniyOr thAm Thir
kathA - krishNa yajur upankAttavE kaNda amal
kaushIdhiki - rig upankEna - sAma upan
KiraNAvalI VaiskOdhai piRandha Thir
kOla churi nAchKoorEsa Vijayam
KriyA dhIpam - Nithyam anusKshamAshOdasi SthO
kUrma PurAlakshaNamAlA prAc
lakshaNAvali prAclakshaNAvalI prAc
lakshmi kalyANam Dramlakshmi nAtha Guru
lakshmImangaLadhIpikA GranlakshmIsthOthram Gran
lakshmIvibuthva nirAsa: GranlakshmyA: upAyathva nirAsa: Gran
linga PurAlOkAchArya krupApAthram
lOkAchArya padhAmbhOja lOkAchArya padhAsaktham
lOkAchArya panchAsath SthOlOkAchAryAya
mAdhavAchArya sathputhram mahA nArAyaNa - atharva upan
MahA Purusha nirNayam GranMahA Veera Vaibhavam SthO
MahAbhAratham ithimahAvIracharitha VyAk
mahIsAravishaya chUrmAlai thaniyE Peri
malayajApariNaya nAtikA GranmallApura varAdhIsam
mAmunigaL srIvachana bhUshaNa vyAkyAnam arummanathAlum vAyAlum Thir
MaNavALamAmunigaL KaNNinuNchiRuthAmbu granMaNavALaravindhai Thir
maNdangudi enbar thirmAndukya - atharva upan
mangai nagar iyaRMangai pAgan
MangaLAsAsanam anusMangalAsAsanam
mANikka mAlai rahamannuyirlkAl ingE upad
maRaippArkkadalaith ThirmaRaipporuLO Thir
mARan parAnkadhi ThirmArkaNdEya PurA
maRRonRum vENdAm thirmAthA pithA Guru
Mathsya PurAmathurakavi hrudhayam raha
mikka iRai ThirmImAmsA pAdhukai vEdh
MinnAr Thadamathilsoozh ThirmoolamE enRakari Thir
MoonRAm ThiruvandhAdhi iyaRMozhiyaik kadakkum iyaR
Mudhal ThiruvandhAdhi iyaRMudhalAyiram aruL
mukkAlamillA nURRmuktha bOgAvaLi Gran
mukthipadhashakthi vAdham GranMukundha mAlai SthO
MuLLich cherumalarOr SiRiMumukshuppadi asht
Mumukshuppadi VyAkmuNdaka - atharva upan
MundhuRRa NenjE Perimuni vAhana bOgam raha
Munnai vinai akala irAmmunnan thiruvAimozhippiLLai upad
munnEpiRandhiRandhu nURRmurukooRumakizh Srir
nAchiyAr Thirumozhi Mudhnakshathira mAlikA gran
nakshathramAlikA VyAknallavandhA Thir
nAlu vArthai GrannALum Periya Thir
nama: achinthya nama: pankaja
nama: sriranga nama: srisailanAthArya sARR
nama: srIsailanAthAya Nambi ThaLimam Song
namO vEdhAntha namOsthu dhEvarAjAya
NamperumAL Thirumanjana KattiyangaL KattnAnkoottil nURR
nAnmugan ThiruvandhAdhi iyaRNanRunthiruvudaiyOm iyaR
nArAyaNa - krishNa yajur upannArAyaNan PadaithAn nAnm
nAthamauni naumi lakshmaNa
Navarathna mAlai ashtNavavidha Sampandham asht
nayantharu pErinbamellAm irAmNeeLa Sooktham Sook
NeeLadhunga Thirnenjathirundhu iyaR
nenjukku iruL kadi PeriNigamanappadi VyAk
nikama parimaLam rahanikshEprakshai vEdh
Niruktham vEdhnithya grantham anus
Nithyam anusNithyam anus
Nithyam anusNithyam anus
nithyArAdhana vithi anusnrusimhAshtakam Gran
nURRettu thiruppathi andhAdhi ashtNyASa Dhasakam SthO
NyAsa Thilakam SthOnyAya bhAshyam prAc
nyAya KandhalI VaisnyAya kusumAnjali prAc
nyAya lIlAvathi nyAynyAya Manjari prAc
nyAya MukthAvali PraknyAya Parisista prAc
nyAya parisuthi vEdhnyAya sithAnjanam vEdh
nyAya sUchi Nibandha prAcnyAya sUthrAs prAc
nyAya thathvam GrannyAya vArthika thAthparya tIkA prAc
nyAya vArthika thAthparya tIkA parisuthi prAcnyAya vArthikam prAc
nyAya vimsathi SthOnyAyakulicha Gran
nyAyamantharam Granoozhithorum oozhi iyaR
OrAzhivayyavan ThirpAdhakangaL Thir
PadhArtha Dharma Sangraham VaispAdhukA sahashram kAvy
pAdhukE yathirAjasya pAdma PurA
Pancha Sthavam SthapAncharAthram Agam
pANdiyan koNdAda ThirParabrahma VivEkam
parAguSa ashtakam SthOparakAla nallAn rahasyam Gran
Paramahamsa - sukla yajur upanparamapadha pangam raha
paramapadha sOpAnam rahaParamArtha SlOka dhvayam SthO
ParamArtha Sthuthi SthOParandhapadi asht
parantha rahasyam GranParathvAthi Panchagam SthO
PaRpamena Thikazh (emperumAnAr Vadivazhaghu) KattpAsurappadi rAmAyaNam Gran
PattOlai (AchArya Hrudhayam) VyAkpauthram srIrAmamisrasya
pazhanadai viLakkam Granperiya jIyar pAdhAdhi kOsandha mAlai gran
Periya Thirumadal iyaRPeriya Thirumozhi iraN
periya thirumudiyadaivu GuruPeriya ThiruvandhAdhi iyaR
pEriyAzhwAr Thirumozhi MudhPeriyAzhwAr Thirumozhi VyAk
PeriyAzhwAr Thirumozhi SvApadhEsam VyakPerumAL Thirumozhi Mudh
pidikkum parasamaya ThirpiRavaadhapERu nURR
pishtapasu nirNayam GranpithAmahasyApi
poigai poodhan nURRPonnulagil vAnavarum Peri
prachArya sapthathi rathna mAlai granpradhAna sadhakam raha
PrakAsa NavIpramEya mAlai Gran
PramEya rathnam GranPramEya sAram raha
PramEya sAram VyAkPramEya sEkaram asht
Prapanna pArijAtha GranPrapanna ParithrANam asht
prapannAmrutham GranPrapathi anus
prapathi yOga kArigai granprApyaprapanchana panchavimsathi: Gran
PrArthanA Panchakam MangPrArthanA Panchangam SthO
prashNa - atharva upanprAtaranu sandhEya slOkamAlA
Pudhuvainakar SrirPurusha nirNayam Gran
pUrva dhinacharyA anuspUrvAchArya thaniyans VyAk
rahashya simAmaNi raharahasya mAthrukai raha
rahasya na havanItham raharahasya padhavi raha
rahasya rakshai VyAkrahasya rathnAvaLi raha
rahasya rathnAvaLi hrudhayam raharahasya sandhEsa vivaraNam raha
rahasya sandhEsam raharahaSya thraya sangraham Gran
rahaSya thraya sAram Granrahasya thraya sAram raha
rahasya thraya suLAkam raharahaSya thraya VivraNam Gran
Rahasya thrayam Granrahasya thrayam Gran
rahasya vyAkyAnam VyAkrahasyathraya dhIpikai VyAk
rahasyathraya vivaraNam Granrahasyathraya VivaraNam VyAk
rAma Charama slOkA VyAkrAma CharamaslOkA
rAmAnuja ashtOthara sadha nAma SthOthram SthOrAmAnuja athimAnusha vaibava sthOthram Gran
rAmAnuja chathuSlOki SthOrAmAnuja dhivya charithai Gran
rAmAnuja munIndhrAya rAmAnuja nURRandhAdhi Supr
rAmAnuja padha rAmAnuja padhAmbhOjayugaLI
rAmAnujArya dhivyAgyA granrAmAnujArya sachchishyam
rAmAnujArya sachchishyam rAmAnujAshtaka VyAk
ramya jAmAthru ramya jAmAthru yOgIndhra
rangEsa vimsathi SthORig vEdh
saccharithra parithrANam GransaccharyAkshakam Gran
sacharithraathra rakshai vEdhsadhadhushaNi vEdh
sadhdharisana sudharisanam Gransakala prAmANa thAthparyam Gran
sakala vEdhAntha Sakthi panchamaya
sAma vEdhsampradhAya chadhrikai gran
sampradhAya parisuthi rahaSamsAra sAmrAjyam asht
SamshEpa rAmAyaNam rAmASamvith sidhi sidh
sankalpa sUryOdhayam Dramsaptha kAdhai VyAk
saptha kAdhai VyAkSaptha PadhArthi Vais
sAra Sangraham ashtsAra Sangraham raha
SaranAgadhi Dheepikai SthOsaraNAgadhi gadhya bAshyam VyAk
saraNAgadhi gadhyam GadhsaraNAgadhi gadhyam VyAk
sArArtha chathushtayam (part of vArthAmAlai) GransArasAram raha
sarva dhEsa dasA sARRSatakOpar andhAdhi
sathaslOki VyAksaumya jAmAthru
Seedharan thirumagaL ThirseerArum mAda Moon
SeethA CharamaslOkA sEmankurukaiyO Indi
sEsvara mImAmsai vEdhshadartha sankshEpam Gran
shaNmatha dharsinI GransharaNa sabdhArththa vichAram Gran
sharaNAgathikku adhikAri visEshaNathva samarththanam GranShatarththasamkshEpam
Shiv PurAshOthra bhAsyam VyAk
ShOthsAyutha SthOthram SthOshruthaprakAchikA vivaraNam Gran
sidhAntha paribhAshai GransidhAntha thUlikai Gran
sidhi thrayam GransidhOpAya mangaLa dhIpikai Gran
sidhOpAya sudharisanam GranSikshA vEdh
SiRiya Thirumadal iyaRskandha PurA
Sollin Thogai irAmSoodik kodutha Thir
SookthAs vEdhSri bAshya upanyAsam Gran
Sri bhagavath gIthai VyAksrI bhakthisArOdhayam Gran
Sri BhAsyakAra Sthuthi SlOkam MangSri DhEvapperumAL SthOthram gran
Sri DhEvarAja MangaLam granSri GuNa ratha gOsam SthO
srI kausikAnvaya sri krishna pAdha
sri pAncharAthra rakshai vEdhSri parAsara
Sri ranganAtha SthOthram SthOSri rangarAja Sthavam Stha
Sri Sooktham SooksrI sthanAbharaNam
Sri Sthavam PancSri Sthuthi SthO
sri sUktha bhAshyam VyAkSri vEnkathEsa idhikAsa mAlA Gran
Sri VishNu SahasranAmam MahASribhAshya VivaraNam Gran
sribhAsya VyAkyAnam VyAkSribhAsyam Gran
srikrishNa mangaLam gransrImadh vAdhula
sriman sriranga sARRsrImAn vEnkatanAthArya:
srimath bhAgavatha VyAkyAnam VyAksrImath krishNa
srImath rAmAnujAngri srImath vAnamahAsaila
srIparAsarabhattArya sishyam SrIrAmamiSra padha
srIrAmAnuja ashtapathi GranSrirAmAyaNam ithi
Sriranga gadhyam GadhsrIrangachandhramasam
SriranganAyakar oosal ashtSriranganAyakiyAr oosal
srIrangarAja sthava VyAksrIrangE mInahasthE
Srisaila Vaibhavam GranSrisailEsa dhayAbhAthram
srIsatAri gurOrdhivya Srisooktha bAshyam VyAk
srIvachana bhUsaNam arumSrivachana bUshaNam asht
Srivachana bUshaNam VyAkSrivachanbUshaNam VyAk
SrivachanbUshaNam pramsrIvAdhUla ramApravALa
srIvaishNava charitham GranSrIvallabha padhAmbhOja
srIvathsa chinna srIvathsa vimsathi Gran
srIvishNuchiththa padha Sriyap padhippadi asht
srutha pradhIpikai VyAksrutha prakAsikai VyAk
sruthyarthasArajanakam SthOthra rathnam SthO
sthOthra rathnam VyAksthOthra rathnam VyAk
subhAla - sukla yajur upansubhAla upanishadh VyAk
subhAla upanishadh Gransudharsana sadhakam gran
SudharSanAshtakam SthOsuka sandhEsam Gran
sUkthi VaissUkthisAdhuthvamAlA Gran
SundharabAghu Sthavam PancsundharajAmAthrumunE
supalOpnishath VyAksUpAshithanIvi kAvy
svEthasvathAra - krishNa yajur upantathva mathrykai raha
thaiththiriya - krishNa yajur upanThamEva mathvA Thir
Thani charamam ashtThani Dhvyam asht
Thani PraNavam ashtthArangaththiruvarangar Srir
Tharka Koumudhi VaisTharka Sangraha DhIpikA Prak
Tharka Sangraham Praktharuchandha pozhil Thir
thath varath nALipradhipAthya sangraham rahathAthpariya chandhrikai VyAk
thAthparya dhIpikai VyAkthAthparya sacchrIkaram Gran
thaththva chindhAmaNi NavIthaththva chindhAmaNi Dhithithi NavI
thaththva chindhAmaNi vyAkyA NavIthathtva nirUpaNam Gran
thathu va sahdhEsam rahathathu vatIkai vEdh
thathuva na vanItham rahathathuva padhavi raha
thathuva thraya suLAkam rahathathuvarath nAvaLi raha
thathva dhIpam Granthathva muktha kalApam vEdh
thathva sAram GranThathva sEkaram asht
Thathva Thrayam ashtthathva vivaraNam Gran
Thathva VivEgam GranthathvasAra -rathnasAriNI Vyak
thathvathrayam VyAkthathvathrayam pram
thathvathrya sangaraham VyAkThatva bUshaNam Gran
thatva thraya vivaraNam GranthatvasudhA Gran
thEnaRAmalar IndithiNpAr pukazhum Thir
ThiruandhAdhikaL VyAkthirucchantha viruttha prathipadham Gran
Thiruchandha Virutham iyaRthirukkavimangai azha
ThirukkuRundhAdakam iraNThirumAlai Mudh
thirumAlai VyAkThirumanthram raha
thirumanthrArtha VyAkthirumudi adaivu raha
thirunAdu vAzhi iyaRThirunaRaiyUrnambi mEgavidu thoodhu
ThirunedundhANdakam iraNThiruppallANdu Mudh
ThiruppallANdu VyAkThiruppaLLiyezhuchi Mudh
ThiruppathikkOvai GranThiruppAvai Mudh
thiruppAvai svApThiruppAvai (6000 padi) VyAk
thiruppAvai 2000 padi VyakthiruppAvai 4000 padi VyAk
thiruppAvai svApadhEsam VyAkThiruvAimozhi aruL
Thiruvaimozhi arumThiruvAimozhi (24000 padi) VyAkyAnam VyAk
ThiruvAimozhi (6000) padi VyAkThiruvAimozhi (9000) padi VyAk
thiruvAimozhi 12000 padi vyAkyAnam (word-by-word meaning) VyAkthiruvAimozhi 125000 padi VyAk
ThiruvAimozhi nURRandhAdhi granThiruvAimozhi nURRandhAdhi VyAk
ThiruvAimozhi VyAkyANam based on NampiLLaiEadu VyAkthiruvandhAdhis VyAk
thiruvandhAdhis VyAkThiruvarangak kalambakam asht
Thiruvarangathu andhAdhi ashtThiruvarangathu mAlai asht
ThiruvAsiriyam iyaRThiruvazhudhi nAdennum Thir
ThiruvEnkata mAlai ashtThiruvEnkathu andhAdhi asht
ThiruvezhukkURRiRikkai iyaRThiruvirutham iyaR
thiruvirutham SvApthiruvirutham VyAk
thrimsathprashNOttharam GranthulAhirbuDhnya
thuLava thuLavavena thyAgasabdhArththa tippaNi Gran
udaiyavar thirumanjana kattiyam Kattulagum mazhisaiyum Thir
upadhEsa rathina mAlai granupadhEsa rathina mAlai VyAk
upakAra sangraham rahaupanishadh vEdh
upanishath bhAsyam VyAkuthra dhinacharyA anus
utthararAmachairtha VyAkvachassuthAmImAmsA Gran
vachassuthApUrvapakshOththAram GranvAdhithraya kaNdanam vEdh
VaikAnasam AgamVaikuNda gadhyam Gadh
VaikuNta Sthavam PancvairAgya panchagam SthO
VaisEshika suthrAs VaisVaiyam Pugazh Thir
vAmana PurAvAn thikazhum sOlai Thir
vandhEham varadhAryam vAnittakkIrthi Thir
varadhaguru charaNam VaradharAja PanchAsath SthO
VaradharAja Sthavam PancVarAha PurA
varAha CharamaslOkA varaNapanchavimsathi: Gran
varavaramuni ashtakam granvaravaramuni sadhakam gran
varavaramuni sadhakam granvaravaramuni suprabAtham and sthOthram gran
vArthA mAlai GranvAyu PurA
vAzhi ParakAlan PerivAzhi Thirukkurukoor iyaR
vAzhi thiruvAimozhippiLLai sARRvAzhiyarO thenkurukai iyaR
vEdhandhokuththu ThirvEdhAntha dhEsika
vEdhAntha sAram GranvEdhAntha vEdhya
vEdhArtha Sangraham GranvEdhAs
vEdhavalli sathakam GranvERonRum nAnaRiyEn KaNN
vijaya dhvajam granvijNana sthuthi Gran
VilakshaNa mOksha adhikAri nirNyam Granviprathipaththi nirasanam Gran
virOdhi parihAram GranvirOtha parihAram raha
VishNu PurAVishNu Chithiyam (VishNu PurANa VyAkyAnam) Vyak
VishNu sEshi VishNu sEshi slOkam of periyavAchAn piLLai VyAk
VishvaksEna Samhithai vruthi sthavam gran
VyAkaraNam vEdhvyOmavathI Vais
yAdhavaapudhayam kAvyyajgnOpavItha pradhishtA vidhi anus
Yajur vEdhYamakarathnaakaram Gran
yAmunAchArya sachchishyam yath padhAm
Yathidharma samuchayam GranyathIndhra krutha
yathirAja MangaLAm SthOyathirAja sapthathi SthO
yathirAja Vaibhavam SthOYathirAja Vijaya bhANam Gran
YathirAja Vijaya SlOkam MangyathirAja Vimsathi gran
yathirAja Vimsathi VyAkyathirAja Vimsathi VyAk
YathOkthakAri SthOthram SthOyAthruchikkapadi asht
yEindha perum ThiryERRamaNavALa nURR
yO nithamachchutha GuruyOga rahasyam Gran
Total PramANam : 744

varAha CharamaslOkA  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 SlOkA
Language : Sanskrit
Work On : VarAha,
Work By : VarAha


Aidhikams :-Running rAvana from war,


SriranganAyakiyAr oosal [kOnEriyappan iyengAr]


Aidhikams :-Running rAvana from war,

rAma CharamaslOkA  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 SlOkA
Language : Sanskrit
Work On : SrirAma,
Work By : SrirAma


Aidhikams :-Parathva NirNayam,


rAma Charama slOkA - VyAkyAnam [PeriyavAchAn PiLLai]


Aidhikams :-Parathva NirNayam,

CharamaslOkA  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 SlOkA
Type : rahasyam
Language : Sanskrit
Work On : SriKrishNa,
Work By : SriKrishNaSrisailEsa dhayAbhAthram  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : MaNavALa MaamunigaL,
Work By : Periya PerumAL


Aidhikams :-Running rAvana from war,
: I glorify azhagiya maNavALa mAmunigaL who is the target of thirumalai AzhwAr's mercy, who is an ocean of auspicious qualities such as knowledge, devotion, etc. and who is greatly attached to yathIndhra (srI rAmAnuja).

Aidhikams :-Running rAvana from war,

SeethA CharamaslOkA  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 SlOkA
Language : Sanskrit
Work On : chit,
Work By : NaranVishvaksEna Samhithai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : SlOkAs
Language : Sanskrit

Work By : sEnai MudhaliyArMudhal ThiruvandhAdhi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 100 pAsurams
Type : iyaRpA
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL,
Work By : PoigaiyAzhwAr

Kaidhai sEr - Thaniyan


iraNdAm ThiruvandhAdhi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 100 pAsurams
Type : iyaRpA
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL,
Work By : BhoodhathAzhwAr

en PiRavi thIra - Thaniyan


MoonRAm ThiruvandhAdhi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 100 pAsurams
Type : iyaRpA
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL,
Work By : PeyAzhwAr

seerArum mAda - Thaniyan


nAnmugan ThiruvandhAdhi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 96 pAsurams
Type : iyaRpA
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL,
Work By : thirumazhisai AzhwAr


Aidhikams :-Running rAvana from war,
nArAyaNan PadaithAn - Thaniyan
Aidhikams :-Running rAvana from war,

ThiruvAsiriyam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 7 pAsurams
Type : iyaRpA
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL,
Work By : NammAzhwAr

kAsiniyOr thAm - Thaniyan


Periya ThiruvandhAdhi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 87 pAsurams
Type : iyaRpA
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL,
Work By : NammAzhwAr

MundhuRRa NenjE - Thaniyan


PerumAL Thirumozhi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 105 pAsurams
Type : MudhalAyiram
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL,
Work By : KulasEkara AzhwAr

Aramkedapparan anbar - Thaniyan
innamudham oottukEn - Thaniyan


pEriyAzhwAr Thirumozhi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 432 pAsurams
Type : MudhalAyiram
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL,
Work By : PeriyAzhwar


Aidhikams :-Parathva NirNayam,


PeriyAzhwAr Thirumozhi - VyAkyAnam [MaNavALa MaamunigaL]
PeriyAzhwAr Thirumozhi SvApadhEsam - VyakyANam [ThiruvAimozhipPiLLai]


Aidhikams :-Parathva NirNayam,

nAchiyAr Thirumozhi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 143 pAsurams
Type : MudhalAyiram
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL,
Work By : ANdAL

allinAL thAmarai mEl - Thaniyan
kOla churi - thaniyan


ThirumAlai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 45 pAsurams
Type : MudhalAyiram
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL, Thiruvarangam,
Work By : ThoNdaradippodi AzhwAr

maRRonRum vENdAm - thaniyan


thirumAlai - VyAkyAnam [Ai JananAchAriar]

ThiruvezhukkURRiRikkai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 pAsuram
Type : iyaRpA
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL, Thirukkudanthai,
Work By : ThirumangaiyAzhwArSiRiya Thirumadal  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 pAsuram
Type : iyaRpA
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL, ThirunaRaiyUr,
Work By : ThirumangaiyAzhwAr

MuLLich cherumalarOr - Thaniyan


Periya Thirumadal  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 pAsuram
Type : iyaRpA
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL, ThirunaRaiyUr,
Work By : ThirumangaiyAzhwAr

Ponnulagil vAnavarum - Thaniyan


ThirukkuRundhAdakam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 20 pAsurams
Type : iraNdAmAyiram
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL,
Work By : ThirumangaiyAzhwArThirunedundhANdakam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 30 pAsurams
Type : iraNdAmAyiram
Language : Tamizh
Work On : Periya PerumAL,
Work By : ThirumangaiyAzhwArgurumukam anadhIthya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruppallANdu
Language : Sanskrit
Work On : PeriyAzhwar, ThiruppallANdu,
Work By : SrimanNathamunigaL

: I worship periyAzhwAr who proclaimed the essence of vEdham (without learning it from an AchArya methodically - he was directly blessed by bhagavAn with divine blemsishless knowledge) to win over pouch containing gold at the pAndiya king's assembly and who is the direct father-in-law of srI ranganAthan (due to him being the father of ANdAL nAchiyAr) and who is the leader of brAhmaNas.avidhitha vishayA  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : KaNNinuNchiRuthAmbu
Language : Sanskrit
Work On : MadhurakavikaL, KaNNinuNchiRuthAmbu,
Work By : SrimanNathamunigaL

: Let madhurakavi AzhwAr be firmy established in my heart. He did not know any one other nammAzhwAr, considered singing nammAzhwAr's pAsurams as the only enjoyable activity and naturally considered nammAzhwAr as his only master.vERonRum nAnaRiyEn  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : KaNNinuNchiRuthAmbu
Language : Tamizh
Work On : MadhurakavikaL, KaNNinuNchiRuthAmbu,
Work By : SrimanNathamunigaLMinnAr Thadamathilsoozh  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruppallANdu
Language : Tamizh
Work On : PeriyAzhwar, ThiruppallANdu,
Work By : pANdiya BhattarpANdiyan koNdAda  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruppallANdu
Language : Tamizh
Work On : PeriyAzhwar, ThiruppallANdu,
Work By : pANdiya Bhattaranna vayaRpudhuvai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruppAvai
Language : Tamizh
Work On : ANdAL, ThiruppAvai,
Work By : uyyakkoNdArSoodik kodutha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruppAvai
Language : Tamizh
Work On : ANdAL, ThiruppAvai,
Work By : uyyakkoNdArAramkedapparan anbar  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : PerumAL Thirumozhi
Language : Tamizh
Work On : KulasEkara AzhwAr, PerumAL Thirumozhi,
Work By : MaNakkAl Nambisidhi thrayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : chit, achit, Easvaran,
Work By : ALavandhAr

Athma sidhi
Samvith sidhi
Easwara Sidhi


Athma sidhi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : sidhi thrayam
Language : Sanskrit
Work On : chit,
Work By : ALavandhArSamvith sidhi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : sidhi thrayam
Language : Sanskrit
Work On : achit,
Work By : ALavandhArEaswara Sidhi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : sidhi thrayam
Language : Sanskrit
Work On : Easvaran,
Work By : ALavandhArGeethArtha Sangraham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : Periya PerumAL,
Work By : ALavandhArAgama PrAmANyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : vAmana,
Work By : ALavandhArMahA Purusha nirNayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : Easvaran,
Work By : ALavandhAr


Aidhikams :-Saving VisvAmithra yAgam, Running rAvana from war,
Aidhikams :-Saving VisvAmithra yAgam, Running rAvana from war,

SthOthra rathnam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 65 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : Easvaran,
Work By : ALavandhArsthOthra rathnam - VyAkyAnam [Koora nArAyaNa Jeeyar]
sthOthra rathnam - VyAkyAnam [PeriyavAchAn PiLLai]

mAthA pithA  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : Guru Paramparai
Language : Sanskrit
Work On : NammAzhwAr,
Work By : ALavandhAr

: I bow my head down at the lotus feet of nammAzhwAr who is our (srIvaishNavas/prapannas) leader and the head of our clan, who is decoared with maghizham flowers and whose lotus feet are filled with srIvaishNava srI (divine wealth). For my descendants, he is everything mother, father, consort, children, great wealth and everything else.ThiruppathikkOvai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Nambi ThaLimam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 13 pAsurams
Type : Song
Language : Tamizh
dhEvarAja ashtakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : athiyUr,
Work By : Thirukkachi NambigaLdhEvapperumALin Aru vArthai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : athiyUr,
Work By : Thirukkachi NambigaLPramEya rathnam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : Easvaran,
Work By : yAmunAchAryarThatva bUshaNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : chit, achit, Easvaran,rahaSya thraya sAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : Thirumanthram, Dhvayam, CharamaslOkA,kAttavE kaNda  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : amalanAdhipirAn
Language : Tamizh
Work On : ThiruppANAzhwAr, amalanAdhipirAn,
Work By : Periya Thirumalai NambiKalayAmi kalidhvamsam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : Periya Thirumozhi
Language : Sanskrit
Work On : ThirumangaiyAzhwAr, Periya Thirumozhi,
Work By : ThirukkOttiyoor Nambi

: I constantly bow down at the lotus feet of kurugai kAvalappan who is greatly attached to the lotus feet of nAthamunigaL, who has the great wealth of gyAna yOgam and bhakthi yOgam and who is the best amongst yOgis.Yathidharma samuchayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : gOvindha jIyarvEdhAntha sAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : emperumAnArvEdhArtha Sangraham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : emperumAnArthAthparya dhIpikai - VyAkyAnam [srutha prakAsikA Bhattar]

GeethA bhAsyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : Bhagavath gIthA,
Work By : emperumAnArSriranga gadhyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Gadhya thrayam
Language : Sanskrit

Work By : emperumAnArVaikuNda gadhyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Gadhya thrayam
Language : Sanskrit

Work By : emperumAnArNithyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : anushtAnam
Language : Sanskrit

Work By : emperumAnArinnamudham oottukEn  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : PerumAL Thirumozhi
Language : Tamizh
Work On : KulasEkara AzhwAr, PerumAL Thirumozhi,
Work By : emperumAnAr


Aidhikams :-Running rAvana from war,
Aidhikams :-Running rAvana from war,

vAzhi ParakAlan  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : Periya Thirumozhi
Language : Tamizh
Work On : ThirumangaiyAzhwAr, Periya Thirumozhi, ThiruvezhukkURRiRikkai,
Work By : emperumAnAr


Aidhikams :-Running rAvana from war,
Aidhikams :-Running rAvana from war,

parAguSa ashtakam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 9 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : NammAzhwAr,anaitha vElum (ThirumangaiyAzhwAr Vadivazhagu)  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 6 pAsurams
Type : Kattiyam
Language : Tamizh
Work On : ThirumangaiyAzhwAr,
Work By : MaNavALa MaamunigaLPrArthanA Panchangam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 5 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Mukundha mAlai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 40 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : SriKrishNa,
Work By : KulasEkara AzhwArSollin Thogai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : irAmAnusa nURRandhAdhi
Language : Tamizh
Work On : emperumAnAr,
Work By : vEdhap pirAn BhattarMunnai vinai akala  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : irAmAnusa nURRandhAdhi
Language : Tamizh
Work On : emperumAnAr,
Work By : vEdhap pirAn Bhattarnayantharu pErinbamellAm  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : irAmAnusa nURRandhAdhi
Language : Tamizh
Work On : emperumAnAr,
Work By : vEdhap pirAn BhattarSri Sthavam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 11 SlOkAs
Type : Pancha Sthavam
Language : Sanskrit
Work On : ThAyAr,
Work By : KoorathAzhwAnVaikuNta Sthavam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 101 SlOkAs
Type : Pancha Sthavam
Language : Sanskrit
Work On : Paramapadham,
Work By : KoorathAzhwAnSundharabAghu Sthavam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 132 SlOkAs
Type : Pancha Sthavam
Language : Sanskrit
Work On : thirumAlirunchOlai,
Work By : KoorathAzhwAnathimAnusha Sthavam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 65 SlOkAs
Type : Pancha Sthavam
Language : Sanskrit
Work On : Mathsya, Koorma, VarAha, Narasimha, vAmana, Trivikrama, ParasurAma, SrirAma, BalarAma, SriKrishNa, Kalki,
Work By : KoorathAzhwAnVaradharAja Sthavam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 101 SlOkAs
Type : Pancha Sthavam
Language : Sanskrit
Work On : athiyUr,
Work By : KoorathAzhwAnlakshmi nAtha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : Guru Paramparai
Language : Sanskrit

Work By : KoorathAzhwAn

: I worship our guru paramparai which starts with srIman nArAyaNan (who is the husband of srI mahAlakshmi), has nAthamunigaL and yAmunAchAryar in the middle and ends with my own AchArya. For AzhwAn, asmadhAchArya means emperumAnAr (srI rAmAnujar) who was his own AchArya and for all of us its own samAsrayaNa AchAryan (the one who performs pancha samskAram to us).yO nithamachchutha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : Guru Paramparai
Language : Sanskrit
Work On : emperumAnAr,
Work By : KoorathAzhwAn

: I take shelter at the lotus feet of srI rAmAnuja who out of great attachment for the lotus/golden feet of achyutha (srIman nArAyaNa) considers everything else as a blade of grass (not worthy), who is my AchArya, who is perfect in divine qualities such as knowledge, devotion, etc., and who is an ocean of mercy.nenjukku iruL kadi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : Periya Thirumozhi
Language : Tamizh
Work On : emperumAnAr, Periya Thirumozhi,
Work By : KoorathAzhwAnDhAtI Panchakam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 5 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : emperumAnAr,
Work By : -
Remarks : Also told that done by couple of AchAryAs.Rahasya thrayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : Thirumanthram, Dhvayam, CharamaslOkA,
Work By : Naduvil thiruveedhipPiLLai bhattarrAmAnuja chathuSlOki  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 4 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : emperumAnAr,
Work By : ananthAzhwAnSri vEnkathEsa idhikAsa mAlA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : thiruvEnkatam,
Work By : ananthAzhwAngOdhA chadhuSlOkI  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 4 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : ANdAL,
Work By : ananthAzhwAnThiruvAimozhi (6000) padi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : ThiruvAimozhi,
Work By : Thirukkurugai PirAn PiLLAn


en PiRavi thIra  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : iraNdAm ThiruvandhAdhi
Language : Tamizh
Work On : BhoodhathAzhwAr, iraNdAm ThiruvandhAdhi,
Work By : Thirukkurugai PirAn PiLLAnseerArum mAda  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : MoonRAm ThiruvandhAdhi
Language : Tamizh
Work On : PeyAzhwAr, MoonRAm ThiruvandhAdhi,
Work By : Kurugai kAvalappanSribhAshya VivaraNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : SribhAsyam,
Work By : sOmAsiyANdAnGuru GuNavaLi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham

Work By : sOmAsiyANdAnrAmAnuja ashtOthara sadha nAma SthOthram  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 108 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : emperumAnAr,
Work By : Vaduga NambiyathirAja Vaibhavam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : emperumAnAr,
Work By : Vaduga NambiyathirAja MangaLAm  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : emperumAnAr,
Work By : Vaduga NambiKaruvitutha Kuzhineetha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : Thiruvirutham
Language : Tamizh
Work On : NammAzhwAr, Thiruvirutham,
Work By : KidAmbiyAchAnGnyAna sAram  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 30 SlOkAs
Type : rahasyam
Language : Tamizh

Work By : aruLALapperumAL emperumAnArjnAna sAram - VyAkyAnam [MaNavALa MaamunigaL]

PramEya sAram  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 10 SlOkAs
Type : rahasyam
Language : Tamizh

Work By : aruLALapperumAL emperumAnArPramEya sAram - VyAkyAnam [MaNavALa MaamunigaL]

PaRpamena Thikazh (emperumAnAr Vadivazhaghu)  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 pAsuram
Type : Kattiyan
Language : Tamizh
Work On : emperumAnAr,
Work By : embArengaL gadhiyE  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : Periya Thirumozhi
Language : Tamizh
Work On : emperumAnAr, Periya Thirumozhi,
Work By : embArSri rangarAja Sthavam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : SlOkAs
Type : Sthavam
Language : Sanskrit
Work On : Thiruvarangam,
Work By : ParAsara BhattarsrIrangarAja sthava - VyAkyAnam [Thirumazhisai aNNavappangAr]

Sri ranganAtha SthOthram  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 8 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : Thiruvarangam,
Work By : ParAsara BhattarSri GuNa ratha gOsam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 61 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : Thiruvarangam,
Work By : ParAsara Bhattarashta SlOkI  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 8 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : Thirumanthram,
Work By : ParAsara Bhattarashta slOkI - VyAkyAnam [PradhivAdhi Bayangaram aNNan]

Bhagavath GuNa DharpaNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : Sanskrit
Work On : Sri VishNu SahasranAmam,
Work By : ParAsara Bhattar


vAn thikazhum sOlai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruvAimozhi
Language : Tamizh
Work On : NammAzhwAr, ThiruvAimozhi,
Work By : ParAsara BhattarNeeLadhunga  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruppAvai
Language : Sanskrit
Work On : ANdAL, ThiruppAvai,
Work By : ParAsara Bhattar

: I offer my obeisances to gOdhA dhEvi again and again. She is the one who woke up krishNa who was resting on the breasts of nILA dhEvi, the one who announced her pArathanthriyam (which is the ultimate principle highlighted in vEdham) to bhagavAn himself and the one who fully enjoyed emperumAn who wore the garlands that were once worn by her.NamperumAL Thirumanjana KattiyangaL  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : SlOkAs
Type : Kattiyam
Language : MaNipravALam
Work On : Thiruvarangam,
Work By : ParAsara BhattarKaisika PurANam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Thiruvarangam,
Work By : ParAsara Bhattar


bUtham SaraSya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : VyAkyAnam
Language : Sanskrit

Work By : ParAsara Bhattar


nArAyaNan PadaithAn  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : nAnmugan ThiruvandhAdhi
Language : Tamizh
Work On : thirumazhisai AzhwAr, nAnmugan ThiruvandhAdhi,
Work By : SrirAmapPiLLai BhattarMuLLich cherumalarOr  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : SiRiya Thirumadal
Language : Tamizh
Work On : ThirumangaiyAzhwAr, SiRiya Thirumadal,
Work By : piLLai thirunarayUraraiyarPonnulagil vAnavarum  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : Periya Thirumadal
Language : Tamizh
Work On : ThirumangaiyAzhwAr, Periya Thirumadal,
Work By : piLLai thirunarayUraraiyarallinAL thAmarai mEl  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : nAchiyAr Thirumozhi
Language : Tamizh
Work On : ANdAL, nAchiyAr Thirumozhi,
Work By : ThirukkaNNamangaiyANdAnThiruvAimozhi (9000) padi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : ThiruvAimozhi,
Work By : Nanjeeyar


KaNNinuNchiRuthAmbu  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : Tamizh
Work On : KaNNinuNchiRuthAmbu,
Work By : Nanjeeyar


ThiruandhAdhikaL  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : Tamizh
Work On : Mudhal ThiruvandhAdhi, iraNdAm ThiruvandhAdhi, MoonRAm ThiruvandhAdhi, nAnmugan ThiruvandhAdhi,
Work By : Nanjeeyar


ThiruppallANdu  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : Tamizh
Work On : ThiruppallANdu,
Work By : Nanjeeyar


saraNAgadhi gadhyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : saraNAgadhi gadhyam,
Work By : Nanjeeyar


Charama Guru NirNayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : NanjeeyarrahaSya thraya VivraNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : Thirumanthram, Dhvayam, CharamaslOkA,
Work By : NanjeeyarEadu (36000 padi)  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : ThiruvAimozhi,
Work By : NampiLLai


KshamAshOdasi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 18 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : SrirAmapPiLLai BhattarThiruvAimozhi VyAkyANam based on NampiLLaiEadu  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : Tamizh
Work On : ThiruvAimozhi,
Work By : Vadakku ThiruveedhipPiLLai


asthAkshara Dheepikai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : Thirumanthram,
Work By : Vadakku ThiruveedhipPiLLai
Remarks : As per PBA Swami Srivaishnava Mahanidhi book.ParamArtha SlOka dhvayam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 2 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : NadAthUrammALGajEndra mOksham  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 2 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : GajEndrAzhwAn,
Work By : NadAthUrammALParathvAthi Panchagam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 5 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : aNNanappA,
Work By : NadAthUrammAL4000 DhivyaPrabhandha VyAkyAnam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : Tamizh

Work By : PeriyavAchAn PiLLai


ThiruvAimozhi (24000 padi) VyAkyAnam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : ThiruvAimozhi,
Work By : PeriyavAchAn PiLLai


rAma Charama slOkA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : rAma CharamaslOkA,
Work By : PeriyavAchAn PiLLai


abhaya PradhAna sAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Easvaran,
Work By : PeriyavAchAn PiLLai


pAsurappadi rAmAyaNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Tamizh
Work On : Rig,
Work By : PeriyavAchAn PiLLai


Aidhikams :-Running rAvana from war,
Aidhikams :-Running rAvana from war,

rahaSya thraya sangraham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Work On : Thirumanthram, Dhvayam, CharamaslOkA,
Work By : PeriyavAchAn PiLLaibhagavath gIthai veNbA - thamizh pAsurams for each slOkam in Sri bhagavath gIthai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : SlOkAs
Type : Grantham
Language : Tamizh
Work On : Bhagavath gIthA,
Work By : PeriyavAchAn PiLLaiSri bhagavath gIthai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : Sanskrit
Work On : Bhagavath gIthA,
Work By : PeriyavAchAn PiLLai


Mumukshuppadi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 278 SoothrAs
Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh
Work On : Thirumanthram, Dhvayam, CharamaslOkA,
Work By : PiLLailokAchAryarMumukshuppadi - VyAkyAnam [MaNavALa MaamunigaL]

Thathva Thrayam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 3 PrakaraNangaL
Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh
Work On : chit, achit, Easvaran,
Work By : PiLLailokAchAryarthathvathrayam - VyAkyAnam [MaNavALa MaamunigaL]
thathvathrayam - pramANa thirattu [MaNavALa MaamunigaL]

artha Panchangam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh

Work By : PiLLailokAchAryararchirAthi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 4 PrakaraNangaL
Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh

Work By : PiLLailokAchAryarPramEya sEkaram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh

Work By : PiLLailokAchAryarPrapanna ParithrANam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh

Work By : PiLLailokAchAryarNavarathna mAlai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh

Work By : PiLLailokAchAryarNavavidha Sampandham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh

Work By : PiLLailokAchAryaryAthruchikkapadi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 3 PrakaraNangaL
Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh
Work On : Periya PiraattiyAr, emperumAnAr, iLaiyARRu kudi Nambi,
Work By : PiLLailokAchAryarParandhapadi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 4 PrakaraNangaL
Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh
Work On : Periya PiraattiyAr, emperumAnAr, iLaiyARRu kudi Nambi,
Work By : PiLLailokAchAryarSriyap padhippadi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 3 PrakaraNangaL
Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh
Work On : Periya PiraattiyAr, emperumAnAr, iLaiyARRu kudi Nambi,
Work By : PiLLailokAchAryarThathva sEkaram  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 5 PrakaraNangaL
Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh
Work On : Kaidhai sEr, kAsiniyOr thAm, MundhuRRa NenjE,
Work By : PiLLailokAchAryarThani Dhvyam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 3 PrakaraNangaL
Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh
Work On : emperumAnAr,
Work By : PiLLailokAchAryarThani charamam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 2 PrakaraNangaL
Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh
Work On : iLaiyARRu kudi Nambi,
Work By : PiLLailokAchAryarThani PraNavam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh
Work On : Periya PiraattiyAr,
Work By : PiLLailokAchAryarsAra Sangraham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh

Work By : PiLLailokAchAryarSamsAra sAmrAjyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : ashtAdhasa rahaSyam
Language : Tamizh

Work By : PiLLailokAchAryarThathva VivEgam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Tamizh
Work On : Kaidhai sEr, kAsiniyOr thAm, MundhuRRa NenjE,
Work By : PiLLailokAchAryarnAlu vArthai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Tamizh

Work By : PiLLailokAchAryararuLicheyal rahaSyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Tamizh

Work By : azhagiya MaNavALa PerumAL nAyanArThiruppAvai (6000 padi)  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : ThiruppAvai,
Work By : azhagiya MaNavALa PerumAL nAyanAr


amalanAdhipirAn  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : amalanAdhipirAn,
Work By : azhagiya MaNavALa PerumAL nAyanAr


KaNNinuNchiRuthAmbu  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : KaNNinuNchiRuthAmbu,
Work By : azhagiya MaNavALa PerumAL nAyanAr


Hayagreeva SthOthram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : Hayagreevar,
Work By : VedhAnthAchAriarDhasAvathAra SthOthram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : Mathsya, Koorma, VarAha, Narasimha, vAmana, Trivikrama, ParasurAma, SrirAma, BalarAma, SriKrishNa, Kalki,
Work By : VedhAnthAchAriarBhagavath dhyAna SowbAnam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriargOpAla Vimsathi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : MannArgudi,
Work By : VedhAnthAchAriarSri Sthuthi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : Periya PiraattiyAr,
Work By : VedhAnthAchAriarBhU Sthuthi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriargOdhA Sthuthi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : ANdAL,
Work By : VedhAnthAchAriarNyASa Dhasakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarDhayA Sadhakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarabheedhi Sthavam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarDhEvanAyaka PanchAsath  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : ThiruvahIndhrapuram,
Work By : VedhAnthAchAriarVaradharAja PanchAsath  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : athiyUr,
Work By : VedhAnthAchAriarYathOkthakAri SthOthram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : VehkA,
Work By : VedhAnthAchAriarashta BhujAshtakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : ashtabhuyakaram,
Work By : VedhAnthAchAriarkAmAsikashtakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarParamArtha Sthuthi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarSaranAgadhi Dheepikai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarachutha Sadhakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriardhEhaleesa Sthuthi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : ThiruvahIndhrapuram,
Work By : VedhAnthAchAriarNyAsa Thilakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarMahA Veera Vaibhavam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarSudharSanAshtakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarShOthsAyutha SthOthram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarGaruda Thandakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : Garudan,
Work By : VedhAnthAchAriarGaruda PanchAsath  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : Garudan,
Work By : VedhAnthAchAriaryathirAja sapthathi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : emperumAnAr,
Work By : VedhAnthAchAriarvairAgya panchagam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarnyAya vimsathi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SthOthram
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarlOkAchArya panchAsath  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 54 SlOkAs
Type : SthOthram
Language : Sanskrit
Work On : PiLLailokAchAryar,
Work By : VedhAnthAchAriarmImAmsA pAdhukai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAntham
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarsEsvara mImAmsai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAntham
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarsadhadhushaNi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAntham
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarathikaraNa sArAvaLi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAntham
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarthathu vatIkai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAntham
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarnyAya parisuthi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAntham
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarnyAya sithAnjanam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAntham
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarthathva muktha kalApam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAntham
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarnikshEprakshai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAntham
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarsacharithraathra rakshai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAntham
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarsri pAncharAthra rakshai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAntham
Language : Sanskrit
Work On : pAncharAthram,
Work By : VedhAnthAchAriarvAdhithraya kaNdanam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAntham
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriardhramitOpanishath thAthparyarnAvaLi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAntham
Language : Sanskrit
Work On : ThiruvAimozhi,
Work By : VedhAnthAchAriardhramitOpanishath sAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAntham
Language : Sanskrit
Work On : ThiruvAimozhi,
Work By : VedhAnthAchAriarsUpAshithanIvi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : kAvyam
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriaryAdhavaapudhayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : kAvyam
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarpAdhukA sahashram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : kAvyam
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarhamsa sahdhEsam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : kAvyam
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarbhagavathArAdhana vidhi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : anushtAnam
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriaryajgnOpavItha pradhishtA vidhi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : anushtAnam
Language : Sanskrit

Work By : VedhAnthAchAriarchathuslOkI bhAsyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : piLLai thirukkulamudaiyAr,
Work By : VedhAnthAchAriar


shOthra bhAsyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriar


rahasya rakshai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriar


gIthArtha sangraharakshai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Bhagavath gIthA,
Work By : VedhAnthAchAriar


thAthpariya chandhrikai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriar


EsAvAsyOpanishath bhAsyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriar


ahikaraNa dharppaNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriar


sampradhAya parisuthi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriarrahasya sandhEsam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : Thirumanthram, Dhvayam, CharamaslOkA,
Work By : VedhAnthAchAriarrahasya sandhEsa vivaraNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : Thirumanthram, Dhvayam, CharamaslOkA,
Work By : VedhAnthAchAriarrahasya padhavi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : Thirumanthram, Dhvayam, CharamaslOkA,
Work By : VedhAnthAchAriarthathuva padhavi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : chit, achit, Easvaran,
Work By : VedhAnthAchAriarthathuva na vanItham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : chit, achit, Easvaran,
Work By : VedhAnthAchAriarrahasya na havanItham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : Thirumanthram, Dhvayam, CharamaslOkA,
Work By : VedhAnthAchAriartathva mathrykai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : chit, achit, Easvaran,
Work By : VedhAnthAchAriarrahasya mAthrukai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : Thirumanthram, Dhvayam,
Work By : VedhAnthAchAriarthathuvarath nAvaLi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : chit, achit, Easvaran,
Work By : VedhAnthAchAriarthathu va sahdhEsam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : chit, achit, Easvaran,
Work By : VedhAnthAchAriarthath varath nALipradhipAthya sangraham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : chit, achit, Easvaran,
Work By : VedhAnthAchAriarrahasya rathnAvaLi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : Thirumanthram, Dhvayam, CharamaslOkA,
Work By : VedhAnthAchAriarrahasya rathnAvaLi hrudhayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : Thirumanthram, Dhvayam, CharamaslOkA,
Work By : VedhAnthAchAriarthathuva thraya suLAkam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : chit, achit, Easvaran,
Work By : VedhAnthAchAriarrahasya thraya suLAkam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : Thirumanthram, Dhvayam, CharamaslOkA,
Work By : VedhAnthAchAriarabhaya pradhAna sAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriarrahashya simAmaNi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriaranjali vaibhavam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriarpradhAna sadhakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriarupakAra sangraham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriarsAra Sangraham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriarmuni vAhana bOgam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : amalanAdhipirAn,
Work By : VedhAnthAchAriarmathurakavi hrudhayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : MadhurakavikaL,
Work By : VedhAnthAchAriarparamapadha sOpAnam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : Paramapadham,
Work By : VedhAnthAchAriarparamapadha pangam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : Paramapadham,
Work By : VedhAnthAchAriarhasthigiri mAhAthmyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : athiyUr,
Work By : VedhAnthAchAriarrahasya thraya sAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam
Work On : Thirumanthram, Dhvayam, CharamaslOkA,
Work By : VedhAnthAchAriarsArasAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriarvirOtha parihAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriarnikama parimaLam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriarthirumudi adaivu  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriarsankalpa sUryOdhayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Drama
Language : MaNipravALam

Work By : VedhAnthAchAriarSrivachanbUshaNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Srivachana bUshaNam,
Work By : MaNavALa MaamunigaL


Mumukshuppadi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Mumukshuppadi,
Work By : MaNavALa MaamunigaL


thathvathrayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Thathva Thrayam,
Work By : MaNavALa MaamunigaL


AchArya Hrudhayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : AchArya Hrudhayam,
Work By : MaNavALa MaamunigaL


jnAna sAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : GnyAna sAram,
Work By : MaNavALa MaamunigaL


PramEya sAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : PramEya sAram,
Work By : MaNavALa MaamunigaL


PeriyAzhwAr Thirumozhi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : tamizh
Work On : pEriyAzhwAr Thirumozhi,
Work By : MaNavALa MaamunigaL


irAmAnusa nURRandhAdhi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : tamizh
Work On : irAmAnusa nURRandhathi,
Work By : MaNavALa MaamunigaL


Sri DhEvarAja MangaLam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : Sanskrit
Work On : athiyUr,
Work By : MaNavALa MaamunigaLSri DhEvapperumAL SthOthram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : Sanskrit
Work On : athiyUr,
Work By : MaNavALa MaamunigaLupadhEsa rathina mAlai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 73 pAsurams
Type : grantham
Language : tamizh

Work By : MaNavALa MaamunigaLThiruvAimozhi nURRandhAdhi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 100 pAsurams
Type : grantham
Language : tamizh
Work On : ThiruvAimozhi,
Work By : MaNavALa MaamunigaLiyalsARRu  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 8 pAsurams
Type : grouping
Language : tamizh

Work By : MaNavALa MaamunigaLJeeyarpadi ThiruvArAdhanam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : anushtAnam
Language : tamizh

Work By : MaNavALa MaamunigaLArthi prabhadham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : tamizh
Work On : emperumAnAr,
Work By : MaNavALa MaamunigaLArthi prabhadham - VyAkyAnam [PiLLailOkam Jeeyar]

Eadu 36000  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : pramANa thirattu
Language : tamizh
Work On : ThiruvAimozhi,
Work By : MaNavALa MaamunigaLSrivachanbUshaNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : pramANa thirattu
Language : tamizh
Work On : Srivachana bUshaNam,
Work By : MaNavALa MaamunigaLthathvathrayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : pramANa thirattu
Language : tamizh
Work On : Thathva Thrayam,
Work By : MaNavALa MaamunigaLandhimOpAya nishtai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Padhangi Paravastu pattarpirAn JeeyarMaNavALamAmunigaL KaNNinuNchiRuthAmbu  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 11 pAsurams
Type : grantham
Language : tamizh
Work On : MaNavALa MaamunigaL,
Work By : kOyil KanthAdai aNNanvaravaramuni ashtakam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 8 SlOkAs
Type : grantham
Language : Sanskrit
Work On : MaNavALa MaamunigaL,
Work By : kOyil KanthAdai aNNanrAmAnujArya dhivyAgyA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : MaNipravALam
Work On : emperumAnAr,
Work By : kOyil KanthAdai aNNanmunnan thiruvAimozhippiLLai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 thaniyan
Type : upadhEsa rathinamAlai
Language : tamizh
Work On : MaNavALa MaamunigaL, upadhEsa rathina mAlai,
Work By : kOyil KanthAdai aNNansribhAsya VyAkyAnam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : SribhAsyam,
Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNan


srimath bhAgavatha VyAkyAnam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Brahma,
Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNan


supalOpnishath  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNan


ashta slOkI  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : ashta SlOkI,
Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNan


yathirAja Vimsathi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : yathirAja Vimsathi,
Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNan


varavaramuni sadhakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : Sanskrit
Work On : MaNavALa MaamunigaL,
Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNanvaravaramuni suprabAtham and sthOthram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : Sanskrit
Work On : MaNavALa MaamunigaL,
Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNan108 perumAL suprabAtham, sthOthram, prapathi and mangaLAsAsanam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : Sanskrit

Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNansrikrishNa mangaLam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : Sanskrit

Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNanprapathi yOga kArigai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : Sanskrit

Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNanprachArya sapthathi rathna mAlai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : Sanskrit

Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNannithyArAdhana vithi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : anushtAnam
Language : MaNipravALam

Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNanvijaya dhvajam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : Sanskrit

Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNanjeeyar vAzhi thirunAmam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : tamizh
Work On : MaNavALa MaamunigaL,
Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNanirupadhu vArthai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : tamizh

Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNanperiya jIyar pAdhAdhi kOsandha mAlai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : Sanskrit
Work On : MaNavALa MaamunigaL,
Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNanvruthi sthavam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : Sanskrit

Work By : PradhivAdhi Bayangaram aNNanpUrva dhinacharyA  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 32 SlOkAs
Type : anushtAnam
Language : Sanskrit
Work On : MaNavALa MaamunigaL,
Work By : eRumbiappA
Remarks : Chant before taking food.uthra dhinacharyA  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 22 SlOkAs
Type : anushtAnam
Language : Sanskrit
Work On : MaNavALa MaamunigaL,
Work By : eRumbiappA
Remarks : Chant before taking food.varavaramuni sadhakam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 100 SlOkAs
Type : grantham
Language : Sanskrit
Work On : MaNavALa MaamunigaL,
Work By : eRumbiappAmannuyirlkAl ingE  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 pAsuram
Type : upadhEsa rathinamAlai
Language : tamizh
Work On : MaNavALa MaamunigaL,
Work By : eRumbiappAsampradhAya chadhrikai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 11 pAsurams
Type : grantham
Language : tamizh
thiruvandhAdhis  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Mudhal ThiruvandhAdhi, iraNdAm ThiruvandhAdhi, MoonRAm ThiruvandhAdhi, nAnmugan ThiruvandhAdhi,
Work By : appiLLAr


yathirAja Vimsathi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : yathirAja Vimsathi,
Work By : appiLLAr


thiruppAvai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : svApadhEsam
Language : tamizh
Work On : ThiruppAvai,
Work By : 01st Pattam PonnadikkAl (vAnamAmalai) jeeyar


kOla churi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 thaniyan
Type : nAchiyAr thirumozhi
Language : tamizh
Work On : ANdAL, nAchiyAr Thirumozhi,
Work By : 01st Pattam PonnadikkAl (vAnamAmalai) jeeyarnakshathira mAlikA  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 28 SlOkAs
Type : grantham
Language : Sanskrit

Work By : jIyar nAyanArsaptha kAdhai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Srivachana bUshaNam,
Work By : PiLLailOkam Jeeyar
Remarks : Srivachana bhUshana sAram.


saptha kAdhai - VyAkyAnam [ViLaanchOlaipPiLLai]

artha  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : PiLLailOkam Jeeyar


Arthi prabhadham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Arthi prabhadham,
Work By : PiLLailOkam Jeeyar


pUrvAchArya thaniyans  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : PiLLailOkam Jeeyar


thirumanthrArtha  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Thirumanthram,
Work By : PiLLailOkam Jeeyar


irAmAnusa nURRandhAdhi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : PiLLailOkam Jeeyar


upadhEsa rathina mAlai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : PiLLailOkam Jeeyar


ThiruvAimozhi nURRandhAdhi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : PiLLailOkam Jeeyar


maRRonRum vENdAm  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 thaniyan
Type : thirumAlai
Language : tamizh
Work On : ThoNdaradippodi AzhwAr, ThirumAlai,
Work By : Thiruvarangap perumAL araiyarmaNdangudi enbar  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 thaniyan
Type : thiruppaLLiyezhuchi
Language : tamizh
Work On : ThoNdaradippodi AzhwAr, ThiruppaLLiyezhuchi,
Work By : Thiruvarangap perumAL araiyarsudharsana sadhakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : grantham
Language : Sanskrit
Work On : ChakkarathAzhwAr,
Work By : Koora nArAyaNa JeeyarsthOthra rathnam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : SthOthra rathnam,
Work By : Koora nArAyaNa Jeeyar


sri sUktha bhAshyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Sri Sooktham,
Work By : Koora nArAyaNa Jeeyar


upanishath bhAsyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : upanishadh,
Work By : Koora nArAyaNa Jeeyar


nithya grantham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : anushtAnam
Language : MaNipravALam

Work By : Koora nArAyaNa Jeeyarsaptha kAdhai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : tamizh
Work On : saptha kAdhai,
Work By : ViLaanchOlaipPiLLai


kOdhai piRandha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruppAvai
Language : Tamizh
Work On : ANdAL,pAdhakangaL  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruppAvai
Language : Tamizh
Work On : ANdAL,sriman sriranga  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 SlOkA
Type : sARRumaRai
Language : Sanskrit

Work By : emperumAnArNanRunthiruvudaiyOm  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 pAsuram
Type : iyaRsARRu
Language : Tamizh
Work On : emperumAnAr,
Work By : PiLLaiuRangAvilli dhAsar
Remarks : Compiled by MaNavALamAmunigaL.vAzhi Thirukkurukoor  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 pAsuram
Type : iyaRsARRu
Language : Tamizh

Work By : VakulAbharaNa Bhattar
Remarks : Compiled by MaNavALamAmunigaL.thirunAdu vAzhi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 pAsuram
Type : iyaRsARRu
Language : Tamizh

Work By : SriparankusadhAsar
Remarks : Compiled by MaNavALamAmunigaL.mangai nagar  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 pAsuram
Type : iyaRsARRu
Language : Tamizh
Work On : ThirumangaiyAzhwAr,
Work By : parakAla dhAsar
Remarks : Compiled by MaNavALamAmunigaL.vAzhiyarO thenkurukai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 pAsuram
Type : iyaRsARRu
Language : Tamizh

Work By : PiLLai irAmAnusadhAsar
Remarks : Compiled by MaNavALamAmunigaL.nenjathirundhu  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 pAsuram
Type : iyaRsARRu
Language : Tamizh

Work By : PiLLai azhagiya MaNavALa dhAsar
Remarks : Compiled by MaNavALamAmunigaL.oozhithorum oozhi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 pAsuram
Type : iyaRsARRu
Language : Tamizh

Work By : Pinbazhagia perumAL Jeeyar
Remarks : Compiled by MaNavALamAmunigaL.ARAyirappadi GuruparamparA prabhAvam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Guru Paramparai
Language : Tamizh

Work By : Pinbazhagia perumAL JeeyarvAzhi thiruvAimozhippiLLai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 pAsuram
Type : sARRumaRai
Language : Tamizh

Work By : Madathup piLLaisarva dhEsa dasA  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 SlOkA
Type : sARRumaRai
Language : Sanskrit

Work By : MaNavALa MaamunigaLnama: srisailanAthArya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 SlOkA
Type : sARRumaRai
Language : Sanskrit

Work By : MaNavALa MaamunigaLSrisaila Vaibhavam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 16 pAsurams
Type : Grantham
Language : Tamizh
ramya jAmAthru  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : 01st Pattam PonnadikkAl (vAnamAmalai) jeeyar,
Work By : Sanga Poets

: I worship vAnamAmalai jIyar who is like the imprints of mAmunigaLs lotus feet and who fully depends on mAmunigaL to establish his true nature (as a servant of mAmunigaL), sustenance, activities, etc.VilakshaNa mOksha adhikAri nirNyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Tamizh

Work By : eRumbiappAthathva sAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Work On : SribhAsyam,
Work By : NadAthUrammALPrapanna pArijAtha  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : NadAthUrammALcharamOpAya sangraham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Sri bAshya upanyAsam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Work On : SribhAsyam,pramEya mAlai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
YathirAja Vijaya bhANam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Work On : emperumAnAr,sArArtha chathushtayam (part of vArthAmAlai)  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : vArthA mAlai,
Work By : engaLAzhwAnVishNu Chithiyam (VishNu PurANa VyAkyAnam)  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyakyANam
Language : MaNipravALam
Work On : SookthAs,
Work By : engaLAzhwAnPeriyAzhwAr Thirumozhi SvApadhEsam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyakyANam
Language : Tamizh
Work On : pEriyAzhwAr Thirumozhi,
Work By : ThiruvAimozhipPiLLainyAya thathvam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : nyAya sUthrAs,
Work By : SrimanNathamunigaLyOga rahasyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : yOga sAsthram,
Work By : SrimanNathamunigaLPurusha nirNayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
thiruvAimozhi 12000 padi vyAkyAnam (word-by-word meaning)  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : ThiruvAimozhi,
Work By : vAdhikEsari azhagiya maNavaLa jeeyar


thiruvirutham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : SvApadhEsam
Language : MaNipravALam
Work On : Thiruvirutham,
Work By : vAdhikEsari azhagiya maNavaLa jeeyar

Karuvitutha Kuzhineetha - Thaniyan


dhramidOpansishadh sangathi - thiruvAimozhi sangathi slOkams  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Work On : ThiruvAimozhi,
Work By : vAdhikEsari azhagiya maNavaLa jeeyaradhyAthma chinthai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : vAdhikEsari azhagiya maNavaLa jeeyarrahasyathraya vivaraNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Work On : Thirumanthram, Dhvayam, CharamaslOkA,
Work By : vAdhikEsari azhagiya maNavaLa jeeyardhIpa sangraham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : vAdhikEsari azhagiya maNavaLa jeeyarthathva dhIpam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Work On : chit, achit, Easvaran,
Work By : vAdhikEsari azhagiya maNavaLa jeeyardhIpa prakAsikai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : vAdhikEsari azhagiya maNavaLa jeeyarthathtva nirUpaNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Work On : chit, achit, Easvaran,
Work By : vAdhikEsari azhagiya maNavaLa jeeyarsthOthra rathnam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : SthOthra rathnam,
Work By : PeriyavAchAn PiLLai


chathu slOki  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Chathu SlOki,
Work By : PeriyavAchAn PiLLai


gadhya thryayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Gadhya thrayam,
Work By : PeriyavAchAn PiLLai


jithanthE sthOthram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : JithanthE SthOthram,
Work By : PeriyavAchAn PiLLai


mANikka mAlai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : rahasyam
Language : Sanskrit

Work By : PeriyavAchAn PiLLaiparantha rahasyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : PeriyavAchAn PiLLaisakala prAmANa thAthparyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : PeriyavAchAn PiLLaicharamOpAya nirNayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Work On : emperumAnAr,
Work By : nAyanArAchAn PiLLai

: http://ponnadi.blogspot.com/p/charamopaya-nirnayam.html.


aNuthva purushakArathva samarthanam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : nAyanArAchAn PiLLaijnAnArNavam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : nAyanArAchAn PiLLaimuktha bOgAvaLi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : nAyanArAchAn PiLLaichathu: slOki  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Chathu SlOki,
Work By : nAyanArAchAn PiLLai


VishNu sEshi slOkam of periyavAchAn piLLai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : VishNu sEshi,
Work By : nAyanArAchAn PiLLai


thatva thraya vivaraNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : chit, achit, Easvaran,
Work By : nAyanArAchAn PiLLaikaivalya nirNayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : nAyanArAchAn PiLLaiparakAla nallAn rahasyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : ThirumangaiyAzhwAr,
Work By : parakAla dhAsarkaNNiinuNsiRuthAmbu  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : KaNNinuNchiRuthAmbu,
Work By : NampiLLai


thiruvandhAdhis  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Mudhal ThiruvandhAdhi, iraNdAm ThiruvandhAdhi, MoonRAm ThiruvandhAdhi, nAnmugan ThiruvandhAdhi,
Work By : NampiLLai


thiruvirutham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Thiruvirutham,
Work By : NampiLLai


thiruvAimozhi 125000 padi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : ThiruvAimozhi,
Work By : Naduvil thiruveedhipPiLLai bhattar


pishtapasu nirNayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
ashtAkshara dhIpikai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
rahasya thrayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
dhvaya pItakkattu  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
thathva vivaraNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
srIvathsa vimsathi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
thiruppAvai 2000 padi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyakyAmam
Language : MaNipravALam
Work On : ThiruppAvai,
Work By : Ai JananAchAriarthiruppAvai 4000 padi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : ThiruppAvai,
Work By : Ai JananAchAriar


thiruppAvai svApadhEsam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : ThiruppAvai,
Work By : Ai JananAchAriar


thirumAlai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : ThirumAlai,
Work By : Ai JananAchAriar


AchArya Hrudhayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : AchArya Hrudhayam,
Work By : Ai JananAchAriar


Srivachana bUshaNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Srivachana bUshaNam,
Work By : Ai JananAchAriar


Glorifying mAmunigal  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : pAsuram
Type : Grantham
Language : Tamizh
Work On : MaNavALa MaamunigaL,
Work By : Ai JananAchAriarsrIvaishNava charitham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
rAmAnuja nURRandhAdhi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 SlOkA
Type : SuprabAtham
Language : Sanskrit
Work On : emperumAnAr,
Work By : aruLALapperumAL emperumAnArPattOlai (AchArya Hrudhayam)  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : AchArya Hrudhayam,
Work By : azhagiya MaNavALa PerumAL nAyanAr


vijNana sthuthi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : embArshadartha sankshEpam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
virOdhi parihAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : emperumAnAr,
Work By : vangipurathu nambiAzhwArs and ANdAL  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vAzhithirunAmam
Language : Tamizh
srIvachana bhUsaNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : arumpadham
Language : MaNipravALam
Work On : Srivachana bUshaNam,
Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarsidhOpAya sudharisanam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarsadhdharisana sudharisanam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyardhudhdharisana karisanam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarviprathipaththi nirasanam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyar"cheththaththin ..." srIsUkthi (of nammAzhwAr)  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyakyAnam
Language : Tamizh
Work On : NammAzhwAr,
Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarsharaNAgathikku adhikAri visEshaNathva samarththanam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarjyOthisha purANangaLukku aika kantya samarththanam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyardhurupadhEsadhikkAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarsharaNa sabdhArththa vichAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarshruthaprakAchikA vivaraNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarmukthipadhashakthi vAdham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarbrahmapadhashakthi vAdham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarbhUkOLa nirNayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarthyAgasabdhArththa tippaNi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyargIthArththa tippaNi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : Bhagavath gIthA,
Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarkaivalya sathadhUshaNi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarsrIrAmAnuja ashtapathi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Work On : emperumAnAr,
Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarsidhAntha thUlikai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarsidhOpAya mangaLa dhIpikai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyardharmagyA prAmANya prakAchikai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarsidhAntha paribhAshai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarudaiyavar thirumanjana kattiyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Kattiyam
Language : MaNipravALam
Work On : emperumAnAr,
Work By : appan thiruvEnkata rAmAnuja onRAna embAr jIyarsrI bhakthisArOdhayam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : thirumazhisai AzhwAr,
Work By : Thirumazhisai aNNavappangArvEdhavalli sathakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArhEmalathAshtakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArabIshta dhaNdakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArsuka sandhEsam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArkamalA kalyANa nAtakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArmalayajApariNaya nAtikA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArnrusimhAshtakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : Narasimha,
Work By : Thirumazhisai aNNavappangArmAmunigaL srIvachana bhUshaNa vyAkyAnam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : arumpadham
Language : MaNipravALam
Work On : Srivachana bUshaNam,
Work By : Thirumazhisai aNNavappangArthirucchantha viruttha prathipadham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : Sanskrit
Work On : Thiruchandha Virutham,
Work By : Thirumazhisai aNNavappangArsrIrangarAja sthava  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : Sri rangarAja Sthavam,
Work By : Thirumazhisai aNNavappangAr


mahAvIracharitha  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangAr


utthararAmachairtha  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangAr


sathaslOki  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangAr


rAmAnujAshtaka  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangAr


nakshathramAlikA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangAr


dhEvarAjaguru virachitha varavaramunisathaka  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangAr


dhushkaraslOka tippaNi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArdhinacharyA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArshaNmatha dharsinI  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArlakshmyA: upAyathva nirAsa:  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArlakshmIvibuthva nirAsa:  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArsUkthisAdhuthvamAlA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArthatvasudhA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Work On : chit, achit, Easvaran,
Work By : Thirumazhisai aNNavappangArthathvasAra -rathnasAriNI  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyakyAnam
Language : MaNipravALam
Work On : chit, achit, Easvaran,
Work By : Thirumazhisai aNNavappangArsaccharithra parithrANam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArpazhanadai viLakkam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArthrimsathprashNOttharam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArlakshmImangaLadhIpikA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArrAmAnuja athimAnusha vaibava sthOthram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Work On : emperumAnAr,
Work By : Thirumazhisai aNNavappangAranupravEsa sruthi vivaraNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangAr"sailOgnischa" slOka  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyakyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArmahIsAravishaya  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : chUrNikai
Language : MaNipravALam
Work On : thirumazhisai,
Work By : Thirumazhisai aNNavappangAr"svAnthE mE madhanasthithim parihara" ithyAdhi slOka  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VyAkyAnam
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangAr


saccharyAkshakam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArprApyaprapanchana panchavimsathi:  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArnyAyamantharam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArthAthparya sacchrIkaram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArvachassuthAmImAmsA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArvachassuthApUrvapakshOththAram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArbrahmavathvatangam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArlakshmIsthOthram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArvaraNapanchavimsathi:  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Grantham
Language : MaNipravALam

Work By : Thirumazhisai aNNavappangArperiya thirumudiyadaivu  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Guru Paramparai
Language : MaNipravALam
prapannAmrutham  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : rAmAnuja charithai
Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Work On : emperumAnAr,
Remarks : 4th instance of ThankamambAL and rAmAnuja.rAmAnuja dhivya charithai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : rAmAnuja charithai
Type : Grantham
Language : MaNipravALam
Work On : emperumAnAr,
Remarks : pArthasArthy as emperumAnAr instance.aitharEya - rig  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit

Work By : appaurusharbruhadhAraNyaka - sukla yajur  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit

Work By : appaurusharchAndhOgya - sAma  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit

Work By : appaurusharisha - sukla yajur  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit

Work By : appaurusharkEna - sAma  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit

Work By : appaurusharkathA - krishNa yajur  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit

Work By : appaurusharkaushIdhiki - rig  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit

Work By : appaurusharmahA nArAyaNa - atharva  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit

Work By : appaurusharmAndukya - atharva  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit

Work By : appaurusharmuNdaka - atharva  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit

Work By : appaurusharprashNa - atharva  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit

Work By : appaurusharsubhAla - sukla yajur  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit

Work By : appaurusharsubhAla upanishadh - VyAkyAnam [srutha prakAsikA Bhattar]

svEthasvathAra - krishNa yajur  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit

Work By : appaurusharthaiththiriya - krishNa yajur  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit

Work By : appaurusharSrirAmAyaNam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 24000 SlOkAs
Type : ithihAsam
Language : Sanskrit
Work On : SrirAma,
Work By : vAlmIki


Aidhikams :-Saving VisvAmithra yAgam, Running rAvana from war,
Aidhikams :-Saving VisvAmithra yAgam, Running rAvana from war,

MahAbhAratham  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 125000 SlOkAs
Type : ithihAsam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsar
Remarks : PanchamO vEdhA.Rig  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 21 sAkhA
Type : vEdhAm
Language : Sanskrit

Work By : -
Remarks : vEdha VyAsa maharihi splaitted the vEdhas into 4 parts.pAsurappadi rAmAyaNam - Grantham [PeriyavAchAn PiLLai]

Yajur  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 101 sAkhA
Type : vEdhAm
Language : Sanskrit

Work By : -
Remarks : vEdha VyAsa maharihi splaitted the vEdhas into 4 parts.adharva  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 9 sAkhA
Type : vEdhAm
Language : Sanskrit

Work By : -
Remarks : vEdha VyAsa maharihi splaitted the vEdhas into 4 parts.sAma  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1000 sAkhA
Type : vEdhAm
Language : Sanskrit

Work By : -
Remarks : vEdha VyAsa maharihi splaitted the vEdhas into 4 parts.SikshA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAngam
Language : Sanskrit

Remarks : To learn the generation and pronounciation of letters.Chandha:  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAngam
Language : Sanskrit

Remarks : To grasp the count and nature of the letters in a verse.VyAkaraNam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAngam
Language : Sanskrit

Remarks : To identify the components of a word and their meanings.Niruktham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAngam
Language : Sanskrit

Remarks : To identify the meaning of complex words in the vEdhAs.Kalpam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAngam
Language : Sanskrit

Remarks : To master the procedure of performing vEdic deeds.jyOthisham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdhAngam
Language : Sanskrit

Remarks : To ascertain the Time at which to perform the vEdhic deeds.agni  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 15400 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarBhavishya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 14500 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarBrahma  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 10000 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarsrimath bhAgavatha VyAkyAnam - VyAkyAnam [PradhivAdhi Bayangaram aNNan]

BrahmANd  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 12000 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarBrahmavaivartha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 17000 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarGaruda  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 19000 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarkUrma  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 17000 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarlinga  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 11000 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarmArkaNdEya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 9000 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarMathsya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 14000 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarpAdma  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 55000 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarShiv  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 24000 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarskandha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 81100 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarvAmana  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 10000 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarVarAha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 24000 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarvAyu  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 24000 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarVishNu  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 23000 SlOkAs
Type : PurANam
Language : Sanskrit

Work By : vEdhavyAsarPadhArtha Dharma Sangraham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VaisEshika
Language : Sanskrit
Work On : VaisEshika suthrAs,
Work By : PraSasthapAdhanyAya KandhalI - VaisEshika [Sridhara]
vyOmavathI - VaisEshika [VyOmaSiva]
KiraNAvalI - VaisEshika [udhayana]
sUkthi - VaisEshika [JagadhIsa]

nyAya KandhalI  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : KandhalI
Type : VaisEshika
Language : Sanskrit
Work On : PadhArtha Dharma Sangraham,
Work By : SridharavyOmavathI  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VaisEshika
Language : Sanskrit
Work On : PadhArtha Dharma Sangraham,
Work By : VyOmaSivaKiraNAvalI  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VaisEshika
Language : Sanskrit
Work On : PadhArtha Dharma Sangraham,
Work By : udhayanasUkthi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VaisEshika
Language : Sanskrit
Work On : PadhArtha Dharma Sangraham,
Work By : JagadhIsanyAya lIlAvathi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : nyAya
Language : Sanskrit
Work On : VaisEshika suthrAs,
Work By : VallabhAchAryalakshaNAvali  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : prAchIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : VaisEshika suthrAs,
Work By : JagadhIsaSaptha PadhArthi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VaisEshika/nyAya
Language : Sanskrit
Work On : VaisEshika suthrAs,
Work By : SivAdhithyabAshA parichEtham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VaisEshika/nyAya
Language : Sanskrit
Work On : VaisEshika suthrAs,
Work By : viSvanAthaTharka Koumudhi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : VaisEshika/nyAya
Language : Sanskrit
Work On : VaisEshika suthrAs,
Work By : lougAkshi bhAskaranyAya Manjari  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : prAchIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : nyAya sUthrAs,
Work By : Jayantha BhattanyAya bhAshyam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : prAchIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : nyAya sUthrAs,
Work By : vAthsyAyananyAya vArthikam - prAchIna nyAya dharsanam [udhyOthakara]

nyAya sUchi Nibandha  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : prAchIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : nyAya vArthikam,
Work By : vAchaspathi miSrarlakshaNamAlA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : prAchIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : nyAya vArthika thAthparya tIkA,
Work By : udhayanAchAryarnyAya vArthika thAthparya tIkA parisuthi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : prAchIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : nyAya vArthika thAthparya tIkA,
Work By : udhayanAchAryarAthma Thathva VivEka  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : prAchIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : nyAya vArthika thAthparya tIkA,
Work By : udhayanAchAryarnyAya kusumAnjali  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : prAchIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : nyAya vArthika thAthparya tIkA,
Work By : udhayanAchAryarnyAya Parisista  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : prAchIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : nyAya vArthika thAthparya tIkA,
Work By : udhayanAchAryarAlOka  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : NavIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : thaththva chindhAmaNi,
Work By : pakshadhara miSrarPrakAsa  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : NavIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : thaththva chindhAmaNi,
Work By : ruchidhattha miSrarthaththva chindhAmaNi vyAkyA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : NavIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : thaththva chindhAmaNi,
Work By : vAsudhEvarthaththva chindhAmaNi Dhithithi  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : NavIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : thaththva chindhAmaNi,
Work By : raghunAtha SirOmaNijAgadhIchI - NavIna nyAya dharsanam [jagadhISa tharkAlankAra]
Dhiththi PrakAchikA - NavIna nyAya dharsanam [kadhAthara BhattAchAryar]

jAgadhIchI  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : NavIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : thaththva chindhAmaNi Dhithithi,
Work By : jagadhISa tharkAlankAraDhiththi PrakAchikA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : NavIna nyAya dharsanam
Language : Sanskrit
Work On : thaththva chindhAmaNi Dhithithi,
Work By : kadhAthara BhattAchAryarTharka Sangraham  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : PrakaraNa Grantham
Language : Sanskrit

Work By : annambhattaTharka Sangraha DhIpikA - PrakaraNa Grantham [annambhatta]

Tharka Sangraha DhIpikA  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : PrakaraNa Grantham
Language : Sanskrit
Work On : Tharka Sangraham,
Work By : annambhattabAshA parichEtha  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : PrakaraNa Grantham
Language : Sanskrit

Work By : VisvanAtharnyAya MukthAvali  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : PrakaraNa Grantham
Language : Sanskrit

Work By : VisvanAtharpAncharAthram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Agamam
Language : Sanskrit
sri pAncharAthra rakshai - vEdhAntham [VedhAnthAchAriar]

VaikAnasam  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Agamam
Language : Sanskrit
Brahma - krishNa yajur  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit
Kaivalya - krishNa yajur  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit
jApAla - sukla yajur  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit
Hamsa - sukla yajur  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit
AruNEya - sAma  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit
Karpa - krishNa yajur  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit
nArAyaNa - krishNa yajur  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit
Paramahamsa - sukla yajur  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : upanishadh
Language : Sanskrit
Mozhiyaik kadakkum  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : pAsuram
Type : iyaRsARRu
Language : tamizh
Work On : emperumAnAr,
Work By : ThiruvarangathamudhanAr
Remarks : Compiled by MaNavALamAmunigaL.irAmAnusa nURRandhathi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : pAsurams
Type : iyaRpA
Language : tamizh
Work On : emperumAnAr,
Work By : ThiruvarangathamudhanArirAmAnusa nURRandhAdhi - VyAkyAnam [MaNavALa MaamunigaL]

Sri VishNu SahasranAmam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 108 SlOkAs
Type : MahAbhAratha
Language : Sanskrit
Work On : SriKrishNa,
Work By : BheeshmarBhagavath GuNa DharpaNam - VyAkyAnam [ParAsara Bhattar]

BhOdhAyana Vruthu Grantham  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : SoothrAs
Language : Sanskrit
Work On : Brahma sUthram,
Work By : bOdhAyanarSri Sooktham  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : SookthAs
Language : Sanskrit
sri sUktha bhAshyam - VyAkyAnam [Koora nArAyaNa Jeeyar]

Bhoo Suktham  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : SookthAs
Language : Sanskrit
NeeLa Sooktham  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : PanchAdhis
Type : SookthAs
Language : Sanskrit
Prapathi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 14 SlOkAs
Type : anushtAnam
Language : Sanskrit
Work On : 01st Pattam PonnadikkAl (vAnamAmalai) jeeyar,
Work By : Sanga PoetsJithanthE SthOthram  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : vEdham
Language : Sanskrit
jithanthE sthOthram - VyAkyAnam [PeriyavAchAn PiLLai]

iraNdAmamiyram  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : pAsurams
Type : aruLicheyal
Language : tamizh
Kaidhai sEr  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : Mudhal ThiruvandhAdhi
Language : tamizh
Work On : PoigaiyAzhwAr, Mudhal ThiruvandhAdhi,
Work By : MudhaliyAndAnkAsiniyOr thAm  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruvAsiriyam
Language : tamizh
Work On : NammAzhwAr, ThiruvAsiriyam,
Work By : aruLALapperumAL emperumAnArMundhuRRa NenjE  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : Periya ThiruvandhAdhi
Language : tamizh
Work On : NammAzhwAr, Periya ThiruvandhAdhi,
Work By : emperumAnArtharuchandha pozhil  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : Thiruchandha Virutham
Language : tamizh
Work On : thirumazhisai AzhwAr, Thiruchandha Virutham,
Work By : Thirukkachi NambigaLulagum mazhisaiyum  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : Thiruchandha Virutham
Language : tamizh
Work On : thirumazhisai AzhwAr, Thiruchandha Virutham,
Work By : Thirukkachi NambigaLThamEva mathvA  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruppaLLiyezhuchi
Language : Sanskrit
Work On : ThoNdaradippodi AzhwAr, ThiruppaLLiyezhuchi,
Work By : ThirumAlai ANdAn

: I glorify thoNdaradippodi AzhwAr who composed thiruppaLLiyeLuchi to awake srI ranganAthan considering him the same as paravAsudhEvan and who is to be pampered like an emperor.ApAdhasUdam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : amalanAdhipirAn
Language : Sanskrit
Work On : Periya Nambi, amalanAdhipirAn,
Work By : Periya Nambi

: We meditate on thiruppANAzhwAr who is named munivAhanar (one who was carried by lOka sAranga mahAmunivar on his shoulders), who acquired great bliss by enjoying srI ranganAthan who is resting in srIrangam that is covered by the two cauvery rivers (kAviri and koLLidam) and who proclaimed that his eyes would not see anything other than srI ranganAthans divine form.BhakthAmrutham  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruvAimozhi
Language : Sanskrit
Work On : NammAzhwAr, ThiruvAimozhi,
Work By : SrimanNathamunigaLThiruvazhudhi nAdennum  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruvAimozhi
Language : tamizh
Work On : NammAzhwAr, ThiruvAimozhi,
Work By : EaswaramunigaLmanathAlum vAyAlum  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruvAimozhi
Language : tamizh
Work On : NammAzhwAr, ThiruvAimozhi,
Work By : Sottai NambiyEindha perum  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruvAimozhi
Language : tamizh
Work On : NammAzhwAr, ThiruvAimozhi,
Work By : ananthAzhwAnmikka iRai  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : ThiruvAimozhi
Language : tamizh
Work On : NammAzhwAr, ThiruvAimozhi,
Work By : ParAsara BhattarsEmankurukaiyO  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 2 Songs
Type : Individual Songs
Language : tamizh
Work On : NammAzhwAr, ThiruvAimozhi,
Work By : Sanga PoetsthEnaRAmalar  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 2 Songs
Type : Individual Songs
Language : tamizh
Work On : NammAzhwAr,mAlai thaniyE  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Type : Periya Thirumozhi
Language : tamizh
Work On : ThirumangaiyAzhwAr, Periya Thirumozhi,
Work By : sOmAsiyANdAndhivyasoori prabhAvadheepikai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Guru Paramparai
Language : Sanskrit
Work On : dhivyasoori Charithai,
Work By : vEdhAnthi rAmAnuja jeeyardhivyasoori Charithai  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : Guru Paramparai
Language : Sanskrit

Remarks : MahA kAvyam.dhivyasoori prabhAvadheepikai - Guru Paramparai [vEdhAnthi rAmAnuja jeeyar]

lakshaNAvalI  தமிழ்  संस्कृत்   

Type : prAchIna nyAya dharsanam
Work On : nyAya vArthika thAthparya tIkA,
Work By : udhayanAchAryarsrI sthanAbharaNam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Periya PerumAL,

: I reach out to srI ranganAthan who is a beautiful ornament decorating srI mahAlakshmis breasts, who is a great radiance himself, who is resting in srI rangam and who is like a crown jewel on the lap of Adhi sEshan.nama: sriranga  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Periya PiraattiyAr,

: I worship srI ranganAchiyAr whose eyebrow movements (her desire and reaction revealed through that) determines the fate of jIvAthmAs (whether one is rich or poor, learned or illiterate, etc).srIrangachandhramasam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : sEnai MudhaliyAr,

: vishwaksEnar is the one who controls all jIvAthmAs and achEthanams (matter) through the powers given by emperumAn, after letting the beautiful moon of srI rangam (periya perumAL srI ranganAthan) enjoy divine pastimes with srI ranganAchiyAr. We accept such vishwaksEnar as our sole refuge.nama: achinthya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : SrimanNathamunigaL,
Work By : ALavandhAr

: I offer my obeisances to nAthamunigaL who is filled with knowledge about bhagavAn and detachment from wordly matters that cannot be quantified and are extraordinary, who is constantly meditating on bhagavAn and is an ocean of deep devotion towards bhagavAn.nama: pankaja  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : uyyakkoNdAr,

: I offer my obeisances to puNdarikAkshar who was totally surrendered to nAthamunigaLs lotus feet, who is the leader of our prapanna kulam and who is most knowledgable.ayathnathO yAmunam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : MaNakkAl Nambi,

: I worship maNakkAl nambi who is named srI rAma misra and was greatly intelligent in easily reforming the princely yAmunAchArya simply by giving him thUthuvaLai leaves.yath padhAm  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : ALavandhAr,

: I worship yAmunAchAryar by whose mercy my defects have been removed and I have become an identifiable object, i.e., previously I was like asath (matter) and now I have realized that I am sath (soul) after meditating on the lotus feet of yAmunAcharya.kamalApathi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Periya Nambi,

: I offer my obeisances to mahA purNa who is always self-satisfied by constantly enjoying the divine auspicious qualities of srIman nArAyaNan.rAmAnuja padha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : embAr,

: gOvindha bhattar who is inseparable from srI rAmAnuja like the shadow of the lotus feet and the one who realised his true nature by taking refuge at srI rAmAnujas lotus feet, is the shade giving abode for me (where I can be relieved from my miseries). Let that embAr be victorious.Sri parAsara  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : ParAsara Bhattar,

: Let srI parAsara bhattar bestow me with all auspiciousness. He is the purOhith of srI ranganAthan, the son of srIvathsAngar (AzhwAn) and is greatly filled with kainkaryasrI (wealth of servitude).namO vEdhAntha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Nanjeeyar,

: My obeisances belong to vEdhAnthi nanjIyar whose nectarean words have filled the 3 worlds and who brings auspicious aspects to all 3 worlds.vEdhAntha vEdhya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : NampiLLai,

: I take shelter of kalivairidhAsar (nampiLLai) who extracted (and is teaching) the glorious essence of the nectarean vEdham from vEdhAnthi nanjIyar who himself is an ocean of nectarean principles, who is filled with mercy (like a cloud filled with water).sri krishna pAdha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Vadakku ThiruveedhipPiLLai,

: I constantly bow down at the lotus feet of srI krishNa (vadakku thiruvIdhi piLLai) through whose mercy I acquired knowledge, devotion, detachment, etc.lOkAchAryAya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : PiLLailokAchAryar,

: I offer my obeisances to piLLai lOkAchAryar who is the son of srI krishNa (vadakku thiruvIdhi piLLai), who has a fully qualified AchArya, who is the medicine for the jIvAthmAs who are bitten by the poisonous snake called samsAram.nama: srIsailanAthAya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : ThiruvAimozhipPiLLai,

: My obeisances belong to srIsaila nAtha (thirumalai AzhwAr thiruvAimozhi piLLai) who was born in kunthI nagar, one who achieved the ultimate kainkaryam (by the grace of his AchAryan).kAnchyAm sarasi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : PoigaiyAzhwAr,

: I meditate on poigai AzhwAr who was born in the pond in thiruvekkA (kAnchIpuram) out of a golden lotus flower and who lit the divine lamp using the radiant sun to have the vision of srIman nArAyaNan.mallApura varAdhIsam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : BhoodhathAzhwAr,

: I worship bhUthathAzhwAr who is the leader of thirukkadalmallai (mAmallapuram) and was born out of a mAdhavI (spring) flower and who lit the lamp of knowledge to have the vision of the supreme lord.dhrushtvA hrushtam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : PeyAzhwAr,

: I surrender unto pEyAzhwAr who is the leader of mylApUr and was born out of a red lilly flower in a well and who attained great bliss by having the divine vision of srIman nArAyaNan with srI mahAlakshmi.Sakthi panchamaya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : thirumazhisai AzhwAr,

: My obeisances unto thirumazhisai AzhwAr who resembles the essence of bhakthi towards the lotus feet of murAri (emperumAn who killed mura) who can bestow us the divine mOksham. He holds the divine form of emperumAn which is made of divine matter (In this material world, our form/body is made of pancha bhUthams earth, water, fire, air and ether. But bhagavAns form is made of pancha upanishadh vishwam, nivruththa:, sarva:, paramEshti, pumAn) in his heart and is most attractive to view. Another interpretation is, the one wearing the necklace won over from king sUkthi hAran.avidhitha vishayAntharas  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : MadhurakavikaL,

: Let madhurakavi AzhwAr be firmy established in my heart. He did not know any one other nammAzhwAr, considered singing nammAzhwAr's pAsurams as the only enjoyable activity and naturally considered nammAzhwAr as his only master.gushyathE yasya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : KulasEkara AzhwAr,

: I bow my head down and worship kulasEkara AzhwAr in whose capital city there is constant hailing about srIranga yAthrai (travelling to srIrangam).nAthamauni  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Kurugai kAvalappan,

: I constantly bow down at the lotus feet of kurugai kAvalappan who is greatly attached to the lotus feet of nAthamunigaL, who has the great wealth of gyAna yOgam and bhakthi yOgam and who is the best amongst yOgis.SrIrAmamiSra padha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Thiruvarangap perumAL araiyar,

: I glorify thiruvarangapperumAL arayar who stayed like a beetle in the lotus feet of maNakkAl nambi, who is the divine son of yAmunAchAryar, who is filled with auspicious qualities, who was born by the divine grace of srI ranganAthan and who had srI bhAshyakArar as his sishya.SrIvallabha padhAmbhOja  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : ThirukkOttiyoor Nambi,

: We take refuge at the lotus feet of thirukkOshtiyUr nambi who is an ocean of nectar for knowledge and devotion at the lotus feet of srIman nArAyaNan who is the consort of srI mahAlakshmi and who is best among AchAryas.pithAmahasyApi  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Periya Thirumalai Nambi,

: I repeatedly worship srIsaila pUrNa who is the grand father of brahmA who is the grand father of the entire creation (as nambi was called father by thiruvEnkatamudaiyAn who is the father of brahmA), who is a wonderful AchArya for srI bhAshyakAra and who instructed the deep meanings of vAlmIki rAmAyaNa to srI bhAshyakAra.rAmAnuja munIndhrAya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : ThirumAlai ANdAn,

: I worship the AchArya named thirumAlai ANdAn who expertly explained the divine meanings of thiruvAimozhi which is hailed as dhrAvida vEdham to srI rAmAnuja muni and who was most intelligent.dhEvarAja dhayApAthram  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Thirukkachi NambigaL,

: I worship thirukkachi nambi who is the object of srI varadharAjas mercy, who is best among vaishNavas, who was greatly respected by srI rAmAnuja muni and who was flocked by many srIvaishNavas.yAmunAchArya sachchishyam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : mAranEr(i) nambi,

: I worship mARanEri nambi who is a dear sishya of yAmunAchArya, who lives in srIrangam periyakOil and who is an ocean of knowledge, devotion, etc.srIvathsa chinna  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : KoorathAzhwAn,

: We offer our obeisances towards srIvathsAnga misra whose divine sthOthrams are like mangaLasUthram for vEdham, i.e., they reveal that srIman nArAyaNan is the supreme clearly.pAdhukE yathirAjasya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : MudhaliyAndAn,

: I decorate my head with mudhaliyANdAns lotus feet. He is named dhAsarathi and srI yathirAjas sandals are named after him as mudhaliyANdAn.rAmAnujArya sachchishyam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : aruLALapperumAL emperumAnAr,

: I take refuge of dhEvarAja muni (aruLALa perumAL emperumAnAr) who is a dear sishya of emperumAnAr, who has the great wealth of having understood the in-depth meanings of vEdham and who is situated in sannyAsAsramam.srI kausikAnvaya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : kOyil komaNdUr iLaiyavilliyAchAn,

: I worship srI bAladhanvi guru who is like a shining moon for the ocean of kausika clan, who is the son of srI bhAshyakAras mothers sister, who has his mind fully attached to the lotus feet of srI saila pUrNa.rAmAnuja padhAmbhOjayugaLI  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : KidAmbiyAchAn,

: I worship the most intelligent praNathArthihara guru who considered the lotus feet of srI rAmAnuja as his means and ultimate goal.rAmAnujArya sachchishyam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Vaduga Nambi,

: I take shelter of vaduga nambi who is a dear sishya of emperumAnAr, who lived in sALagrAmam and who was an expert in panchamOpAyam (AchArya nishtai).bhArathvAja kulOdhbhUtham  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : vangipurathu nambi,

: I worship vangi purathu nambi who is born in bhArathwAja clan, who has taken shelter of srI rAmAnuja, who is filled with mercy and who is the leader of vangipuram.naumi lakshmaNa  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : sOmAsiyANdAn,

: I worship sOmAsiyANdAn who performed menial services (with great joy) to srI rAmAnuja to sustain himself, who is an ocean of knowledge in srIbhAshyam and who is named srI rAma.jAgarUga dhanushpANim  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : PiLLaiuRangAvilli dhAsar,

: I take shelter of piLLai uRangAvilli dhAsar who never sleeps, who holds bow in one hand, who holds sword in another hand, who is like a magical pill (which converts iron into gold when touched), who revealed the essential principles during his lifetime, who has two nephews (who were great devotees), who managed srI rAmAnujas mutt and who performs mangaLAsAsanam to srI ranganAthan.dhrAvidAgama sAragyam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Thirukkurugai PirAn PiLLAn,

: I worship kurugEsAchArya (everyday) who is a well-versed in the essence of dhrAvida vEdham, who took shelter of srI rAmAnujas lotus feet and who is most intelligent.srIvishNuchiththa padha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : engaLAzhwAn,

: My heart desires to become attached to srI vishNuchiththa. What is the use of anything but those lotus feet? How would I have mastered yathirAjas divine words had I not taken shelter of those lotus feet of engaLAzhwAn?akilAthma guNAvAsam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : ananthAzhwAn,

: I bow down to the AchArya named ananthAzhwAn who is the abode of all auspicious qualities, who is the one who dispels the darkness of ignorance and who is the means for the ones who have taken shelter of him.srIrangE mInahasthE  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : ThiruvarangathamudhanAr,

: I take shelter of srIranganAtha guru (amudhanAr) who was born on panguni hastham as the son of rangAryar (aNi arangathamudhanAr) and who has taken shelter of srI rAmAnujas lotus feet.vandhEham varadhAryam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : NadAthUrammAL,

: I offer my obeisances to varadhAchAryar (nadAthUrammAL) who is the shining jewel of srIvathsa clan and who awakened my true spirit by teaching me the nectar of srIbhAshyam.pauthram srIrAmamisrasya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : SrirAmapPiLLai Bhattar,

: I take shelter of srI rAma piLLai (vEdha vyAsa bhattar) who is the grand son of srI rAma misra (kUrathAzhwAr AzhwAns father), who is the son of srIvathsAngar (AzhwAn) and the younger brother of srI parAsara bhattar.srIparAsarabhattArya sishyam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Koora nArAyaNa Jeeyar,

: I worship srI nArAyaNa muni who is a sishya of parAsara bhattar, who protects srIrangam and who is an ocean of gyAnam (knowledge), bhakthi (devotion), vairAgyam (renunciation), etc.yathIndhra krutha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : srutha prakAsikA Bhattar,

: I offer my obeisances to sudharsana bhattar who is a leader among the descendants of kUrathAzhwAn, in whose sruthaprakAsikA vyAkyAnam (commentary) yathirAjas srI bhAshyam meanings are fully explained and who is glorious.srImath krishNa  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : PeriyavAchAn PiLLai,

: My worships belong to srI krishNa (periyavAchAn piLLai) who is the son of yAmunAchArya and by whose mercy srIman nArAyaNan is easily achievable.lOkAchArya padhAmbhOja  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : EyuNNi mAdhavapperumAL,

: I worship (eeyuNNi) mAdhavAchAryar who has taken shelter at the lotus feet of lOkAchArya (nampiLLai), who is an ocean of mercy and who has the great wealth of both samskritha vEdhAntham and dhrAvida vEdhAntham.mAdhavAchArya sathputhram  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : EyuNNi PadhmanAba perumAL,

: I worship (eeyuNNi) padhmanAbhAchAryar who is a good son of mAdhavAchAryar, who has taken shelter of mAdhavAchAryar and who is the abode of auspicious qualities such as vAthsalyam (motherly forbearance), etc.chathurgrAma kulOdhbhUtham  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : nAlUr piLLai,

: I worship srI varAhar (nAlUr piLLai) who is a descendant of nAlUrAn (kUrathAzhwAns sishya), who is an ornament among the descendants of echchAn (emperumAnArs sishya) and who fully knows the essence of dhrAvida vEdham.namOsthu dhEvarAjAya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : nAlUrAchAn piLLai,

: I offer my obeisances to dhEvarAjar (nAlUrAchAn piLLai) who lives in chathurgrAma (nAlUr), who is the son of rAmAnujArya (another name of nAlUr piLLai) and who is filled with auspicious qualities.lOkAchArya padhAsaktham  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Naduvil thiruveedhipPiLLai bhattar,

: I take shelter of naduvil thiruvIdhi piLLai bhattar who is greatly attached to the lotus feet of nampiLLai, who lived in naduvil thiruvIdhi (a street in srIrangam), who is like a moon for the ocean of kUrathAzhwAns clan.gyAna vairAgya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Pinbazhagia perumAL Jeeyar,

: I worship my AchArya paschAth sundhara dhEsika (pinbhazhagiya perumAL jIyar) who is filled with knowledge and detachment (from worldly matters), who explained the principles of thiruvAimozhi which is called dhrAvida vEdham.dhrAvidAmnAya hrudhayam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : azhagiya MaNavALa PerumAL nAyanAr,

: azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr who is the son of srI krishNa (vadakku thiruvIdhi piLLai) revealed the divine meanings of thiruvAimozhi (nammAzhwArs divine heart) which are received through the AchArya paramparai.sruthyarthasArajanakam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : nAyanArAchAn PiLLai,

: I worship my most merciful AchAryan who extracts the essence of vEdham, who is like a sun for the lotus of smruthi, who is eternally related to the lotus feet of srIman nArAyaNan, who is an emperor of knowledge and is the dear son of abhyapradha rAjar (periyavAchAn piLLai).sundharajAmAthrumunE  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : vAdhikEsari azhagiya maNavaLa jeeyar,

: I surrender unto the lotus feet of vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar whose lotus feet are like a boat that will deliver the jIvAthmAs who are drowning in the ocean of samsAram.lOkAchArya krupApAthram  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : KoorakulOthama dhAsar,

: I worship kUra kulOthama dhAsar who is the target of the mercy of piLLai lOkAchAryar, who is a crown jewel that decorates the kauNdinya clan and who is the abode of all auspicious qualities.thulAhirbuDhnya  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : ViLaanchOlaipPiLLai,

: I worship nArAyaNa (viLAnchOlai piLLai) who was born on thulA (aippasi) month ahirbhudhnya (uthrattAdhi) nakshathram, who is surrendered to piLLai lOkAchAryar and who composed saptha kAthai (which is the essence of srI vachana bhUshaNam).srImAn vEnkatanAthArya:  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : VedhAnthAchAriar,

: Let vEdhAnthAchArya live in my heart eternally. He is like a lion for the (opposing) poets and debators, abode of knowledge, devotion, detachment (from worldly pleasures), etc. and is known as vEnkatanAtha.AchArya hrudhayasyArththA:  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Ai JananAchAriar,

: After (and during) the period of ManavALa mAmunigal, many glorious AchAryas lived in our sampradhAyam including (but not limited to):
I take shelter of thirunArAyaNapurathu Ay who explained all the divine meanings of AchArya hrudhayam, who is blemishless and is also known as srIsAnu dhAsa and dhEvarAja.ramya jAmAthru yOgIndhra  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : Padhangi Paravastu pattarpirAn Jeeyar,

: I worship bhattanAtha muni (paravasthu pattarpirAn jIyar) who sustains himself by serving mAmunigaLs lotus feet and who is an ocean of auspicious qualities such as vAthsalyam (motherly forbearance), etc.sakala vEdhAntha  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : kOyil KanthAdai aNNan,

: I take shelter of my AchArya srI varadha nArAyaNa (kOil kanthAdai aNNan) who beholds all the principles of vEdhAntham in his heart, who is best among the descendants of the great vAdhUla clan, one who take shelter of the lotus feet of mAmunigaL.vEdhAntha dhEsika  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : PradhivAdhi Bayangaram aNNan,

: With devotion, I take shelter of prathivAdhi bhayankaram aNNA whose knowledge blossomed by the grace of vEdhAntha dhEsika, who is full target of mAmunigaLs mercy, who was born in srIvathsa clan and who has blemishless and auspicious qualities.saumya jAmAthru  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : eRumbiappA,

: I worship dhEvarAja guru who is like a beetle in the lotus feet of mAmunigaL, who blesses us with divine knowledge and is most auspicious in nature.kAnthOpayanthru yOgIndhra  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : appiLLai,

: I worship praNathArthiharar (appiLLai) who is like a beetle at the lotus feet of maNavALa mAmunigaL and who is born in srIvathsa clan.kAnthOpayanthru yOgIndhra  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : appiLLAr,

: I worship rAmAnujar (appiLLAr) who performed all kainkaryams to mAmunigaL and who considered mAmunigaL as the only Lord and master.varadhaguru charaNam  தமிழ்  संस्कृत்   

PramANam : 1 Thaniyan
Language : Sanskrit
Work On : kO. Ka. vA. appan,

: I worship srInivAsAchAryar (kOil kanthAdai appan) who considers the lotus feet of varadha nArAyaNa guru (kOil kanthAdhai aNNan) as the only means, who is the target of the great compassion of mAmunigaL and who is an ocean of many auspicious qualities which are like gems.srImath rAmAnujAngri